Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả trên cho thấy, các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại Học viện cũng nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên đây

Kết quả trên cho thấy, các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại Học viện cũng nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên đây

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả trên cho thấy, các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại Học viện cũng nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên đây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×