Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý ĐT Phật học theo tiếp cận đảm bảo CL cũng được đề cập tại Thái Lan nhưng chưa thống nhất đồng bộ, chủ yếu vẫn coi trọng nội dung chuyên môn Phật học và có phân định giai tầng, phụ thuộc kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, chưa quan tâm đến c

Quản lý ĐT Phật học theo tiếp cận đảm bảo CL cũng được đề cập tại Thái Lan nhưng chưa thống nhất đồng bộ, chủ yếu vẫn coi trọng nội dung chuyên môn Phật học và có phân định giai tầng, phụ thuộc kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, chưa quan tâm đến c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý ĐT Phật học theo tiếp cận đảm bảo CL cũng được đề cập tại Thái Lan nhưng chưa thống nhất đồng bộ, chủ yếu vẫn coi trọng nội dung chuyên môn Phật học và có phân định giai tầng, phụ thuộc kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, chưa quan tâm đến c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×