Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN--Cơ sở lý luận:

Khái niệm nước tinh khiết 

Lavie

Khái niệm sự hài lòng của 

khách hàng Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA 

KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC 

KHỐNG LAVIE

Tổng quan về khách hàng: Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA 

KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC 

KHỐNG LAVIE

 Phân tích sự hài lòng:Về giá cả

Về khuyến mãi

Về thương hiệuChương 4:  GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNGChương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Chỉ ra những đặc điểm cơ 

bản về khách hàng 

Đưa ra được ý nghĩa của 

việc thu thập dữ liệu về 

sự hài lòng của khách 

hàng ở các tiêu chí 

Nêu các giải pháp chung 

và riêng    Chưa chỉ ra đầy đủ các khía 

cạnh nghiên cứu của Mức 

độ hài lòng của khách hàng 

Còn hạn chế về các cơng 

cụ xử lí dữ liệu khi nghiên 

cứ uCòn đánh giá vấn đề ở góc 

nhìn tổng qt, sơ bộ XIN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC 

BẠN ĐàLẮNG NGHE !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×