Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cơ Cấu tổ chức của Grab

2 Cơ Cấu tổ chức của Grab

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ban GiámĐốcPhòng Tài Chính

Kế TốnPhòng Kinh

DoanhP. Tổ Chức Hành

Chính Nhân SựPhòng Kỹ ThuậtHình 4: sơ đồ tổ chức cơng ty

2.2.1.2. Nhiệm Vụ Chức Năng Của Từng Bộ Phận

- Ban Giám Đốc gồm Giám Đốc và 1 Phó Giám Đốc giúp việc cho Giám Đốc Giám đốc:

+ Là người chỉ huy cao nhất của cơng ty, chịu trách nhiệm tồn diện các vấn

đề của công ty. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty Grab và Nhà nước

về các đề án thí điểm, kết quả kinh doanh của cơng ty,

+ Xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng

năm, các dự án đầu tư và hợp tác của công ty.

+ Tổ chức bộ máy quản lý về điều hành công ty, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn

nhiêm…các chức danh, khen thưởng, kỷ luật tùy theo mức độ. Phó giám đốc:

+ Là người giúp Giám đốc trong việc quản lý công ty, chịu trách nhiệm

trước Giám đốc và pháp luật trước quyết định của mình.

+ Được ủy quyền đàm phán, ký kết một số hợp đồng kinh tế với các khách

hàng trong và ngồi nước.Phân tích chiến lược Marketing28+ Trực tiếp tham gia điều hành cùng Giám đốc các bộ phận, phòng ban trong

cơng ty.

- Phòng Ban Chức Năng:

 Phòng Tài Chính - Kế Tốn:

+ Chức năng : Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài

chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện

công tác kế tốn sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế,

chế độ theo quy định hiện hành.

+ Các nhiệm vụ cụ thể :

- Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thơng tin về nguồn kinh phí

được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh

phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng

năm. - Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức

thu, chi.

- Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp

trên giao.

- Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm.

- Hướng dẫn các phòng ban trực thuộc lập dự tốn chi hàng năm.

- Tham mưu xét duyệt các dự toán thu, chi hàng năm của đơn vị được

Giám đốc phân cơng.Phân tích chiến lược Marketing29- Trình báo cáo Bộ chủ quản dự tốn thu, chi tài chính của Cơng ty

hàng quý, năm và các báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc nhà nước nơi giao

dịch.

- Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm đã duyệt và các khoản

thu nhận khác theo chỉ đạo, phê duyệt của Giám đốc cơng ty .

- Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ qui định,

các khoản chi theo dự tốn, chi cơng việc được duyệt và các khoản chi ngồi

dự tốn chi được Giám đốc phê duyệt.

- Trình Giám đốc phê duyệt các hồ sơ thanh quyết tốn của các cá

nhân và các phòng ban trực thuộc.

- Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo

quy định.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và

chế độ tài chính. Thực hiện dự tốn thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho

người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất

mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

- Thu nhận, xuất cấp bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có

giá trị như tiền. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng

thương mại có mở tài khoản. Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán

theo qui định.

- Thực hiện đầy đủ cơng tác kế tốn tài chính theo qui định của Nhà

nước .Phân tích chiến lược Marketing30- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà

nước.

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan

quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thơng tin, số liệu kế toán

theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành

của Giám đốc , của cấp trên.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và cơng khai tài chính theo chế độ

quy định. Phòng Tổ chức - Hành chính – Nhân sự:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

- Tổ chức tiếp nhận cơng văn, giấy tờ và phát hành công văn đi, đến,

quản lý con dấu, lưu trữ công văn và hồ sơ công chức viên chức, tổ chức

phục vụ khai thác tài liệu và lưu trữ theo chế độ quy định của Nhà nước. Quản lý tài sản, tổ chức, kế toán, quản lý kho, thủ quỹ , đánh máy cơ quan,

sắp xếp phương tiện nơi làm việc và tổ chức hội họp của công ty.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công

chức viên chức của Công ty. Quản lý và xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền

lương, xây dựng kế hoạch đào tạo cơng nhân viên chức hàng năm của Cơng

ty.Phân tích chiến lược Marketing31- Phối hợp và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân

kỹ thuật nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch và phát triển.

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, cơng tác an ninh

quốc phòng, phòng cháy chữa cháy của Công ty, giúp lãnh đạo theo dõi công

tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất

về công tác của phòng.

- Tổng hợp tình hình và lập kế họach của ngành. Tổng hợp kế hoạch

báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện

nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo công ty.

- Tổng hợp nghiên cứu, dự thảo và hướng dẫn các phòng ban và cá

nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo

vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực

quản lý của tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất

về cơng tác của phòng.

- Thực hiện 1 số công tác khác trong chức năng của Cơng ty khi Lãnh

đạo cơng ty giao.

 Phòng kỹ thuật

+ Chức năng chung:Phân tích chiến lược Marketing32- Quản Lý Ứng Dụng Grab trên nền tảng Android và IOS.

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế website, mạng nội

bộ, domain,hosting, quản lý website nội bộ, email, các vấn đề liên

quan đến kỹ thuật.

- Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề về kỹ thuật chuyên môn

+ Nhiệm vụ chung:

- Nhận thông tin các chuyến xe, dịch vụ của khách hàng chuyển

tới tài xế gần nhất đang trống xe, tới các cửa hàng dịch vụ.

- Quản Lý tài xế quả ứng dụng để nắm bắt xe trống, địa điểm xe

đang đặt

- Tư vấn chuyên sâu đối với các khách hàng tham gia vào chuối

kinh tế chia sẻ của công ty- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh web, giải đáp thắc mắc, giá cả,

kỹ thuật, công nghệ liên quan.

- Quản lý hệ thống mạng nội bộ, phần mềm chuyển giao của

công ty.

- Quản lý, đăng ký, gia hạn, khắc phục sự cố, sao lưu, phục hồi

các vấn đề liên quan đến domain và hosting, email.

- Lập kế hoạch, nâng cấp các sản phẩm kinh doanh của cơng ty.Phân tích chiến lược Marketing33- Quản lý về kỹ thuật các website nội bộ của công ty.

- Hỗ trợ hành chánh nhân sự đào tạo nhân viên về: giới thiệu

tính năng – thông số kỹ thuật của các công cụ kinh doanh, đào tạo sử

dụng phần mềm tin học hóa cơng ty, hướng dẫn nhân viên mới sử

dụng email nếu họ chưa biết.

 Phòng Kinh Doanh

- Lập các kế hoạch chiến lược kinh doanh cho công ty theo

tháng, quý, năm

- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với thị trường và giai

đoạn

- Đệ trình các kế hoạch kinh doanh trước ban giám đốc để thống

nhất và quyết định thực hiện

- Triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được Ban giám đốc ký

duyệt, kiểm tra tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh

- Tổ chức quan hệ, tìm kiếm khách hàng là tài xế để Cơng ty có

thể tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế và theo dõi việc thực

hiện hợp đồng;

- Mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, thực hiện các đề

án thí điểm của nhà nước

- Thực hiện các yêu cầu khác của ban giám đốc.

2.2.1.3. Ưu điểm – Nhược điểmPhân tích chiến lược Marketing34 Ưu Điểm

+ Công ty đã kết hợp được chuyên môn hóa và tổng hợp hóa một cách linh

hoạt.

+Nhờ tổng hợp hóa mà ban giám đốc đã quản lý được tổng thể mọi họa động

của công ty.

+ Các nhiệm vụ phức tạp của công ty trở thành những hoạt động đơn giản

hơn trong từng chun mơn, chúng mang tính độc lập tương đối và giao

chúng cho các bộ phận của công ty.

+ Mỗi bộ phận chỉ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình hoạt động, đi sâu

vào nghiên cứu chun mơn do đó tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động.

+ Nhờ chun mơn hóa mà cơng ty có rất nhiều các phòng ban chức năng

với các chun mơn khác nhau tạo điều kiện cho nhân viên cơng ty có thể

lựa chọn cho họ những cơng việc và những vị trí phù hợp với năng lực của

họ.

 Nhược điểm:

+ Nền kinh tế hiện nay nhiều biến động nên công ty sẽ gặp khó khăn trong

việc đưa ra các kế hoạch kinh doanh, cần nhiều nhân lực để đáp ứng yêu cầu

ngày càng cao.

+ Nhân viên chuyên sâu vào một lĩnh vực khơng có khả năng bao qt tồn

bộ.

2.2.2. Mơ hình kinh tế chia sẻ ( Share Economy):Phân tích chiến lược Marketing35Doanh Nghiệp

(GRAB)Ứng Dụng Cơng

NghệHình 5: Mơ hình kinh tế chia sẻ

Mơ hình kinh tế chia sẻ (share economy) đang ngày càng phát triển mạnh

mẽ trên tồn cầu. Mơ hình kinh tế chia sẻ mang đến những lợi ích cho các bên. Mơ

hình đặt xe trên ứng dụng cơng nghệ của grab là một mơ hình như vậy. Trong mơ

hình có 3 chủ thể: 1, Doanh nghiệp (ở đây là Grab với việc tạo ra ứng dụng grab

trên nền tảng Android, IOS); 2, Đối tác ( Người có phương tiện xe và thời gian); 3,

Khách hàng ( người sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi hơn và nhiều tiện ích hơn). Các

chủ thể này liên kết với nhau qua một ứng dụng cơng nghệ có tên là Grab trên điện

thoại di động. Mơ hình này hoạt động như sau: Grab tạo ra ứng dụng và quản lý

ứng dụng , các đối tác có thời gian và phương tiện xe nhàn rỗi đáp ứng yêu cầu của

công ty tham gia vào mô hình, kí kết hợp đồng, khi chạy xe sẽ được hưởng thù lao

theo số chuyến xe mình chạy. Khi khách hàng tải và cài đặt ứng dụng trên điện

thoại, có nhu cầu di chuyển tới địa điểm nào đó, chỉ cần lên ứng dụng chọn địa

điểm, book lịch trước. Sau khi nhận được lệnh của khách hàng, kỹ thuật viên của

Grab sẽ chuyển vị trí đón khách tới tài xế gần khu vực đó. Tài xế sẽ đón khách vàPhân tích chiến lược Marketing36nhận tiền theo tuyến đường sau đó chia chiết khấu với công ty grab. Cũng thông

qua ứng dụng, Grab sẽ quản lý được phương tiện và vị trí của tài xế,

Ưu điểm: mơ hình này mang đến lợi ích cho các bên: thứ nhất, tạo ra cơng

ăn việc làm mới mức thu nhập ổn định hàng tháng, các tài xế sẽ khơng phải đón

khách, chờ khách dọc đường mà sẽ thông qua ứng dụng, tiết kiệm thời gian và

tham gia được nhiều chuyến hơn mơ hình truyền thống; thứ 2 về khách hàng, được

book lịch trước cho hành trình, biết số tiền qua ứng dụng tránh bị gian lận, chặt

chém của các tài xế trong mơ hình truyền thống, hưởng nhiều ưu đãi về giá hơn so

với hình thức truyền thống; thứ 3 về doanh nghiệp, quản lý được phương tiện tránh

tổn thất về thời gian nhàn rỗi của xe, hưởng nhiều quyền lợi từ các chính sách của

nhà nước.

Khó khăn: hiện nay, các chính sách về mơ hình kinh tế chia sẻ chưa cụ thể

và thống nhất, dẫn đến việc một số đối lượng lợi dụng hình ảnh cơng ty, giả danh là

lái xe Grab chuộc lợi ảnh hưởng đến hình ảnh của cơng ty. Thêm vào đó, đây là

một mơ hình mới cần có sự tiềm lực về công nghệ để quản lý, dẫn đến việc sẽ xảy

ra sai sót và sự cố trong quá trình vận hành và quản lý.

2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua

2.3.1. Sản Phẩm Của Công Ty

Hiện tại ở thị trường Việt Nam Grab đã mở rộng các dịch vụ của

mình, bạn đầu hãng này chỉ có các dịch vụ như: GrabBike, GrabCar,

GrabTaxi, GrabExpress...từ năm 2017 thì các dịch vụ mới ra đời như Grab đi

tỉnh, GrabFood và gần đây là GrabHourPhân tích chiến lược Marketing37+ Grabbike là chức năng được tích hợp trên ứng dụng Grab giúp kết

nối trực tiếp giữa khách hàng có nhu cầu đi lại và tài xế xe ôm 2 bánh (xe

máy).

+ GrabCar là dịch vụ xe hơi 4 bánh kết nỗi giữa cá nhân có xe hơi

rãnh và khách hàng muốn di chuyển bằng xe 4 bánh.Cước phí chuyến đi đều

được hiển thị trên ứng dụng và khách hàng khơng phải trả thêm tiền gì khác.

Dịch vụ này có giá thành rẽ hơn dịch vụ Taxi truyền thống như Mai Linh,

Vinasun...

+ GrabTaxi Là dịch vụ kết nối các tài xế Taxi của các hãng taxi tại

Việt Nam (Mai linh, Vinasun…) với khách hàng có nhu cầu đặt xe di

chuyển, tương tự như GrabCar thì dịch vụ này bao gồm các loại xe dưới 9

chỗ ngồi trở xuống.Tiền cước sẽ tính theo đồng hồ điện tử trên xe chứ không

hiển thị trên ứng dụng Grab.

+ Grab đi tỉnh là dịch vụ GrabCar 2 chiều cho phép bạn đi những

chuyến đi xa có lượt đi và lượt về trong ngày với mức cước phí rẽ hơn

GrabCar và thường dùng để đi từ tỉnh này sang tỉnh khác với biểu phí tính

cước khác với dịch vụ grab 4 chỗ và 7 chỗ hiện tại.

+ GrabExpress là dịch vụ giao hàng nhanh trong nội thành, Grab tân

dựng lượng tài xế GrabBike của mình để hoạt động dịch vụ này nhằm mang

lại thu nhập thêm cho tài xế cũng như phục vụ nhu cầu giao hàng của khách

hàng sử dụng.

+GrabFood là dịch vụ giao thức ăn/nước uống đặt qua ứng dụng

Grab.Các của hàng đồ ăn, thức uống sẽ liên kết với Grab và danh sách của

hàng sẽ được hiển thị lên ứng dụng với thực đơn đã đăng ký.Phân tích chiến lược Marketing38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cơ Cấu tổ chức của Grab

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×