Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

dựng để  xem xét, quyết định đầu tư  xây dựng; Thực hiện các cơng việc cần thiết

khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

Cụ thể gồm các cơng việc: xin chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, th đất và

giải phóng mặt bằng:

* Quy trình, thủ tục xin đầu tư dự án xây dựng

Đối với quy trình xin chủ trương đầu tư sẽ cần thực hiện như sau:

­ Nghiên cứu quy mơ, thị trường, tìm kiếm nguồn đất, thơng tin về thu hồi và chuyển

mục đích sử dụng đất, lên phương án đầu tư  và thỏa thuận địa điểm thực hiện quy

hoạch dự án.

­ Xin chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, thành phốSơ đồ quy trình, trình tự xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng

* Trình tự, quy trình quy hoạch dự án đầu tư

Đối với quy trình quy hoạch dự án đã được chấp thuận đầu tư sẽ phụ thuộc vào loại

dự án đã có quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch để có quy trình khác nhau.Xem sơ  đồ  trình tự  lập quy hoạch dự  án đầu tư  xây dựng đối với dự  án đã quy

hoạch và dự án chưa quy hoạch chi tiết:Sơ đồ xin quy hoạch dự án đầu tư xây dựng

* Thủ tục quy trình giao đất, th đất, giải phóng mặt bằng

Sau khi hồn thành xin chủ trương và quy hoạch dự án chi tiết thì sẽ  cần thực hiện

quy trình giao đất, cho th đất và giải phóng mặt bằng đất nền dự  án theo thứ  tự

sơ đồ dưới đây:Sơ đồ quy trình giao, cho th đất và giải phóng mặt bằng dự án

b. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơng trình

Giai đoạn này các nội dung dự án đầu tư xây dựng cơng trình cần thực hiện đó là:

Bàn giao, chuẩn bị mặt bằng dự án: Bàn giao đất hoặc th đất và chuẩn bị

mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có);

Khảo sát, đầu tư xây dựng

Thi cơng xây dựng cơng trìnhSơ đồ quy trình giao đất, khảo sát và thi cơng xây dựng dự án

Giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình gồm:

­ Chọn nhà thầu thi cơng, giám sát

­ Tiến hành thi cơng, trong q trình thi cơng có thể xin  điều chỉnh dự án đầu tư xây

dựng cơng trình phù hợp với thực tế.

­ Nghiệm thu cơng trình xây dựng hồn thành và bàn giao cơng trình hồn thành,

vận hành, chạy thử và thực hiện các cơng việc cần thiết khác;

c. Kết thúc xây dựng và đưa vào sử dụng

Nội dung cơ  bản của một dự  án đầu tư  trong giai đoạn kết thúc gồm có các cơng

việc cần thực hiện sau:

Hồn cơng cơng trình dự án xây dựng

Quyết tốn, kiểm tốn hạch tốn dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Chứng nhận sở hữu cơng trình

Bảo hành cơng trình xây dựng và đưa vào sử dụngXem sơ đồ giai đoạn thi cơng và kết thúc dự án đầu tư

Tùy thuộc vào các điều kiện cụ  thể, những  u cầu đối với dự án đầu tư  xây dựng

về kỹ thuật có thể thực hiện đúng trình tự hoặc kết hợp đồng thời các nội dung cơng

việc của các giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.4. Quy trình, nội dung lập báo cáo đầu tư dự án dựng cơng trìnhMỗi giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơng trình sẽ có rất nhiều cơng việc

và trong đó có những cơng việc mang tính chất then chốt được quy định kỹ càng về

quy trình (trình tự, thủ tục) đầu tư dự án cụ thể.

Vấn đề  lập báo cáo, lập dự  án đầu tư  là bước khởi đầu quan trọng quyết định đến

vấn đề  xin  giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng cơng trình mặc dù

chỉ  là một nội dung trong giai đoạn chuẩn bị. Theo quy định lập dự  án đầu tư  xây

dựng là một nội dung thực hiện dự án đầu tư  xây dựng quan trọng trong giai đoạn

chuẩn bị. Theo quy định cách lập dự án đầu tư  xây dựng sẽ  phụ  thuộc vào loại dự

án cụ thể để lập các loại báo cáo.

Trình tự, thủ tục lập báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình và xin phép đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng quan trọng quốc gia theo quy định phải lập Báo cáo đầu tư

xây dựng cơng trình trình quốc hội thơng qua chủ chương và cấp phép đầu tư;

* Nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình

­ Tính cần thiết của dự án đầu tư xây dựng, thuận lợi, khó khăn…

­ Quy mơ dự kiến: cơng suất, diện tích, hạng mục xây dựng cơng trình chính, phụ..

­ Phân tích cơ bản sơ bộ về cơng nghệ, kỹ thuật, hạ tầng, phương án mặt bằng, tái

định cư, phòng chống cháy nổ, an tồn lao động…

­ Hình thức đầu tư: vốn và phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ, phân kỳ…

* Thủ tục xin phép đầu tư xây dựng cơng trình

­ Chủ đầu tư: nộp Báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình tới Bộ quản lý ngành để lấy ý

kiến các đơn vị  liên quan và Bộ  ngành tổng hợp đề  xuất ý kiến trình Thủ  tướng

Chính phủ.­ Thời hạn lấy ý kiến:

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo đầu tư  xây dựng cơng trình,

Bộ  quản lý ngành phải gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ  ngành địa phương liên

quan.

30 ngày làm việc kể  từ  ngày nhận được đề  nghị, cơ  quan được hỏi ý kiến

phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

7 ngày sau khi nhận được văn bản trả  lời theo thời hạn trên, Bộ  quản lý

ngành phải lập Báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ.

­ Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ: tóm tắt nội dung báo cáo, ý kiến các bộ ngành

liên quan, đề xuất ý kiến kèm bản gốc văn bản ý kiến.

Trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình

Khi nào phải lập dự án đầu tư xây dựng? Theo quy định các dự án đầu tư xây dựng

nhóm A phải lập dự án để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây

dựng cơng trình khơng phân biệt vốn đầu tư. Nội dung lập dự  án đầu tư  xây dựng

cơng trình gồm hai phần: thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở.

* Nội dung của thuyết minh dự án đầu tư xây dựng cơng trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×