Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank

3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank

Tải bản đầy đủ - 0trang

NLU - Chọn Pipeline (config.yml)Rasa cung cấp cho ta 2 phương pháp chính xây dựng dữ liệu trainning cho bot:supervised_embeddings:Khơng sử dụng dữ liệu pre-trained, chỉ sử

dụng data tự chuẩn bị.pretrained_embeddings_spacy:Sử dụng tập dữ liệu pre-trained có sẵn (spacy)

-ít có dữ liệu tiếng Việt.10NLU - Chọn Pipeline (config.yml)11NLU - Training data format (data/nlu.md)Markdown FormatJSON Format## intent:tên_nhóm_ý _định

- Mẫu tin nhắn 1

- Mẫu tin nhắn 2

Ý định của người dùng được nhận dạng bởi các

mẫu tin nhắn.https://rasa.com/docs/rasa/nlu/training-data-format/12NLU - Training data format (data/nlu.md)13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×