Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, qua thực tế đã chứng minh tất cả mọi giai đoạn cách mạng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công.Từ Cách mạng Pháp 1789 đến Cách mạng Tháng Mười Nga, từ

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, qua thực tế đã chứng minh tất cả mọi giai đoạn cách mạng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công.Từ Cách mạng Pháp 1789 đến Cách mạng Tháng Mười Nga, từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việt Nam cũng là một minh chứng , các cuộc khởi nghĩa nông dân,

các phong trào kháng chiến chống Pháp từ trước đến những năm đầu thế kỷ

XX kết cục đều thất bại ; khơng phải dân ta khơng có lòng u nước khơng

sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc . Chỉ từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành

lập - năm 1930, thì Cách mạng Việt Nam khơng ngừng lớn mạnh đi từ thắng

lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của thực dân,

phong kiến, đế quốc thống nhất tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội . Có được

những thắng lợi đó là do Đảng tập hợp được sức mạnh của quần chúng, lãnh

đạo thống nhất theo Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn.

Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân, mà quan

trọng nhất là sức mạnh tổng hợp của sự thống nhất tồn Đảng, vì Đảng đã biết

tập hợp được những đại biếu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao

động trong hàng ngũ của mình. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ đường lối

chính trị đúng đắn, sự thống nhất về tư tưởng và hành độngcủa tồn Đảng, từ

tính tiên phong gương mẫu đến việc nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức

của từng đảng viên.

Trong thời kỳ chiến tranh sự lãnh đạo của Đảng là đìeu kiện sống còn,

thì trong thời kỳ xây dựng đất nước- nhất là trong thời kỳ đổi mới , mở cửa

hiện nay , muốn thành cơng khơng thể khơng có sự lãnh đạo của Đảng. Hơn

nữa kết qủa của qúa trình đổi mới là đời sống và trình độ dân trí của người

dân khơng ngừng nâng caodo đó đòi hỏi khơng ngừng nâng cao vai trò lãnh

đạo của Đảng. Đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị của tồn xã hội, tổ chức

Đảng là nền tảng của Đảng, đảng viên là tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng.

Vậy nên chất lượng phát triển đảng viên là yếu tố cơ bản tạo nên sức manh

của Đảng. Đó là nguyên lý xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác Lê Nin . Muốn3vậy, chúng ta phải làm tốt công tác xây dựng Đảng - nhất là xây dựng tổ chức

cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Từ nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng , ý nghĩa vàtầm quantrọng của công tác phát triển đảng và thực tế công tác phát triển Đảng của Đội

Quản lý Thị trường số 6 - huyện Cái bè trong những năm qua, tôi quyết định

chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở chi bộ Đội Quản lý

Thị trường số 6 - huyện Cái bè” để viết tiểu luận với mong muốn vận dụng

những kiến thức đã được học tập và nghiên cứu từ thầy giảng dạy ở nhà

trường vào thực tiễn ở đơn vị cơ sở, với mong muốn xây dựng tổ chức Đảng

trong đơn vị không ngừng lớn mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả về số

lượng và chất lượng góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.PHẦN B : NỘI DUNG CHÍNH

I-THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6- HUYỆN CÁI BÈ:

1/- Cơ sở lý luận :

Chi bộ Đội Quản lý Thị trường số 6 - huyện Cái bè l à chi bộ độc lập

trực thuộc Huyện ủy Cái bè n ằm trong hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước v

à có vai trò vị trí nhất định trong sự phát triển của Đảng .Khoản 1 Điều 21

Điều lệ của Đảng (Đại hội VIII) ghi rõ : “ Tổ chức cơ sở Đảng( Chi bộ cơsở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Vị trí4nền tảng của tổ chức cơ sở Đảng th ể hi ện trong các hoạt động xây dựng tổ

chức và lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà lĩnh

vực quản lý, kiểm tra , kiểm soát thị trường là một bộ phận quan trọng trong

việc vận hành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước .

Tổ chức Đảng trong nền kinh tế thị trường là một bộ phận cấu thành

trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhưng có vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ

thống đó. Thơng qua các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ

chức cơ sở Đảng nắm được tâm tư, nguyện vọng, những nhu cầu chính đáng

của cán bộ lãnh đạo, quần chúng trong đội, từ đó tham gia kiểm tra, kiểm sốt

thị trường thị trường chống lậu, chống gian lận thương mại làm ổn định thị

trường theo sự chỉ đạo của cấp trên nhằm giúp cơ quan cấp trên với Đảng và

Nhà nước để định ra đường lối, chính sách, chủ trương , kế hoạch đúng đắn.

Đồng thời tổ chức Đảng trực tiếp giáo dục, thuyết phục và tổ chức đề ra nghị

quyết kiểm tra các hoạt động về quản lý kinh doanh và thực hiện có hiệu quả

việc quán triệt và thực hiện đường lối , chính sách, pháp luật của Nhà nước và

các chủ trương kế hoạch công tác của cấp trên . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

viết : “ Mỗi chi bộ của Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở ,

đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng , phát huy được trí tuệ và

lực lượng vĩ đại của quần chúng”.

Hơn nữa, cơng cuộc đổi mới tồn diện của nhân dân ta dưới sự lãnh

đạo của Đảng trong những năm qua đã thu được những thắng lợi to lớn , có ý

nghĩa quan trọng . Tuy nhiên, khó khăn còn nhiều, đất nước vẫn đang đứng

trước những thử thách , nguy cơ không nhỏ . Bước vào thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đặt ra cho Đảng ta yêu cầu cấp thiết

là phải tiếp tục chỉnh đốn, tự đổi mới vươn lên ngang tầm đòi hỏi của giai5đoạn cách mạng mới . Đó là trách nhiệm của toàn Đảng. Là cấp tổ chức nền

tảng, các tổ chức cơ sở Đảng có nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm cho các quan

điểm , chính sách đổi mới của Đảng , pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị,

nghị quyết của cấp trên được nhận thức đúng và tổ chức thực hiện có hiệu

qủa ở đơn vị cơ sở; đồng thời, từ hoạt động thực tiễn của mình các tổ chức cơ

sở Đảng tham gia với Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục hồn thiện đường lối,

chính sách ... tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu và giành những

thắng lợi mới . Với ý nghĩa đó, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng là một

trong những nhân tố đảm bảo cho qúa trình tự đổi mới , tự chỉnh đốn Đảng,

đổi mới toàn bộ đời sống xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : “Để lãnh đạo cách mạng Đảng

phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt , chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt

”. Qua đó, ta có thể thấy vai trò , vị trí của đảng viên là rất quan trọng đối với

các tổ chức cơ sở Đảng. Đảng viên là những quần chúng cách mạng ưu tú

được giới thiệu vào tổ chức Đảng, trở thành chiến sĩ tiên phong cách mạng

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thay mặt Đảng dẫn dắt quần

chúng. Đảng là đội tiên phong, là lãnh tụ chính trị của giai cấp cơng nhân, hạt

nhân lãnh đạo của cách mạng, nhưng vai trò đó chỉ có thể thực hiện thơng qua

người đảng viên cụ thể. Do đó, vai trò của Đảng viên gắn với vai trò của

Đảng. Nếu làm tốt cơng tác phát triển đảng viên , giáo dục tốt ý thức tu

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đối với

từng đảng viên thì càng phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, ln củng

cố và giữ vững niềm tin của quần chúng đối với Đảng , đẩy mạnh công tác

chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh , sớm thực

hiện thành công mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,6văn minh ” . Như vậy, hiệu lực lãnh đạo của Đảng là thơng qua vai trò tiên

phong gương mẫu của người đảng viên trong tổ chức Đảng .

Từ những cơ sở lý luận nêu trên, Tôi nhận thấy nâng cao chất lượng

đảng viên nói chung và đảng viên làm cơng tác quản lý Thị trường nói riêng

là góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở nhằm hồn thành tốt

nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành giao phó.

2/- Đặc điểm tình hình của chi bộ :

Chi bộ Đội Quản lý Thị trường số 6 huyện Cái bè năm 1990 – 1996 là

chi bộ ghép với Phòng Tài Chính Kế hoạch vì lúc này có 2 đảng viên, đến

năm 1997 kết nạp thêm 2 đảng viên mới nên thành lập chi bộ độc lập năm

1997, hiện nay có 6 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị và 1 nữ.

- Đảng viên cao tuổi nhất là 56 tuổi.

- Đảng viên trẻ tuổi nhất là 33 tuổi.

- Độ tuổi trung bình của đảng viên trong chi bộ là 44,5 tuổi.

- Tuổi đảng cao nhất là 37 tuổi

- Tuổi nghề cao nhất là 20 năm thấp nhất 8 năm.

- Về trình độ:7+ Học vấn : 6/6 đồng chí tốt nghiệp cấp III.

+ Chính trị:

. Đại học: 01. Cao cấp: 01. Trung cấp: 03. Sơ cấp: 02+ Chuyên môn:

. Đại học: 02. Trung học: 02. Sơ cấp: 023/- Thực trạng tình hình chi bộ Đội Quản lý Thị trường số 6 :

a- Ưu điểm :

Khi mới thành lập, chi bộ có 4 đảng viên thì đến năm 2005 chi bộ có

6 đảng viên .8Trong những năm qua, chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng và tạo

nguồn và sử dụng nguồn. Chi bộ đã bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để

kết nạp vào Đảng, chi bộ luôn chú ý đến chất lượng, khơng vì lý do nào mà

chạy theo số lượng. Do đó, những đảng viên được chi bộ kết nạp , đưa vào đội

ngũ của Đảng đều phát huy tốt năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân

công.

Chi bộ luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ

trong sinh hoạt chi bộ, trong công tác phát triển đảng viên mới, nghĩa là trong

việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới chi bộ đều thảo luận, bàn bàn dân

chủ và có Nghị quyết của chi bộ; đồng thời, phân công đảng viên chính thức

bồi dưỡng, giúp đỡ lúc còn là đối tượng đảng và trong thời gian là đảng viên

dự bị để có thể đủ tư cách được cơng nhận đảnng viên chính thức . Song cơng

tác phát triển đảng viên trong chi bộ cấp ủy luôn chú trọng căn cứ theo quy

trình- đó là : phân cơng đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ, tăng thêm số lượng,

chất lượng trí tuệ của Đảng cho Đảng ta có văn hố hơn, lực lượng đảng viên

ngày càng trẻhơn, nhằm làm trẻ hoá đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác

trong thời kỳ cơng nghiệp hố, hiện đại hố và trong xu thế hội nhập kinh tế

quốc tế. Cấp ủy chi bộ luôn xác định mục đích kết nạp đảng viên mới đáp ứng

yêu cầu phương châm phương hướng, có kế hoạch, dự kiến cách làm gắn với

phương hướng nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra.

Tổ chức kết nạp đảng viên mới , chi bộ đều thực hiện đúng thủ tục

theo Điều lệ Đảng quy định. Trước khi kết nạp đảng viên mới chi bộ đã thực

hiện tốt việc xem xét động cơ, mục đích xin vào Đảng củ đối tượng . Sau khi

đảng viên được kết nạp chi bộ vẫn tiếp tục thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng

nâng cao nhận thức đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên.9b/- Tồn tại :

Công tác phát triển đảng viên trong chi bộ còn một số mặt hạn chế là

do việc xác định , xác minh đối tượng còn chung chung, cơng tác bồi dưỡng

thử thách đối tượng thời gian còn kéo dài do cấp ủy chưa quan tâm đúng mức.

Trước đây đảng viên của chi bộ phái sinh hoạt chi bộ ghép với Phòng

Tài chính Kế hoạch nên cơng tác lãnh chỉ đạo có lúc chưa sâu sát, chưa kịp

thời. Là chi bộ ghép nên việc bao quát công tác các đơn vị trực thuộc tất yếu

sẽ có mặt bị hạn chế.

Tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên chưa thật sự mạnh dạn,

còn nể nang, có người còn lệ thuộc vào ý kiến của lãnh đạo, còn mang tính “

dĩ hòa di qúi ” , do đó nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ có lúc chưa

được thể hiện đầy đủ.

Hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu , mang nặng tính hình thức ,

đảng viên chưa phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong cơng tác tham

mưu cho lãnh đạo , công tác lãnh đạo quần chúng.

c/- Nguyên nhân của những ưu điểm và tồn tại :

- Ưu điểm :

Chi bộ luôn được sự chỉ đạo sâu sát, quan tâm giúp đỡ, hổ trợ của

Đảng bộ huyện , của Ủy ban Nhân dân huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi

Cục Quản lý Thị trường tỉnh về cơng tác chun mơn.10Trong chi bộ có sự phân công và chịiu trách nhiệm cụ thể trong công

tác lãnh đạo tổ chức hoạt động của Đội. Đảng viên trong chi bộ có sự đồn kết

thống nhất cao, tạo thành khối đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm

vụ.Chi bộ xứng đáng là đầu tàu trong mọi hoạt động của đơn vị cùng với sự

lớn mạnh của chi bộ thì chất lượng hoạt động của ngành, tập thể đảng viên

luôn phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên giao, từng đồng chí với

chức năng nhiệm vụ được phân công luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm

cao để hồn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong

sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Đảng viên trong chi bộ thật sự là nhân tố tích cực , có trình độ chính

trị, chun mơn nghiệp vụ vững vàng , là các thành viên ưu tú có lập trường

tư tưởng vững vàng , trung thành với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ

trương, đường lối , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thể hiện tốt

vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên để quần chúng noi theo.

- Tồn tại :

Lực lương đảng viên trong đơn vị có trình độ khơng đồng đều, việc

chuẩn hố cán bộ còn hạn chế do đơn vị là đơn vị cộng quản giữa Huyện ủy

và Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang cho nên việc đưa đào tạo bồi

dưỡng phải thông qua và được sự thống nhất của hai đơn vị mới cử được cán

bộ tham dự học tập theo chiêu sinh .

Một ít đảng viên trong chi bộ còn nể nang, chưa mạnh dạng phê tự phê

bình. Việc phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên đơi khi chưa được chặt

chẽ nên cũng còn tình trạng đánh giá chưa đầy đủ thực trạng đội ngũ đảng11viên, kế hoạch nâng chất đảng viên có đề ra nhưng biện pháp thực hiện có lúc

chưa triển khai đồng bộ, do đó kế hoạch có lúc chậm được triển khai thực

hiện và có lúc thiếu sự sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm.

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT

TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 - HUYỆN

CÁI BÈ:

Để chất lượng đảng viên được đảm bảo , Đảng ta đã đề ra phương

châm cần phải nắm vững phương hướng phát triển Đảng được tập trung ở các

nội dung sau :

Một là , coi trọng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong

công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất , công nhân kỹ thuật để nâng

cao tỉ lệ đảng viên là công nhân trong đản.

Hai là , quan tâm giáo dục , bồi dưỡng thanh niên để lựa chọn những

người ưu tú trong Đoàn Thanh niên kết nạp vào Đảng, từng bước trẻ há đội

ngũ đảng viên.

Ba là , kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong nơng dân, trí

thức , cán bộ khoa học, kỹ thuật, giáo viên , sinh viên, học sinh các trường

Đại học, Cao đẳng , trong lực lương vũ trang , phụ nữ dân tộc ít người và ở

những cơ sở trọng điểm còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên .

Bốn là , lựa chọn kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong các

tầng lớp nhân dân lao động , quần chúng ưu tú ở các ngành kinh tế kỹ thuật ,12trong các doanh nghiệp Nhà nước , tư nhân , liên doanh với nước ngoài , trong

vùng đồng bào có đạo.

Như đã trình bày ở trên, vai trò lãnh đạo của Đảng là một tất yếu

khách quan , đặc biệt là đối với cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn

cách mạng hiện nay- Công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước, mở cửa, hội

nhập kinh tế quốc tế . Do đó, đòi hỏi tổ chức Đảng cần phải có sự đổi mới để

phù hợp với những chuyển biến mới của tình hìanh kinh tế - xã hội . Trước

những yêu cầu mới của thời đại , để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của đảng thì việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là

một trong những yếu tố cơ bản , quyết định . Điều đó đã được kiểm chứng và

khẳng định qua các thời kỳ cách mạng . Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ

rõ : “ Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh , muốn đảng mạnh thì các đảng

viên đều phải tốt ” . Đồng thời phải thực hiện tốt phương châm phát triển

đảng viên của Đảng để có được đội ngũ đảng viên am hiểu trên mọi lĩnh vực,

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trước những u cầu đó

, để nâng cao cơng tác phát triển đảng viên ở Đội Quản lý Thị trường Số 6 huyện Cái bè Tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau :

1/- Đối với cấp ủy và chi bộ :

Trước hết đối với cấp ủy và chi bộ cần nhận thức công tác phát triển

đảng viên phải toàn diện về số lượng và chất lượng , cần xác định rõ mục đích

, động cơ vào Đảng , năng lực và phẩm chất của đối tượng được giới thiệu bồi

dưỡng kết nạp Đảng . Cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển

đảng viên đối với việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở đơn vị, cần nhận13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, qua thực tế đã chứng minh tất cả mọi giai đoạn cách mạng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công.Từ Cách mạng Pháp 1789 đến Cách mạng Tháng Mười Nga, từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×