Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Đối với cơng tác sử dụng nguồn : Những đồng chí đã được kết nạp vào Đảng , chi bộ cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng , phân cơng cơng tác cụ thể, giúp họ tu dưỡng , rèn luyện , khơng ngừng phấn đấu để trưởng thành và vững vàng về phẩm chất chính trị và

- Đối với cơng tác sử dụng nguồn : Những đồng chí đã được kết nạp vào Đảng , chi bộ cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng , phân cơng cơng tác cụ thể, giúp họ tu dưỡng , rèn luyện , khơng ngừng phấn đấu để trưởng thành và vững vàng về phẩm chất chính trị và

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chúng ta cần tuân thủ những quy định và thủ tục kết nạp đảng viên

bởi vì đây là những qui định có tính ngun tắc chặt chẽ nhằm bảo đảm chất

lượng của đảng viên mới dược kết nạp, giữ gìn sự trong sạch , vững mạnh của

tổ chức Đảng , nhằm tránh kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn, ngăn

ngừa những phần tử cơ hội về chính trị vào hàng ngũ của Đảng.

5/-Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đảng viên là việc làm thường

xuyên liên tục :

Đối với đảng viên mới kết nạp cần giúp họ nhận thức sâu sắc mục tiêu

lý tưởng cao cả của người đảng viên Đảng công sản , giúp cho đảng viên mới

không ngừng phấn đấu , học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao năng lực

công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên . Chi bộ cần

phân công đản viên có uy tín và năng lực để giúp đỡ , bồi dưỡng họ để họ

ngày càng xứng đáng với tư cách của người đảng viên , quán triệt Điều lệ

Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên , kiên định lập trường giai cấp công

nhân , chủ nghĩa Mac Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên trong chi bộ cần nhận thức công tác tu

dưỡng , rèn luyện nâng cao lý tưởng cộng sản , hồn thiện và khơng ngừng

nâng cao đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên, liên tục , mọi lúc, mọi

nơi , là mục tiêu, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản nói chung và

của mỗi đảng viên trong chi bộ nói riêng .

PHẦN C: KẾT LUẬN17Công tác phát triển đảng viên là một khâu quan trọng trong tồn bộ

cơng tác xây dựng Đảng, là cơng việc thường xun trong suốt q trình tồn

tại và phát triển của Đảng . Trong tình hình cách mạng hiện nay công tác phát

triển đảng viên cần chú trọng giáo dục nâng cao phẩm chất , kiến thức và

nâng cao năng lực cho đảng viên, thực hiện tốt và đúng quy định công tác kết

nạp đảng viên.

Chăm lo giáo dục phẩm chất chính trị , nâng cao kiến thức năng lực

cho động ngũ đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của tổ chức Đảng,

là biện pháp chủ động, tích cực nhằm bảo đảm tư cách đảng viên, bảo đảm

mỗi đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cộng sản có lý tưởng cách mạng,

giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành động.

Trong cơng tác Đảng của mình, chi bộ cần giúp đảng viên trang bị

những kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những

quan điểm , đường lối , chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước ; nâng

cao trình độ văn hố , trình độ chính trị và chun mơn nghiệp vụ , những

hiểu biết về tổ chức , quản lý xã hội , quản lý kinh tế nhằm trang bị cho họ

kiến thức cơ bản , có hệ thống và tồn diện, phục vụ yêu cầu lãnh đạo của tổ

chức Đảng đối với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị , tạo điều kiện để người đảng

viên phát huy trí tuệ , niềm tin , đạo đức và năng lực hành động . Trong công

tác giáo dục nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ đảng viên , chi bộ cần

lập kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị theo từng thời gian cụ

thể.

Về công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới chúng ta cần nhận thấy

rằng trong sự tồn tại và phát triển của mình , Đảng phải thường xuyên bổ sung18vào hàng ngũ của Đảng những lực lượng mới, ưu tú trong phong trào cách

mạngcủa quần chúng. Đó là tất yếu khách quan , là nội dung không thể xem

nhẹ . Là tổ chức cơ sở Đảng chi bộ chỉ kết nạp những người có phẩm chất

chính trị, đạo đức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Đảng . Trong công tác

này chúng ta cần chú trọng phương châm coi trọng chất lượng , không chạy

theo số lượng , cần quán triệt bảo đảm chất lượng là một yêu cầu bao trùm ,

xuyên suốt của quá trình phát triển đảng viên mới.

Như đã trình bày ở trên , chất lượng phát triển đảng viên càng được

nâng cao càng có tác động tích cực một cách toàn diện đến mọi mặt hoạt

động của cơ quan, đơn vị mà cụ thể là ở Đội Quản lý Thị trường Số 6- huyện

Cái bè. Do vậy, chi bộ cần xây dựng kế hoạch và chương trình hành động

theo từng thời gian , phù hợp nhiệm vụ được giao để đảm bảo tính chủ động

tích cực và thực hiện một cách khoa học công tác này .19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Đối với cơng tác sử dụng nguồn : Những đồng chí đã được kết nạp vào Đảng , chi bộ cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng , phân cơng cơng tác cụ thể, giúp họ tu dưỡng , rèn luyện , khơng ngừng phấn đấu để trưởng thành và vững vàng về phẩm chất chính trị và

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×