Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hiện trạng chất lượng

1 Hiện trạng chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diễn biến giá trị trung bình 24h của PM2.5 tại các trạm quan

trắc trên địa bàn Hà Nội (01/01/2019 – 30/03/2019)Nguồn: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/Chỉ số chất lượng khơng khí ngày 17/11 vào lúc 17h00

AQI PM2.580AQI NO2AQI CO76

6961AQI PM10606760

5465

496446639

8615

514

8

7650503836369

48

34635

31215213

76

1Nguồn: Tự tổng hợp từ website Sở TN&MT HN

(http://sotnmt.hanoi.gov.vn/)1.2 Hiện trạng quản lý, giám sátBộ

XT VT

Bộ Gây d????SởMT

N&

T

BộHiện nay chưa có cơ quan nào chuyên trách về quản lý chất lượng mơi trường khơng khíTN

&M

TựngHiện trạng quản lý

Quyết định số 1309/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi

trường miền Bắc:Điều 2.4 Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia

về quan trắc môi trường, hệ thống thông tin về quan

trắc môi trường; […] đánh giá và công bố thông tin,

số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng; […];

đánh giá, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường và

sức chịu tải của các thành phần môi trường theo các

tỉnh và vùng trên phạm vi cả nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hiện trạng chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×