Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đối

Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đối

Tải bản đầy đủ - 0trang

192.2.3Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đốiĐịnh lý 2.5. Xét hàm f : [a, b] → R

ta có bất đẳng thức sau

f (a) + f (b)

b

(b − a)

a f (x)dx −

2(b − a)2

f ∞ nếu41

1+

(a − b) q

nếu

1

2(q + 1) q (b − a) f 1

nếu

2là hàm liên tục tuyệt đối trên [a, b]. Khi đóf ∈ L∞ [a; b];f ∈ Lp [a; b], p > 1,1 1

+ = 1;

p q(2.26)f ∈ L1 [a; b];với . p là chuẩn thông thường trong không gian các hàm khả tích Lebesgue Lp [a, b].

Nghĩa là,

f ∞ := ess sup |f (t)|,

t∈[a;b]1

pbfpp|f (t)| dt:=với p ≥ 1.aChứng minh. Tích phân từng phần ta được

bt−

aa+b

(b − a)(f (a) + f (b))f (t)dt =

2

2bf (t)dt(2.27)a+b

|f (t)|dt.

2(2.28)aTừ đẳng thức (2.27) ta thu được bất đẳng thức sau

b

af (a) + f (b)

f (t)dt − (b − a)

2bt−

aNếu hàm f ∈ L∞ [a, b], thì ta có

bb(b − a)2

f ∞

.4

a

a

1 1

Nếu hàm f ∈ Lp [a, b], thỡ theo bt ng thc Hăolder vi p > 1,

+ = 1, ta có

p q

a+b

|f (t)|dt t −

2a+b

t−

dt = f

220bất đẳng thức

b|f (t)|dt t −

aba+b

2a1

1

(a − b)1+ q

a+b

q

=

f

dt

t−

1

2

2(q + 1) qp.Nếu hàm f ∈ L1 [a, b], thì ta có

b

aba+b

a+b

|f (t)| t −

dt ≤ sup t −

2

2

t∈[a;b]|f (t)|dt =

ab−a

f

21vậy ta có bất đẳng thức (2.26).

Nhận xét 2.5. Giả sử f là hàm như trên và In là một phân hoạch của [a, b]. Khi

đó ta có

bf (x)dx = AT (f, In ) + RT (f, In )(2.29)avới AT (f, In ) là quy tắc trapezoid và phần dư RT (f, In ) thỏa mãn bất đẳng thức

|RT (f, In )|n−1

1f ∞

h2i ;

4

i=0n−11

q+1 q

1

; với p > 1, p1 + 1q = 1;

f

h

1

p

(2.30)

i

q

2(q+1)

i=0

 1 f 1 ν(h),

2

trong đó hi := xi+1 − xi , (i = 0, · · · , n − 1) và ν(h) := max {hi }. Áp dụng đánh

i=0,n−1giá (2.26) trên đoạn [xi , xi+1 ], ta thu được

xi+1

xif (xi ) + f (xi+1 )

f (x)dx − t −

hi

21

2(q + 1)1+ 1q

h

1

i

qxi+11

p|f (t)|p dt,xivới mọi i ∈ {0, · · · , n − 1}.

Lấy tổng theo i = 0, 1, . . . , n − 1 và áp dụng bất đẳng thức Hă

older ta thu c

n11|RT (f, In )|2(q + 1)

1

q1

2(q + 1)1

qxi+11+ 1q

hii=0

n−1i=0|f (t)|p dt1

p(2.31)xi

xi+1

xi|f (t)|p dt1

pp1

pn−1i=01+ 1

hi qq1

q21=1

qn−11

1f2(q + 1) qhq+1

ip,i=0vậy ta thu được bất đẳng thức (2.30).

2.2.4Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm có đạo hàm cấp haiĐịnh lý 2.6. Giả sử hàm f : [a, b] → R có đạo hàm f

Khi đó ta có bất đẳng thức sau

f (a) + f (b)

b

f

(x)dx(b − a)

a

2f ∞

(b − a)3

nếu

12

1

1

1

2+

f ” p [B(q + 1; q + 1)] q (b − a) q nếu

2

 1 f ” 1 (b − a)2

nếu

8liên tục tuyệt đối trên [a, b].f ” ∈ L∞ [a; b];

f ” ∈ Lp [a; b];(2.32)f ” ∈ L1 [a; b].với . p là chuẩn thông thường (p ∈ [1, ∞]) trên Lp [a, b] và B(., .) là hàm Beta của

Euler, nghĩa là

1tα−1 (1 − t)β−1 dt, α, β > 0.B(α; β) =(2.33)0Chứng minh. Tích phân từng phần hai lần trên [a, b], ta thu được

bb(x − a)(b − x)f ”(x)dx = (b − a)(f (a) + f (b)) − 2

af (x)dx,(2.34)avì vậy

b

af (a) + f (b)

f (x)dx −

(b − a)

21

2b(x − a)(b − x)|f ”(x)|dx.

aNếu hàm f ” ∈ L∞ [a, b] thì

1

2b

ab

1

(x − a)(b − x)|f ”(x)|dx

f” ∞

(x − a)(b − x)dx

2

a

f” ∞

(b − a)3 .

=

12Vậy ta chứng minh được bất đẳng thức đầu trong (2.32).(2.35)22Nếu hàm f ” ∈ Lp [a, b], thì theo bất ng thc Hăolder ta cú

b(x a)(b x)|f (x)|dx

afpb1

q(x − a)q (b − x)q dx , p > 1,1 1

+ =1

p qa(2.36)

Sử dụng biến đổi x = (1 − t)a + tb, t ∈ [0, 1] ta có

(x − a)q (b − x)q = (b − a)2q tq (1 − tq ), dx = (b − a)dt

Vì vậy

b(x − a)q (b − x)q dx = (b − a)2q+1 B(q + 1, q + 1).

aTừ bất đẳng thức (2.35) và (2.36) ta thu được phần hai của bất đẳng thức (2.32).

Nếu hàm f ” ∈ L1 [a, b] thì ta có

b(x − a)(b − x)|f (x)|dxmax [(x − a)(b − x)] f ”

x∈[a,b]1a(b − a)2

=

f ” 1.

4

Vậy ta thu được bất đẳng thức sau cùng trong (2.32).

Nhận xét 2.6. Giả sử hàm f xác định như trên và In là một phân hoạch của đoạn

[a, b]. Khi đó ta có

bf (x)dx = AT (f, In ) + RT (f, In )(2.37)atrong đó AT (f, In ) là cơng thức trapezoid và phần dư RT (f, In ) thỏa mãn bất đẳng

thức sau1

f ” ∞ n−1

h3i ;i=0 12

1

1

1

q

2q+1

n−1

q

|RT (f, In )| ≤

(2.38)

f ” p [B(q + 1, q + 1)]

hi

,

i=02 1 f ” 1 v 2 (h),

8

trong đó hi := xx+1 − xi (i = 0, . . . , n − 1) và v(In ) := max {hi }.

i=0,n−1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×