Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ

PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đơn vị: Công ty CP phân lân nung chảy Văn ĐiểnSố dư ĐNSỔ CÁINợTK 621Ghi có các Tháng 1

TK

đối

ứng TK

này

1521

17.309.271.77

0

1522

1.872.711.369

1523

10.685.664.19

4

331

919.594.348

1111

Cộng Nợ 30.386.241.68

phát

1

sinh Có 30.386.241.68

1

Số

Nợ

cuối

thángTháng 2Tháng 3Tháng 419.001.769.73

3

2.594.403.316

10.693.553.98

7

707.495.278

32.387.000

41.293.609.31

4

41.293.609.31

419.176.894.52

2

1.662.913.509

10.818.239.49

7

939.055.040

14.247000

33.741.349.56

8

33.741.349.56

832.947.916.08 ………………. 78.435.852.107

2

2.285.652.732 ………………. 8.814.680.926

12.011.791.001 ………………. 44.209.248.679

701.500.230

29.378.000

48.735.238.04

5

48.735.238.04

5………………. Cộng………………. 3.467.644.896

………………. 769.012.000

………………. 155.156.438.608

………………. 155.156.438.608Đơn vị: Công ty CP phân lân nung chảy Văn ĐiểnSố dư ĐNSỔ CÁINợTK 622Ghi có các TK Tháng 1

đối ứng TK này

334

3.104.985.00

0Tháng 2Tháng 3Tháng 4………………. Cộng3.921.462.40

03.125.780.50

03.807.477.30

0………………. 13.810.705.2003382

3383

338960.702.000

192.946.19778.428.000

162.457.84162.534.000

144.249.58576.148.000

256.150.538………………. 274.212.000

………………. 768.804.161

……………….Cộng phát Nợ

sinhSốcuối tháng Nợ

3.366.033.19

7

3.366.033.19

74.123.336.84

1

4.123.336.84

13.309.445.98

5

3.309.445.98

54.125.563.63

8

4.125.563.63

8………………. 14.907.379.661

………………. 14.907.379.661Đơn vị: Cơng ty CP phân lân nung chảy Văn ĐiểnSỔ CÁISố dư ĐN

Nợ

TK 627

Ghi có các TK

đối ứng TK này

1522

1523

153

214

331

3383Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4………………. Cộng295.459.877

321.780.100

7.029.608779.233.200

332.346.844

6.128.988193.615.153

161.473.126

1.047.481443.556.391

331.682.513

2.477.2023.724.624.315

3.798.282.583

51.683.2798.556.310

6.410.50021.960.273

14.657.50034.271.265

14.657.5002413

1111

………

\Cộng

phát sinh8.420.431

141.101.819

…………….

4.111.320.093145.086.248

218.543.274

…………….

4.211.748.29217.837.500

2.569.780.33

4

224.096.843

394.510.000

…………….

3.504.036.41

3

3.504.036.41

3…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….2.390.650.210

905.490.000

…………….

38.379.249.335…………….38.379.249.335Nợ

Sốcuối tháng Nợ

288.908.274

209.223.143

…………….

3.130.144.53

7

4.111.320.093 4.211.748.292 3.130.144.53

7193.787.848

8.969.510.156BẢNG KÊ SỐ 4

Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng dùng cho các tài khoản: 154,621,622,627

Tháng 1 năm 2016

Các

STTCác TK ghi có141152153154214241334338621622627TKphảnánh ở các NKCT Cộngchi phí

thực tế trong

khác

NC

tháng

NKCT 1

KT...Tk 154-chi phí sản

Ixuất kinh doanh dở1

2

3dang

PX kẽm (TK 154.1)

PX hồ điện (TK 154.2)

PX nghiền (TK 154.3)......PX...

TK621_chinguyên vật liệu trực1

2

3tiếp

PX kẽm (TK 621.1)

PX hồ điện (TK 621.2)

PX nghiền (TK 621.3).....PX...2136746424

951551008

3454500821

2

3

.....PX...

TK 627-Chi phí sản

xuất chung148157800

452114600

1443875075473355

2070077602389031048

4810643552

3958888324912783686

2110218328

913685434

3365049732110218328

913685434

336504973TK 622-Chi phí nhân

cơng trực tiếp

PX kẽm (TK 622.1)

PX hồ điện (TK 622.2)

PX nghiền (TK 622.3)IV28653469

3199970184phíIIIII10318369301849045800

137900000 10257800

426405150 25709450

13241250 1197500148157800

452114600

144387503819352441PX kẽm (TK 627.1)4213720 353007952PX hồ điện (TK 627.2) 3981280 26972953

.....PX nghiền (TK 627.3)

PX...

Cộng11268680 4953070857119080829300000

11998000

047274693405336995814583000 10651200164980000 1810000082916100079995014957200754726651004400313112001842083757787820016462134031547695005021280099849054800381935244Phụ lục 2.4: Công ty CP Que hàn Việt ĐứcPhiếu kiểm kê Sản phẩm dở dang

Ngày 31/01/2016STTTên sản phẩmĐvtSố lượng1Que hàn trên dàn N46 Φ4kg279502Que hàn trên dàn J420 Φ 3.2kg83603Que hàn trên dàn E7016 Φ 2.5kg1764Que hàn trên dàn J421 Φ 3.2kg104005Thuốc bọc các loạikg113606Dây hàn SW Φ 0.9kg12007Dây hàn SW Φ 0.9 ( đã bao gói)kg7958Dây hàn SW Φ 0.8 ( đã bao gói)kg2085Tổng cộngkg62326Phụ lục 2.5:STT

152.1152.2111152.3Cơng ty phân lân Văn Điển

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ THÀNH NĂM 2016

Bán thành phẩm Phân Lân

Sản phẩm sản xuất(Tấn)

Định

Tên vật tư

Giá thành

Mức

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Quặng

Apatit LI

Quặng

175.108,73

595.607 104.296.015.04

401.674 0,674

Apatit LII

0

4

Quặng

91.380,540

201.900 18.449.731.026

71.055 0,3519

Secpentin

Sa thạch

23.833,030

134.993

3.217.303.716

12.391 0,0918

Quặng

Photphorit

125.963.049.876

458.120 1,118

Xi măng

4.339,70

741.257

3.216.832.336

12.389 0,017Củi108,70Vôi58,24Than cục

Than cám

Củi

Than cốc331Điện334

3382Lương

KPCĐ59.249,228

41,481.544.25

0

1.050.00

0

2.102.85

71.398.73

3

96,400 3,892,873

7.133.339

-3.216.832.33612.389167.860.000646-61.152.000236-229.012.000

124.592.674.16

8882

479.8430,228223-58.019.459375.272.941

125.025.966.568

1.003,46

7.518.044.910

3

-1.445

481.511 0,229

27.568 24,473

--3383

3384

627BHXH

BHYT

CP SXC----261.592.905.6001.007.47

0-STT

152.2Cơng ty phân lân Văn Điển

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ THÀNH NĂM 2016

Phân Lân thành phẩm

Sản phẩm sản xuất(Tấn)

Giá

Định

Tên vật tư

Số lượng Đơn giá

Thành tiền

thành

Mức

1.760

2.183

3.842.080

18,34

0,0084

Vỏ bao XK 25 kg

Vỏ bao 50kg

2.005

2.373

6.561.824

31.32

0,0096

Vỏ bao lân Vevic

Bao đóng lân tự

dùng

30

42.000

1.260.000

6,01

0,0001

Dung mơi mực in

109,8

27.230

2.989.894

14,27

0,0005

Dây đai

3.121 13.063.066.503 62.347,94 19,9787

Vở bao lân hoàn 4.185.904

chỉnh

1.299

37.160

48.271.000

230,39

0,0062

Dây đay

1.685

2.206

3.717.313

17,74

0,0080

Vỏ bao XK 25 kg

1.024

123.338

126.298.522

602,80

0,0049

Palets gỗ

1.024

123.338

126.298.522

602.80

0,0049

Bao một tấn

12.440

2.908

36.177.056

172,67

0,0594

Vỏ bao lân NP

6.790

3.386

22.989.064

109,72

0,0324

Vỏ bao 50kg152.3Than cám3.856.463331

334Điện

Lương3.986.6133382

3383

3384

627KPCĐ

BHXH

BHTN

CP PX2.121.96

6

1.025,0813.528.193.25664.568208.183.282.11133.098,230,01564.086.595.892

27.682.548.90016.528,71

132.124,4

1

2.643,33

9.652,13

481,46

124.705,7

016,124553.828.000

2.022.302.161

100.874.242

30.832.524.18686.990.148.748383.802BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH PHÂN XƯỞNG THÁNG 1 NĂM 2016

Đơn vị: Công ty CP que hàn Việt Đức

Đơn vị tính: đồng

Chi phí dở

Tổng giá

Yếu tố

Chi phí phát Chi phí dở

dang đầu

Thu khác

Thành cơng

chi phí

sinh trong kỳ dang cuối kỳ

kỳ

xưởng

4.215.157.77

152.1 222.773.729

287.991.200 321.500.988 3.828.439.320

9

152.2

629.735.970

36.719.880

593.016.090

152.3

58.058.734

58.058.734

152.4

45.086.436

45.086.436

152.5

5.031.938

5.031.938

153

47.274.693

47.274.693

334

797.390.200

797.90.200

3382

15.947.700

15.947.700

3383

31.507.000

31.507.000

3384

4.200.900

4.200.900

3389

3.700.700

3.700.700

334 QL

31.770.800

31.770.800

3382

635.400

635.400

3383

2.186.850

2.186.850

3384

291.650

291.650

3389

194.433

194.433

621.8

108.496.413

108.496.413

214

164.980.000

164.980.000

2413

18.100.000

18.100.000

1121

1111

77.878.200

65.730.200

141

11.268.680

11.268.680

.......CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNGBẢNG GIÁ THÀNH THỰC TẾ THÁNG 1 NĂM 2016

Tên vật tưSảnVL chínhVL phụLươngSăm ơ tơ 6.00lượng

201.718.53445.833105.426Săm ơ tơ 6.5060664.422.3891.422.407Săm ơ tơ 7.5078591.431.124Săm ơ tơ 8.251.500Săm ơ tơ 10.20BHXH…….Chiphí Tổng giá thành Giáthành10.681chung khác

50.970thực tế

2.225.700đơn vị

111.8253.194.398329.0711.865.87181.989.356135.2962.247.2704.137.957426.2712.633.247116.070.373147.860189.264.6674.388.15214.390.8761.482.4725.451.879246.436.553164.2912366.47310.89330.5763.14910.370481.556240.783Săm ô tô 12.00-186217.371.964283.502947.83397.460476.38721.926.233353.649Săm ô tô 12.00-20487121.563.8702.187.7067.445.077766.9523.353.777154.760.03537.598Cộng Săm ô tô5.260609.779.52313.947.43939.735.1824.093.30917.210.815784.079.961Săm MB 500x1801133.253124.54512.83012.644318.053318.053Săm MB 600x2002339.374249.08925.66031.447732.144366.072Săm MB 880x230133.265.9681.798.973185.321238.5126.505.381500.414Cơng săm MB2571.618359.79537.06449.7461.155.281577.641193677311974263212327519775592539360762260724918133150360166……………..

Cộng tồn cơng ty820699253Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×