Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã

III. Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen :

0, 408 ×104

× 2 = 2400

3, 4N=A=T=(nuclêôtit)

35

× 2400 = 840

100(nuclêôtit)G=X=15

× 2400 = 360

100(nuclêôtit)- Số lượng nuclêôtit trên mỗi mạch đơn:

A1 = T2 = 350. => T1 = A2 = 840 - 350 = 490.

G1 = X2 = 120.=>X1 = G2 = 360 - 120 = 240.2. Số lượng nuclêôtit mỗi loại cung cấp cho gen nhân đôi:

Atd = Ttd = (23 - 1)x840 = 5880

Gtd = Xtd = (23 - 1)x360 = 2520

3. Số lượng ribonuclêôtit mỗi loại cung cấp cho gen phiên mã :

rAtd = 23x5x490 = 19600

rUtd = 23x5x350 = 14000

rGtd = 23x5x240 = 7200

rXtd = 23x5x120 = 4800

4. Số axit amin có trong phân tử prơtêin được tổng hợp từ gen:

2400

−1

6

2400

−2

6= 399 axit amin (nếu tính cả axit amin mở đầu).= 398 axit amin (nếu khơng tính xit amin mở đầu).Bài 8 : Một gen có tỷ lệ T/X = 3/7 và A = 450. Mạch 1 của gen có T 1 + X1 = 900 và G1 – A1 =

300. Trong quá trình phiên mã của gen trên, mơi trường đã cung cấp 1350 rG để hình

thành nên các mARN. Mỗi mARN đều có 4 riboxom tham gia dịch mã.

a) Khối lượng phân tử và chiều dài của gen.

b) Số lượng và tỷ lệ % từng loại nuclêôtit của phân tử mARN.

c) Tổng số axit amin được cung cấp cho một lần dịch mã và cả quá trình dịch mã.

Lời giải:

a) Tính khối lượng phân tử và chiều dài của gen

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen:

A = T = 450 nuclêôtit ;G = X = 450x7/3 = 1050 nuclêôtit.→ Tổng số nuclêôtit của gen: N = 3000 nuclêôtit.

- Khối lượng phân tử của gen: 3000 x 300 = 900000 đvC.

- Chiều dài của gen: 3000/2 x 3,4 = 5100 Ao.

b) Số lượng và tỷ lệ % từng loại nu của phân tử mARN

- Theo đề bài ra ta có : T1 + X1 = 900 → G1 + A1 = (1050+450) – 900 = 600.

- Mặt khác: G1 – A1 = 300 → G1 = 450; A1 = 150

- Vậy số nuclêôtit mỗi loại trên từng mạch đơn là:

A1 = T2 = 150. => T1 = A2 = 450 - 150 = 300.

G1 = X2 = 450.=>X1 = G2 = 1050 - 450 = 600.Trong quá trình phiên mã của gen trên, mơi trường đã cung cấp 1350 rG, theo NTBS thì số

nuclêơtit loại X của mạch gốc phải là ước số của 1350. Do vậy, mạch 2 chính là mạch gốc để

phiên mã ra ARN (X2 = 450, còn X1 = 600).

→Số lượng và tỷ lệ % các loại nuclêôtit của mARN là

rA = T2 = 150;rU = A2 = 300;rG = X2 = 450;rX = G2 = 600.rA = 10% ;rU = 20% ;rG = 30% ;rX = 40%.c) Tổng số axit amin được cung cấp cho một lần dịch mã: 1500/3 -1 = 499.

Tổng số axit amin được cung cấp cho cả quá trình dịch mã:

499 x (1350/450) x 4 = 5988 axit amin.CÁCH GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ADN-ARN

Dạng 1: Xác định thành phần nuclêơtit trên gen, ADN.

Bài tốn 1: Xác định thành phần nuclêôtit trên gen khi biết chiều dài, khối lượng, số liên kết hóa trị, số

liên kết hiđrơ,...

1. Phương pháp giải

Ví dụ: Một gen có 5998 liên kết hóa trị và 3600

liên kết hiđrơ. Tính số nuclêơtit mỗi loại của gen.

Cách 1: Lập hệ phương trình.• Hướng dẫnBước 1: Xác định tổng số nuclêôtit trên gen, ADN

(N).Cách 1:Bước 2: Lập hệ phương trình chứa ẩn là các đơn

phân của gen, ADN.N = (HT + 2) : 2 = (5998 + 2) : 2 = 3000

(nucleotit). Ta có hệ phương trình với tổng số

nuclêơtit của gen với số liên kết hiđrô.

N = 2 A + 2G = 3000H = 2 A + 3G = 3600

G = X = 600

2 A + 2G =

3000 A = T = 900

2 A + 3G =

3600Bước 3: Giải hệ phương trình.Cách 2: Tính nhanh.

Bước 1: Xác định tổng số nuclêôtit trên gen, ADN.

Bước 2: Tính số lượng nuclêơtit loại G

N = 2 A + 2G

→H=N+G

H = 2 A + 3GTổng số nuclêôtit trên gen làCách 2:

Tổng số nuclêôtit trên gen là

N = (HT + 2) : 2 = (5998 + 2) : 2 = 3000

G = H - N = 3600 - 3000 = 600 = X.

N

3000

→A=T= −G=

− 600 = 900

2

22. Ví dụ minh họaVí dụ 1: Một gen có tổng số 2120 liên kết hiđrơ. Tổng số liên kết hóa trị của gen này là 3598 liên kết. Số

lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

A. A = T = 360, G = X = 540.B. A = T = 540, G = X = 360.C. A = T = 320, G = X = 580.D. A = T = 580, G = X = 320.

Hướng dẫn:Tổng số nuclêôtit trên gen là N = HT + 2 = 3598 + 2 = 1800

2

2

Ta có hệ phương trình:

 Chọn D2 A + 2G =

1800

2 A + 3G = 2120G = X = 320⇒ A = T = 580Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×