Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÀN CHỦ

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÀN CHỦ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Gán điều kiện biênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 32ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Giải phóng liên kết giữa dầm ngang và dầm dọcSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 33ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM1.2.2. Khai báo tải và gán tải

- Nhập tải trọng và gán tải trọngSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 34ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Nhập tải trọng lànSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 35ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 36ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Xuất kết quả midas

+ Dầm dọcSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 37ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Dầm ngangSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 38ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Thanh chóng, thanh treoSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 39ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Thanh xiênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 40ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Biên dướiSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 41ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Biên trênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÀN CHỦ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×