Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3/ Các thông số (yếu tố) của ren

3/ Các thông số (yếu tố) của ren

Tải bản đầy đủ - 0trang

b/ Đường kính ren

Đường kính ngoài : là đường kính của mặt

trụ đi qua đỉnh của ren ngoài hay đáy của ren

trong. Đường kính ngoài tiêu biểu cho kích thước

của ren nên còn gọi là đường kính danh nghóa

của ren. Kí hiệu d.

Đường kính trong : là đường kính của mặt

trụ đi qua đáy của ren ngoài hay đỉnh của ren

trong, kí hiệu d1Đường kính trung bình : là đường kính mặt

trụ có đường sinh cắt prôfin ren ở điểm chia

đều bước ren.

1

•Kí hiệu d2d d

d2 

2Số đầu mối : nếu có nhiều hình phẳng

giống nhau chuyển động theo nhiều đường

xoắn ốc giống nhau (cùng một bước

xoắn) và cách đều nhau thì tạo thành ren

có nhiều đầu mối, mỗi đường xoắn ốc

là một đầu mối. Số đầu mối kí hiệu là :

nd/ Bước ren : là khoảng cách theo chiều trục giữa hai

đỉnh (hoặc đáy) ren kề nhau. Bước ren kí hiệu là P.

Như vậy, đối với ren một đầu mối thì : bước xoắn

bằng bước ren (Ph = P). Đối với ren nhiều đầu mối

thì : bước xoắn bằng số đầu mối nhân với bước

ren(Ph = n.P hayP

P

n

Chú ý : Trục ren và lỗ ren phải có thông sốe/ Hướng xoắn ren : là hướng

h xoắn của đường

xoắn ốc tạo thành ren. Như vậy ta có ren

phải và ren trái.

giống nhau mới ăn khớp nhau được.II. CÁC LOẠI REN THƯỜNG

DÙNGIII. VẼ QUI ƯỚC REN

1/ Đối với ren thấy

a/ Trên hình chiếu hoặc hình cắt song song với đường

trục ren

Đường đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm.

Đường đáy ren vẽ bằng nét liền mảnh. Khoảng cách từ

đỉnh ren đến đáy ren xấp xỉ bằng chiều cao ren. Có thể

vẽ gần đúng bằng cách chọn : d1 = 0,8d

Đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.

Khi cần biểu diễn đoạn ren cạn, nó vẽ bằng nét liền

mảnh.

Đường gạch gạch (tuyến ảnh) trên hình cắt của ren vẽ

bằng nét liền mảnh vàa dừng lại ở nét liền đậm của

đường đỉnh ren.

b/ Trên hình chiếu hoặc hình cắt vuông góc với trục

ren

Vòng tròn đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm.

Vòng tròn đáy ren chỉ vẽ ¾ vòng tròn bằng nét liền

mảnh. Phần hở ¼ thường chọn phía trên bên phải.

Không vẽ đường tròn thể hiện mép vát của ren2/ Đối với ren khuất

• Khi cần thể hiện ren khuất, qui ước

dùng nét đứt để vẽ các đường

đỉnh ren, đáy ren và giới hạn ren.3/ Đối với mối ghép ren

• Phần ăn khớp ưu tiên vẽ trục

ren, chỉ vẽ lỗ ren ở phần

không ăn khớp.Khi cần thể hiện prôfin ren có thể

dùng hình cắt riêng phần hoặc hình

trích.• Cách vẽ ren vngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3/ Các thông số (yếu tố) của ren

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×