Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của phép biện chứng duy vật trong việc quản lý kinh tế và xã hội

Vai trò của phép biện chứng duy vật trong việc quản lý kinh tế và xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

phát triển kinh tế đi liền với xây dựng kế hoạch phát triển xã hội. Đây chính là

cơng cụ, phương tiện quan trọng để tác động giải quyết mâu thuẫn trên làm cho

nền kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN.

Phát huy dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam

Quan hệ giữa nền dân chủ xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa là mối liên hệ giữa mục tiêu và phương tiện, giữa cái bất biến và

cái khả biến trong tổng thể sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta.

Không có nền dân chủ chủ nghĩa xã hội thì khơng thể có chủ nghĩa xã hội, càng

khơng thể có 1 nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1 cách đúng

đắn với tư cách là 1 trong những phương tiện quan trọng, 1 trong những động

lực to lớn và mạnh mẽ để đẩy nhanh tốc độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam.[10]

1

0KẾT LUẬN

Phép biện chứng duy vật ra đời là một quá trình hợp với quy luật phát triển

của nhận thức. Đây là một khoa học triết học toàn diện nhất, sâu sắc và triệt để

nhất của sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Với bản chất khoa học

và cách mạng, phép biện chứng duy vật đã, đang và tiếp tục cung cấp cho chúng

ta hệ thống các nguyên tắc phương pháp luận phổ biến, thực sự khoa học và có

hiệu quả trong nhận thức và hoạt động thực tiễn xã hội nói chung.

Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục thực hiện cơng cuộc đổi mới, tiến hành

cơng nghiệp hố - hiện đại hố, thì việc nghiên cứu phép biện chứng duy vật

một cách có hệ thống, nhất là việc nắm vững các nguyên tắc và vận dụng những

nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật là một yêu cầu bức thiết để đổi

mới tư duy, là định hướng tư tưởng và mang lại cho chúng ta công cụ tư duy sắc

bén để đấu tranh chống lại tư duy siêu hình, bảo thủ lạc hậu và thực hiện thắng

lợi mục tiêu XHCN của cách mạng nước ta.[11]

1

1DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb.Chính trị2.Quốc gia, năm 2013.

Hỏi – đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, NXB Đại3.học Quốc gia Hà Nội, năm 2013.

.Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn4.qua 30 năm đổi mới, Nxb CTQG, H.2015, tr.182 – 184.

http://tcnn.vn/news/detail/42577/Van-dung-phep-bien-chung-duy-vat-trongqua-trinh-xay-dung-va-thuc-hien-duong-loi-doi-moi-cua-Dang-Cong-san-Viet-5.Nam.html, ngày truy cập 19/9/2019.

https://loigiaihay.com/phep-bien-chung-duy-vat-c126a20182.html, ngày truy

cập 19/9/2019.[12]

1

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của phép biện chứng duy vật trong việc quản lý kinh tế và xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×