Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

THẢO ḶN

NHĨM- Thảo luận nhóm nhanh (3 phút)

Lập bảng theo nội dung sau:Nội dungVương triều Gúp-taSự thành lập

Thời gian tồn tại Vai trò chính trị Vai trò văn hóa Nội dungVương triều Gúp taSự thành

lập- Đầu công nguyên miền Bắc Ấn Độ được

thống nhất: vương triều Gúp-ta, bước vào

thời kì phát triển cao và rất đặc sắc.

- Qua hai triều Gúpta có 9 đời vua,

qua gần 150 năm (319 – 467)Thời gian

tồn tạiVai

trò +

. Khơng cho người Trung Á xâm nhập.

chính trị

+ Thống nhất miền Bắc, làm chủ miềnTrung Ấn Độ

Vai trò văn   Là sự định hình và phát triển của văn

hóa

Hóa truyền thống Ấn ĐộẤN ĐỘ THỜI KÌ GÚP- TATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×