Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến trúc Phật giáo: Phát triển (chùa hang, tượng phật bằng đá)

Kiến trúc Phật giáo: Phát triển (chùa hang, tượng phật bằng đá)

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Văn hóa truyền thống Ấn Độ:

•Tơn giáo

+ Phật Giáo:

- Do Phật tổ (Thích Ca Mâu Ni) sáng lập, ở

phía Bắc Ấn Độ.

- Được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua

A-sô-ca, tiếp tục duới triều Gúp-ta và Hácsa.

- Người ta làm nhiều chùa hang và tượng

phật rất đẹp.NHĨM 2

TÌM HIỂU VỀ ẤN ĐỘ GIÁO

(Hin-đu)Thần Brama (Sáng tạo)Thần Siva (Hủy diệt)Thần Vinus (bảo hộ)Thần In-đra(Thần sấm sét)Đền tháp của Hinđu giáoKiến trúc Hinđu* Ấn Độ giáo (Hin-đu)

- Bắt nguồn từ những tín ngưỡng từ cổ

xưa của người Ấn Độ

- Người theo Ấn Độ giáo thờ chủ yếu bộ 3 các

vị thần: + Brama (Thần sáng tạo).

+ Siva (Thần hủy diệt).

+ Visnu (Thần bảo hộ).

Và thần Inđra (Thần sấm sét).

- Người ta xây dựng nhiều ngơi đền bằng đá

rất đồ sộ có hình chóp núi.NHĨM 3

TÌM HIỂU VỀ CHỮ VIẾT VÀ

VĂN HỌCChữ BramiChữ Phạn*Chữ viết

+ Có từ rất sớm, khoảng 3000 năm TCN

+ Ban đầu là chữ đơn giản (Bra-mi) đã nâng lên và hồn

thiện thành chữ Phạn (sanskris) dưới thời A-sơ-ca, sử

dụng phổ biến dưới thời Gúp Ta

* Văn học:

+ Văn học cổ điển Ấn Độ – văn học Hin-đu, mang

tinh thần và triết lí Hin-đu giáo rất phát triển.

+ Bộ Sử thi nổi tiếng: Mahabharata, Ramayana,

đây là hai cuốn Sử thi tiếng Phạn .Nhóm 4:

Văn hóa truyền thống Ấn Độ Ảnh

hưởng đến khu vực Đông Nam Á

như nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến trúc Phật giáo: Phát triển (chùa hang, tượng phật bằng đá)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×