Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung.

Biểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội77BTTTL656Khoa: Kế tốn - Kiểm toán30/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/20173382

15478TH004/630/06/17Lương bộ phận sản xuất tháng

6/201778TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/2017334

15479BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201779BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20173383

15479BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201779BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20173384Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201715479BPBTL630/06/1779BPBTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/201779BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/201715479BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/2017338582PC-24730/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Quản lý T6/201733482PC-24730/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Quản lý T6/201711183PC-24830/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

sản xuất T6/201733483PC-24830/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T6/201711184PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/20173383Khóa luận tốt nghiệp1.219.885

106.300.000

106.300.000

19.134.000

19.134.000

3.189.000

3.189.000

1.063.0003385

3341.063.0008.504.0003383

3348.504.0001.594.5003384

3341.594.5001.063.00033851.063.000

2.126.000

2.126.000

39.670.875

54.589.837

100.374.250

95.138.500

43

.496.500Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội84PC-24957Khoa: Kế toán - Kiểm toán30/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017111

338484PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/201784PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017111Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017338584PC-24930/06/1784PC-24930/06/1786PC-24930/06/1786PC-24930/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpNộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017

Nộp kinh phí cơng đồn

T6/2017

Nộp kinh phí cơng đồn

T6/2017

…………………..

Tổng cộng số phát sinhKế tốn trưởng

(Ký, họ tên)43.496.500

7

.528.240

7.528.240

3

.345.885111

3383.345.885

1.672.942111

…………….

4.933.521.1721.672.942

…………………

4.933.521.172Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội60Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.10: Sổ cái TK 334

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CÁI

Tháng 6 Năm 2017

Số hiệu tài khoản: 334

Tên tài khoản: Phải trả người lao độngSTTChứng từ

Ngày

Số hiệu

thángDiễn giảiSố hiệu tài

khoảnNợDE12ABC75TH004/630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1778TH004/630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/17Lương bộ phận sản xuất

tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Thanh toán lương nhân

viên BP Quản lý T6/201782PC-24730/06/1783PC-24830/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpĐơn vị tính : Đồng

Số phát sinhLương bộ phận quản lý

tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017Thanh toán lương nhân

viên BP sản xuất T6/2017

Tổng cộng số phát sinhKế toán trưởng

(Ký, họ tên)642260.994.23133834.879.5383384914.9133385609.942154106.300.00033838.504.00033841.594.50033851.063.00011154.589.83711195.138.500

167.294.231167.294.231Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội61Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.11: Sổ cái TK 338Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×