Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Điểm mơn Tốn của một nhóm học sinh được cho bởi bảng sau:

9797106879885Câu 1: Có bao nhiêu học sinh trong nhóm?

A. 22B. 20C. 10D. 18Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 10B. 8C. 20D. 6Câu 3: Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 8B. 5C. 4D. 3Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 7B. 6C. 9D. 8Câu 5: Tần số của giá trị lớn nhất là:

A. 1B. 2C. 5D. 4Câu 6: Điểm trung bình của nhóm học sinh này là:

A. 7,52B. 7,50C. 8,0D. 7,8B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Điểm kiểm tra mơn Tốn của học sinh lớp 7H được giáo viên ghi

lại như sau:

95587671037757610454678897a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra

c. Lập bảng tần số và tính trung bình cộng

d. Tìm Mốt của dấu hiệu

e. Số học sinh làm bài kiểm tra đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) chiếm tỉ lệ bao

nhiêu?

f. vẽ biểu đồ đoạn thẳng ứng với bảng tần số

Câu 2: (2 điểm) Cho bảng tần số sau:

Giá trị (x)23456Tần số (n)34587Tìm a biết số trung bình cộng là 5,65Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234BDBCB. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của mỗi học sinh (0,5 điểm)

b. Có 40 học sinh làm bài kiểm tra (0,5 điểm)

c. Bảng tần số và số trung bình cộng

- Bảng tần số (0,5 điểm)

Giá trị (x)34567Tần số336410- Số trung bình cộng

X = (3.3 + 4.3 + 5.6 + 6.4 + 7.10 + 8.7 + 9.3 + 10.4)/40 = 268/40 = 6,7

d. Mốt của dấu hiệu Mo=7 (0,5 điểm)

e. Số học sinh có số điểm kiểm tra dưới trung bình là 6 học sinh chiếm tỉ lệ :

(6.100%)/40 = 15% (1 điểm)f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (1 điểm)Câu 2

Ta có (2.3 + 3.4 + 4.5 + 5.8 + 6.7 + 7.2 + 8.9 + 2a)/40 = 5,65(1 điểm)

Suy ra 206 + 2a = 5,65.40 = 226 ⇒ 2a = 20 ⇒ a=10 (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7

được ghi lại trong bảng sau:Số từ dùng sai trong mỗi bài (x)01Số bài có từ sai (n)612Câu 1: Dấu hiệu điều tra là:

A. Các bài văn

B. Thống kê số từ dùng sai

C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7

D. Thống kê số từ

Câu 2: Tổng số bài văn của học sinh được thống kê là:

A. 36B. 45C. 38D. 5Câu 3: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9B. 45C. 10D. 6Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 12B. 8C. 0 và 3D. 1Câu 5: Tổng các giá trị của dấu hiệu là:

A. 45B. 148C. 142Câu 6: Tần số của giá trị 6 là:

A. 2B.3C. 0D. 4B. Phần tự luận (7 điểm)D. 150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×