Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 7. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

DẠNG 7. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 97: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h  m  của mực

t  

nước trong kênh tính theo thời gian t  h  được cho bởi công thức h  3cos     12 .

 6 3Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

B. t  15  h  .https://luyenthitracnghiem.vnA. t  22  h  .C. t  14  h  .D. t  10  h  .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 98: Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốy  1  2cos x  2  3 sin x  cos x  trênA. 0 .B. 4 2  3 .. Biểu thức M  N  2 có giá trị bằng

C. 2 .D.2 3 2.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 99: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40 bắc trong ngày thứ t của một năm

 

không nhuận được cho bởi hàm số: d  t   3sin 

 t  80   12 , t 

182

và 0  t  365 .Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

A. 262 .B. 353 .C. 80 .D. 171 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

41Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 100: Hàm số y  2cos3x  3sin3x  2 có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 7 .B. 3 .C. 5 .D. 6 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 101: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y  2sin 2 x  cos2 2 x .

A. max y  4 , min y 3

.

4C. max y  4 , min y  2 .https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................B. max y  3 , min y  2 .

D. max y  3 , min y 3

.

4Lời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 102: Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số y  sin 4 x  cos4 x  sin 2 x . Tổng

M  m làA.3

.

21

B.  .

2C.3

.

2D. 1 .Lời giải: ........................................................................................................................................

42https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7.2. Tìm GTLN, GTNN dạng y  a sin x  b cos x  c .sin x  2cos x

. Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

sin x  cos x  3

của hàm số đã cho. Tính 7m  5M bằng?Câu 103: Cho hàm số y A. 10 .B. 1 .C. 0 .D. 10 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 104: Hàm số y A. 0 .3sin 4 x  4 sin 4 x  cos4 x 2cos2 2 x  sin 4 x  2

đó tổng M  m bằng?

5

B.  .

7có giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m . KhiC. 10

.

7D.3

.

7Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

43Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

Câu 105: Giá trị lớn nhất M , giá trị nhỏ nhất m của hàm số: y  2cos2 x  2 3sin x cos x  1 là

A. M  4; m  0 .B. M  3; m  0 .C. M  3; m  1 .D. M  4; m  1 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 106: Cho hàm số y sin x  2 cos x  1

sin x  cos x  2. Gọi M ; m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhấtcủa hàm số. Tổng M  m bằng

B. 2 .A. 1 .C. 1 .https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

cos x  2sin x  3

Câu 107: Giá trị lớn nhất của hàm số y 2cos x  sin x  4

A. 3  2 3 .B. 2 .C. 1 .D. 0 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

44https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

m sin x  1

Câu 108: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y 

cos x  2

nhỏ hơn 2 .

A. 4 .B. 6 .C. 5 .D. 3 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

sin x  2cos x  1

Câu 109: Giả sử M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y 

sin x  cos x  2

trên . Tìm 2 M  3mhttps://www.facebook.com/vietgoldA. 1  2 .B. 0 .C. 1 .D. 8Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2sin x  2

Câu 110: Gọi M , m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 

.

cos x  2

Khẳng định nào sau đây đúng?

8

A. 3m  M  8 .

B. 3m  M  8 .

C. 3m  M  0 .

D. 3m  M  

3

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

45Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 111: Tập giá trị của hàm số y  sin 2 x  3 cos2 x  1 là đoạn  a; b. Tính tổng T  a  b.

A. T  0 .B. T  1.C. T  1 .D. T  2...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 112: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3sin x  4cos x  1 .

B. max y  8 , min y  6 .C. max y  4 , min y  6 .D. max y  6 , min y  8 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................46https://www.facebook.com/vietgoldA. max y  6 , min y  4 .“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB

7.3. Tìm GTLN, GTNN sử dụng bất đẳng thức cổ điển.Câu 113: Cho hàm số y  1  2sin 2 x  1  2cos2 x  1. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và

giá trị lớn nhất của hàm số. Khi đó giá trị của M  m bằng32 2.https://luyenthitracnghiem.vnA.3  2 1.B.C.3  2 2  1.D.  3  3 2  1 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

2sin x  3cos x  1

Câu 114: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y 

sin x  cos x  2

A.3  33

.

2B.3  33

.

2C. 3 .D.1

.

2Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 115: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f  x   sin 2018 x  cos2018 x lần lượt là

A.1

10082và 2 .B.1

10092và 1 .C. 0 và 1 .D.1

10082và 1.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

47Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 116: Cho x , y là các số thực thỏa mãn cos2 x  cos2 y  1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thứcP  tan 2 x  tan 2 y bằng

A.1

.

3B.2

.

3D.8

.

3C. 3...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Câu 117: Cho hai số thực x, y thuộc  0;  và thỏa mãn cos2 x  cos2 y  2sin  x  y   2. Giá trị

 2P

nhỏ nhất của

A.2

.

3cos4 x cos4 yy

x bằng

3

B. .

C.2

.

D.https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................5

.

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 118: Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a 2  b2  c2  4. Tìm giá trị lớn nhất M trong tất cả

 

các hàm số y  a  b sin x  c cos x với x   0;  .

 4A. M  1  2 .B. M  1  2 .C. M  2 1  2 .D. M  2 1  2 .

48https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành công là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 119: Tập giá trị của hàm số y  sin 2 x  3 cos2 x  1 là đoạn  a; b. Tính tổng T  a  b.

A. T  1 .B. T  2 .C. T  0 .D. T  1.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................49Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBPHẦN 2: BẢNG ĐÁP ÁN

2.D3.A4.C5.C6.A7.A8.B9.D10.C11.B12.A13.D14.C15.B16.B17.B18.D19.A20.D21.B22.A23.B24.D25.C26.D27.A28.C29.C30.D31.B32.D33.C34.C35.B36.B37.A38.B39.A40.B41.B42.A43.C44.C45.C46.D47.D48.C49.C50.C51.D52.B53.C54.C55.D56.D57.B58.D59.B60.C61.D62.D63.C64.B65.D66.B67.D68.A69.C70.B71.D72.B73.B74.C75.A76.C77.B78.D79.B80.B81.D82.B83.C84.D85.B86.B87.A88.B89.D90.C91.B92.C93.B94.A95.A96.B97.D98.C99.D100.A101.D102.D103104.C105.A106.C107.B108.C109.D110.B111.D112.C113.C114.A115.D116.B117.C118.C119.Bhttps://luyenthitracnghiem.vn1.Chttps://www.facebook.com/vietgold

50“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBPHẦN 3: ĐÁP ÁN CHI TIẾT

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.https://luyenthitracnghiem.vnCâu 1:Hình nào dưới đây biểu diễn đồ thị hàm số y  f  x   2sin 2 x ?A..B..C..D..Lời giải

Chọn C

Ta thấy 2  2sin 2 x  2 nên ta có loại Hình 2 và Hình 3.

Tiếp theo với Hình 1 và Hình 4 ta có:https://www.facebook.com/vietgoldTừ phần lý thuyết ở trên ta có hàm số tuần hồn với chu kỳ2

 .

2Ta thấy x  0 thì y  0 nên đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ. Từ đây ta chọn đáp án Hình 1.

Câu 2:x

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đồ thị hàm số y  cos ?

2A..B.C..D.

Lời giảiChọn D

Ta thấy 1  cosx

 1 nên ta có loại Hình 2.

2Tiếp theo ta có hàm số y  cos

512

x

 4 .

có chu kỳ tuần hoàn là T 

1

2

2..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 7. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×