Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.1. Các chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (theo giấy phép kinh doanh của

doanh nghiệp)

- Kinh doanh điện năng;

- Quản lý vận hành lưới điện phân phối;

- Sửa chữa, cải tạo lưới điện phân phối và một số dịch vụ khác có liên quan.

Ngồi ra Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm còn có nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan

trọng là đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao

phục vụ các hoạt động Chính trị - Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng, văn hố xã hội

và phát triển kinh tế của Quận Hoàn Kiếm. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà

nước.

Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm là đơn vị hạch toán phụ thuộc trong Tổng công ty

Điện lực TP. Hà Nội, được ký kết hợp đồng kinh tế trong chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và sự phân cấp, uỷ quyền của Tổng giám đốc Tổng cơng ty Điện lực TP. Hà Nội.

1.2.2.Các hàng hố, dịch vụ hay lĩnh vực hoạt động hiện tại

Hiện nay Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đang kinh doanh

Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điệnThí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lựcSửa chữa thiết bị điện.Giám sát lắp đặt thiết bị cơng trình, xây dựng hồn thiện cơng trình điện dân

dụng cơng nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp.Sản xuất thiết bị điện.Lắp đặt hệ thống điện.Xây lắp các cơng trình điện.Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35kV.Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp.Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.Thiết kế kiến trúc cơng trình.Lập dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án; thực hiện dự án; điều hành, quản lý dự án.Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

1.3.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của cơng ty Điện lực Hồn Kiếm

 Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc Công ty, gồm: Giám đốc và 3 Phó Giám đốc;Bộ máy tham mưu, gồm: 08 Phòng chức năng;09 Đơn vị sản xuất gồm: 06 Đội quản lý điện và ghi chỉ số công tơ theo địa dư

hành chính của phường; 01 Đội quản lý và ghi chỉ số các trạm chuyên dùng của

khách hàng (phiên 9) và 01 Đội Dịch vụ khách hàng.01 Đơn vị phụ trợ sản xuất: Đội Kiểm tra & giám sát sử dụng điệnSố lượng cán bộ công nhân viên của Cơng ty (31/03/2018) là: 200 người (trong

đó: 121 nam và 79 nữ)Bảng 1.1: Bảng trình độ lao động của Cơng ty điện lực Hồn Kiếm năm 2018

Trình độ:

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng và Trung cấp

Công nhân

09 người

90 người

27 người

74 ngườiĐảng bộ Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm bao gồm 04 Chi bộ trực thuộc với tổng

số 50 Đảng viên (chiếm 22,12%).Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức cơng ty điện lực Hồn Kiếm.PHỊNG

QLĐTPHĨ GIÁM ĐỐC SẢN

XUẤT

ĐỘI QLĐ

6ĐỘI QLKH

P9KIỂM TRA

ĐỘI

PHỊNGPHĨ GIÁM ĐỐC

KINH

KINH

DOANH

DOANHGIÁM SÁT SỬ

DỤNG ĐIỆNĐỘI QLĐ

5ĐỘI QLĐ

4GIÁM ĐỐC

ĐIỀUPHỊNG TÀI

CHÍNH KẾ

TỐNPHỊNG TỔ

CHỨC VÀ

NHÂN SỰVĂN

PHỊNGĐỘI QLĐ

3ĐỘI QLĐ

2ĐỘI QLĐ

1PHỊNG KẾ

HOẠCH VẬT

PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ

THUẬTPHỊNG

ĐIỀU ĐỘ

VẬN HÀNHPHỊNG KỸ

THUẬT VÀ

AN TỒN Tổng số vốn và nguồn vốn cơng ty điện lực Hồn Kiếm

Bảng 1.2: Tổng số vốn và nguồn vốn cơng ty điện lực Hồn Kiếm

Đơn vị: đồngTổng số vốn

Vốn cố định

Vốn lưu động

Nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách

Nguồn vốn tự bổ sung193.365.864.261

5.093.901.195

197.929.114.093

530.651.3631.3.2. Chức năng,nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận.

 Văn phòng:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

cơng tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế, thanh tra, pháp chế,

thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, quan hệ cộng đồng; công

tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng; quản lý, điều hành phương tiện vận tải;

phòng chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan, tổ chức thực hiện và hướng dẫn,

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của Văn phòng.-Nhiệm vụ chính: Điều phối việc xử lý các văn bản, tài liệu, thông báo…

gửi đến Cơng ty; Thực hiện việc rà sốt thể thức văn bản, trình ký, ghi

sổ, đóng dấu và phát hành các tài liệu, công văn từ Công ty tới các đơn

vị trong Cơng ty và các cơ quan ngồi Công ty; Ban hành thông báo kết

luận và đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận các cuộc họp do Giám đốc

và các Phó Giám đốc chủ trì; Thực hiện cơng tác hành chính, quản trị,

văn phòng tại Cơng ty; Mua sắm, quản lý và khai thác hệ thống trang

thiết bị văn phòng cơ sở hạ tầng, điện, điện thoại, cấp nước, thoát nước,

nhà làm việc; Làm đầu mối tiếp khách; Quản lý điều hành phương tiện

vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh; Thực hiện công tác y tế trong cơng

ty; …. Phòng kế hoạch vật tư:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

công tác lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây

dựng và dịch vụ khách hàng; đôn đốc thực hiện kế hoạch; công tác mua

sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, theo dõi, cấp phát vật tư thiết bị; công

tác quản lý sản xuất kinh doanh khác; tổ chức thực hiện và hướng dẫn,

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của Phòng.-Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng kế hoạch sản

xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn, hàng năm của Công ty; Căn cứ vào

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cơng ty được giao, tiến hành tính

tốn, trình Giám đốc giao kế hoạch cho các đội sản xuất, các đơn vị

trong Công ty; tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch;

Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc trong việc sử dụng có hiệu quả cácnguồn vốn, vật tư thiết bị của Công ty; tổ chức triển khai thực hiện; Thực

hiện công tác điều động các nguồn lực để phục vụ sản xuất kinh doanh

của Công ty; …. Phòng kế hoạch vật tư:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

công tác lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây

dựng và dịch vụ khách hàng; đôn đốc thực hiện kế hoạch; công tác mua

sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, theo dõi, cấp phát vật tư thiết bị; công

tác quản lý sản xuất kinh doanh khác; tổ chức thực hiện và hướng dẫn,

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của Phòng.-Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng kế hoạch sản

xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn, hàng năm của Công ty; Căn cứ vào

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cơng ty được giao, tiến hành tính

tốn, trình Giám đốc giao kế hoạch cho các đội sản xuất, các đơn vị

trong Công ty; tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch;

Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc trong việc sử dụng có hiệu quả các

nguồn vốn, vật tư thiết bị của Công ty; tổ chức triển khai thực hiện; Thực

hiện công tác điều động các nguồn lực để phục vụ sản xuất kinh doanh

của Công ty; …. Phòng tổ chức và nhân sự:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chế

độ chính sách, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; văn

hóa doanh nghiệp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ

của Phòng.-Nhiệm vụ chính: Đề xuất các phương án sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm,

luân chuyển cán bộ và điều động, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ

quản lý, năng lực chun mơn và yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công

ty và theo phân cấp của Tổng công ty; tổ chức triển khai thực hiện; Tham

mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác tổ chức kiểm điểm, nhận xét,

đánh giá cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Công ty

thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ đơn vị quản lý; Lập quy hoạch cán

bộ; lập kế hoạch và tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận của

Cơng ty; … Phòng kỹ thuật và an tồn:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

công tác quản lý kỹ thuật phù hợp với quy hoạch, xây dựng, vận hành,

sửa chữa, cải tạo lưới điện của Cơng ty; cơng tác an tồn - vệ sinh lao

động, bảo hộ lao động, hành lang bảo vệ an tồn cơng trình lưới điện caoáp, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ;

công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến

cải tiến, hợp lý hoá sản xuất vào sản xuất kinh doanh; công tác công

nghệ thông tin; công tác thiết kế; công tác bảo vệ môi trường; tổ chức

thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công

việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

-Nhiệm vụ chính: Tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cấp trong việc lập

quy hoạch lưới điện thuộc địa bàn quản lý của Công ty; Phối hợp cùng

với các đơn vị: lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn trong công tác

quản lý, vận hành, phát triển và cải tạo lưới điện, công tác đầu tư xây

dựng, sửa chữa lớn và đề xuất các biện pháp kỹ thuật để hoàn thành các

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty; Tổ chức giám sát, hướng dẫn,

thống kê, kiểm tra, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về kỹ thuật và

quản lý đối với các đơn vị quản lý lưới điện trong Công ty về các nội

dung quản lý kỹ thuật và thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình,

quy định, chỉ tiêu, định mức kỹ thuật liên quan đến công tác vận hành,

sửa chữa, bảo dưỡng; …. Phòng Tài chính và kế toán:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

cơng tác quản lý tài chính, hạch tốn kế tốn, giá cả, thuế, phí, lệ phí,

bảo tồn và phát triển vốn, phân tích hoạt động kinh tế, thống kê thông

tin kinh tế; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị

thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.-Nhiệm vụ chính: Thực hiện quy định của pháp luật về cơng tác kế tốn,

tài chính trong Cơng ty; Tổ chức cơng tác kế tốn, cơng tác thống kê và

bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của

Công ty; Tổ chức nhận, quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Tổng công ty giao; Lập và bảo vệ kế hoạch tài chính hàng năm và kiểm

tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch; Xây dựng, hướng

dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính và những quy

định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty; Xây dựng kế hoạch

giá mua điện nội bộ và kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn trình Tổng

cơng ty duyệt và tổ chức thực hiện; … Phòng quản lý đầu tư:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, sửa chữa lớn các cơng trình

bao gồm đơn đốc tiến độ thực hiện, lập, trình duyệt dự án đầu tư, thiết

kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các cơng trình; cơng tác

quản lý xây dựng; cơng tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng

và sửa chữa lớn; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các

đơn vị thực hiện các cơng việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của

Phòng.-Nhiệm vụ chính: Căn cứ kế hoạch, danh mục các cơng trình đầu tư xây

dựng được Tổng cơng ty duyệt, trình Giám đốc Công ty phê duyệt, lựa

chọn đơn vị tư vấn lập và trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập tiến

độ chi tiết và triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch; Căn cứ kế

hoạch, danh mục các cơng trình sửa chữa lớn được Tổng cơng ty duyệt,

trình Giám đốc Cơng ty phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn lập và trình

duyệt thiết kế kỹ thuật thi cơng, tổng dự tốn; lập, trình Giám đốc duyệt

danh mục cơng trình Cơng ty tự thi cơng, cơng trình th đơn vị thi

cơng; … Phòng kinh doanh:

-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

cơng tác kinh doanh điện năng trong tồn Cơng ty; phát hành và quyết

toán hoá đơn tiền điện, lập và quản lý hợp đồng mua bán điện theo phân

cấp, tiếp nhận yêu cầu cấp điện; quản lý các tổ chức, cá nhân làm dịch

vụ bán lẻ điện năng; trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được

phân công; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị

thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.-Nhiệm vụ chính: Dự báo phụ tải, lập nhu cầu điện năng dài hạn và đăng

ký sản lượng mua điện hàng quý, năm với Tổng công ty; Tham mưu, đề

xuất, triển khai thực hiện các công tác dịch vụ khách hàng, tiết kiệm

điện, công tác tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Xây dựng

và bảo vệ kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh điện năng với Tổng công ty:

Điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân, tỷ lệ thu

nộp, ngày dư nợ và tiết kiệm điện; trên cơ sở kế hoạch Tổng cơng ty

giao, tiến hành tính tốn, trình Giám đốc phê duyệt, giao các chỉ tiêu

kinh doanh điện năng cho từng đơn vị trong Công ty theo từng quý, năm;

Xây dựng kế hoạch công tác kinh doanh điện năng và phân tích, đánh giá

tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong công tác kinh doanh điện

năng của từng đơn vị trong Công ty và của tồn Cơng ty; Phối hợp với

các đơn vị trong Cơng ty xây dựng kế hoạch, chương trình giảm tổn thất

điện năng; Nghiên cứu, soạn thảo trình Giám đốc ban hành các quy trình,

quy định… của Cơng ty liên quan đến công tác kinh doanh điện năng; tổ

chức triển khai thực hiện; Tiếp nhận giải quyết các yêu cầu cấp điện và

các yêu cầu khác của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện

hành, quy trình kinh doanh điện năng của Tập đồn, các quy định của

Tổng cơng ty và Công ty; Triển khai các đơn vị lắp đặt cơng tơ; đơn đốc

tiến độ lắp đặt, hồn thiện hồ sơ thi cơng, thanh quyết tốn đúng quy

định; lập và tổ chức ký kết hợp đồng mua bán điện theo phân cấp; Tổ

chức quản lý, cập nhật, sắp xếp, lưu trữ toàn bộ các hợp đồng mua bán

điện đã ký theo quy trình kinh doanh; cập nhật, bổ sung kịp thời những

hồ sơ liên quan đến thông tin thay đổi trong phụ lục Hợp đồng mua bán

điện theo quy định của Tổng công ty; Điều hành công tác ghi chỉ số cơng

tơ tồn bộ khách hàng của Cơng ty; quản lý toàn bộ sổ (hoặc thiết bị) ghi

chỉ số công tơ, giao và nhận lại sổ (hoặc thiết bị) ghi chỉ số mỗi kỳ ghiđể bộ phận nhập chỉ số lập hoá đơn tiền điện đúng quy định; Tổ chức

phát hành hoá đơn tiền điện theo quy định; Thực hiện giao nhận hoá đơn

tiền điện tư gia, theo dõi, kiểm tra quyết toán hàng ngày với thu ngân

viên, quyết toán thu nộp tiền điện; theo dõi nợ tiền điện, theo quy định

của Tổng công ty và Công ty; Theo dõi thanh toán tiền điện của khối

khách hàng cơ quan, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng,

nghiệp vụ theo dõi công nợ, đôn đốc công tác thanh tốn nợ đảm bảo

hồn thành kế hoạch thu nộp; Quản lý hóa đơn, bảng kê, cơng nợ tiền

điện và các chứng từ liên quan theo đúng quy định; Trực tiếp phối hợp

với các đơn vị và Đội quản lý điện để triển khai thực hiện thu tiền điện

của các khách hàng qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, thu tại các

điểm quầy. Phòng điều độ vận hành:

-Chức năng:

 Tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công

tác điều độ lưới điện; trực điều hành lưới điện thuộc Công ty quản

lý, xử lý những hiện tượng bất thường và sự cố xảy ra trên lưới

điện của Cơng ty theo đúng quy định, quy trình, quy phạm, hạn

chế thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng, chủ động phân

tích nguyên nhân sự cố và đề ra các biện pháp phòng ngừa; cơng

tác thí nghiệm điện;

 Trực sửa chữa điện cho khách hàng và xử lý các sự cố đột xuất

trên lưới điện hạ thế của Công ty theo quy định;

 Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các đường dây trung áp,

các thiết bị trung áp đến đầu cốt sứ trung thế máy biến áp của các

trạm phân phối 0,4kV do Công ty quản lý theo đúng quy định,

quy trình, quy phạm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, chất

lượng;

 Quản lý vận hành các trạm biến áp chuyên dùng theo quy định;

 Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị

thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của

Phòng-Nhiệm vụ chính: Chấp hành sự chỉ huy của cấp điều độ lưới điện Hà Nội

(Trung tâm Điều độ - Thông tin, Tổng công ty) trong việc chỉ huy điều

độ lưới điện Công ty quản lý; Chỉ huy điều độ lưới điện Công ty quản lý

nhằm mục đích cung cấp điện an tồn, liên tục, ổn định, chất lượng và

kinh tế; …. Đội Quản lý khách hàng trạm chuyên dùng (Phiên 9):-Chức năng: Thực hiện công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng, ghi

chỉ số công tơ, quản lý khách hàng trạm biến áp chuyên dùng (khách

hàng Phiên 9); ghi chỉ số công tơ đầu nguồn trạm công cộng, quản lý hệ

thống đo đếm đầu nguồn trạm công cộng; chịu trách nhiệm quản lý tổn

thất trung áp theo quy định và một số cơng việc khác được giao.-Nhiệm vụ chính: Quản lý tồn diện khách hàng Phiên 9, quản lý hệ thống

đo đếm điện năng, thiết bị đo đếm cao, hạ thế (TU, TI); quản lý hệ thống

đo đếm đầu nguồn các trạm công cộng, công tơ đầu nguồn các trạm công

cộng; Ghi chỉ số công tơ khách hàng Phiên 9, công tơ đầu nguồn các

trạm biến áp công cộng, chuyển trả sổ ghi chỉ số cho Phòng Kinh doanh

tổng hợp theo đúng quy định; Nhận và đưa thơng báo hố đơn tiền điện

cho các khách hàng Phiên 9; chuyển trả bảng kê chi tiết, hoá đơn tiền

điện cho khách hàng, sau khi khách hàng thanh tốn tiền điện; Thực hiện

đưa thơng báo cắt điện theo kế hoạch, thông báo nợ tiền điện, thơng báo

cắt điện đòi nợ tiền điện, xác nhận nợ của các khách hàng Phiên 9; phối

hợp thực hiện cắt điện đòi nợ đúng với quy định đảm bảo thu róc nợ tiền

điện; … Đội Kiểm tra Giám sát sử dụng điện:

-Chức năng: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi

phạm sử dụng điện, trộm cắp điện, gian lận trong thực hiện hợp đồng

mua bán điện, công tác áp giá bán điện theo quy định của Luật Điện lực

và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra công tác quản lý hệ thống

đo đếm điện năng.-Nhiệm vụ chính: Tham mưu, đề xuất, trình Giám đốc phê duyệt chương

trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm sử dụng điện,

trộm cắp điện, gian lận trong thực hiện hợp đồng mua bán điện theo

đúng quy định; Là đầu mối trong việc liên hệ, giao dịch với Sở Công

Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra, giám

sát, phát hiện, xử lý vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện, gian lận trong

thực hiện hợp đồng mua bán điện; ... Các đội quản lý điện: Thực hiện công tác quản lý vận hành các trạm biến áp,

bao gồm nhà trạm, cấu kiện, vật tư, thiết bị của trạm biến áp công cộng (trừ

phần trung thế: từ điểm đấu vào đầu cốt sứ trung thế máy biến áp của trạm phân

phối 0,4kV về phía lưới điện trung thế ), thiết bị lưới điện của trạm biến áp

công cộng từ đầu cực trung thế máy biến áp đến thiết bị đo đếm của khách

hàng; quản lý toàn bộ lưới điện hạ áp trên địa bàn được giao, xử lý sự cố, thực

hiện thi cơng các cơng trình SCL, SCTX lưới điện hạ thế; công tác kinh doanh

điện năng bao gồm ghi chỉ số, thu tiền điện; tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo

sát, lập hồ sơ cấp điện, lắp đặt, treo tháo công tơ, tiếp nhận thông tin khách

hàng, tư vấn giải đáp, hỗ trợ giải quyết... theo quy trình kinh doanh điện năng

của Tập đoàn, các quy định của Tổng công ty và Công ty. Đội Dịch vụ khách hàng: Thực hiện công tác phát triển và thi công các cơng

trình dịch vụ khách hàng như : Quản lý vận hành trạm biến áp của khách hàng

theo yêu cầu của khách hàng; Thí nghiệm điện theo yêu cầu của khách hàng;

Theo dõi cho thuê cột điện treo cáp thông tin; Các cơng trình sửa chữa lớn tự

làm…. Cung cấp các dịch vụ trong đăng ký hoạt động và theo phân cấp Tổng

công ty.

1.4. Tổng kết công tác sản xuất Kinh doanh của cơng ty điện lực Hồn Kiếm năm

2018

1.4.1. Phương thức tổ chức kinh doanh của công ty điện lực Hồn Kiếm

Cơng ty điện lực Hồn Kiếm là một đơn vị hoạt động theo cơ chế hạch toán

kinh tế phụ thuộc trong Tổng Công ty Điện Lực Thành Phố Hà Nội, nằm trong dây

chuyền truyền tải- phân phối- kinh doanh điện trong Tổng Công ty Điện Lực Thành

Phố Hà Nội.

Giám đốc Công ty Điện Lực là người đại diện ủy thác của Tổng Công ty Điện

Lực Thành Phố Hà Nội tại địa bàn quản lý và sẽ thay mặt Tổng Cơng ty ký hợp

đồng ,chăm sóc khách hàng và thực hiện kinh doanh điện năng. Ngồi ra cơng ty còn

thực hiện việc phát triển mạng lưới theo chiến lược chung của Tổng Công ty.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế đang trên đà phục hồi và phát triển, cùng

với đó là những hiện tượng thời tiết bất thường gây ảnh hưởng tiêu cực có xu hướng

ngày càng tăng. Điều này đã đặt ra nhũng thách thức không nhỏ đối với Điện lực Hoàn

Kiếm trong việc đảm bảo cung cấp điện cho người dân.Tuy nhiên nhờ những công tác

lập kế hoạch và kiểm tra sát sao cùng với sự cố gắng nỗ lực của tồn bộ cán bộ cơng

nhân viên đã giúp cơng ty điện lực Hồn Kiếm hồn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.4.2. Một số kết quả trong thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.4.2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

Bảng 1.3 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2018

T

TChỉ tiêu1Điện nhận

nguồn2

3

4

5Đơn

vị

tínhNăm 2018So sánh

TH 2018

với TH

2017Thực hiện năm

2017

Kế hoạchThực hiệnđầu Tr

KWh

Tr

Điện thương phẩm

KWh633,0667645,980649,141205102,54%609,5679623,489626,622743102,80%Tổn thất3,71%3,48%3,47%-0,24%2.2632.263,29116,15%Giá bán điện bình

đ/KWh 2.147,14

quân (chưa thuế)

Doanh thu bán điện Tỷ

1 443,270881343

(cả thuế)

Đồng1 563,13648146 108,31%6

7

8

9

10

1112Kết quả đánh giá

hài lòng khách

hàng

Thay định kỳ cơng

tơ 1 pha

Thay định kỳ công

tơ 3 pha

Thay công tơ CK

sang ĐT 1 pha

Thay công tơ CK

sang ĐT 3 pha

Số lượng khách

hàng (Lũy kế)

+ KH Sinh hoạt

+ KH ngồi sinh

hoạt

Số lượng cơng tơ:

+ 1 pha

+ 3 pha8,17Điểm 8,048,17Cái6.9016.8396.83999,10%Cái1.5512.29380151,64%Cái3.1743.2973.297103,88%Cái46823234,91%KH50.45950.22799,54%44.79644.31198,92%5.6635.916104,47%50.121

46.344

3.77750.190

46.211

3.979101,14%

99,71%

105,35%Cái+0,131.4.2.2 Công tác kinh doanh

* Điện mua đầu nguồn của EVN HANOI: 649.141.205 kWh, tăng 2,54% so với

cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,5% so với kế hoạch EVN HANOI giao

(645.980.000kWh).Trong đó:

+ Điện cấp cho Cơng nghiệp - Xây dựng chiếm 3,89%, tăng 8,55%;

+ Cấp cho Thương nghiệp chiếm 24,96%, tăng 1,63%;

+ Cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 56,68%, tăng 1,21 %;

+ Cấp cho Hoạt động khác chiếm 14,46%, tăng 6,98%* Điện thương phẩm: Năm 2018 sản lượng điện thương phẩm là: 626.622.743

kwh, tăng 2,8% so với năm 2017, tăng 0,50% so với kế hoạch Tổng công ty giao.Điện thương phẩm theo các thành phần phụ tải như sau:

+ Công nghiệp: 24.668.877 kWh

+ Thương nghiệp: 156.560.450 kWh

+ Quản lý tiêu dùng: 354.447.005 kWh

+ Dịch vụ khác: 90.946.411 kWhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×