Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Sinh Nam Metal (VN)

3 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Sinh Nam Metal (VN)

Tải bản đầy đủ - 0trang

31BÁO CÁO TỐT NGHIỆPNhân viên-người cùng chịu trách nhiệm về mảng tuyển dụng với trưởng phòng sẽ

đảm nhận việc đánh thơng báo tuyển dụng và thơng báo với các phòng ban, thu

nhận hồ sơ xin việc của các ứng viên, chuẩn bị hợp đồng LĐ.

2.3.2 Nguyên tắc tuyển dụng nguồn nhân lực tại Cơng ty

- Xuất phát từ lợi ích chung của tồn thể mọi người trong Cơng ty.

- Căn cứ vào khối lượng công việc, yêu cầu công việc đề ra qua từng giai đoạn,từng thời kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty

- Căn cứ vào phẩm chất và năng lực cá nhân và các kĩ năng có được của ứng viên

để có sự lựa chọn hồn hảo và phù hợp nhất

- Ln đảm bảo tính cơng bằng và dân chủ, mọi người đều có quyền và có điều

kiện bộc lộ phẩm chất tài năng của mình trong việc tham gia ứng cử.

- Việc tuyển dụng nhân tài tại Công ty được thực hiện chủ yếu qua thi tuyển, kết

hợp thi tuyển chuyên môn, sát hạch năng lực với việc đánh giá các phẩm chất

đạo đức của nhân viên thơng qua thăm dò tín nhiệm và sự lựa chọn dân chủ của

các nhân viên khác trong doanh nghiệp. Sau khi có sự thống nhất giữa kết quả thi

tuyển về chuyên môn với việc đánh giá về phẩm chất chuyên môn, đạo đức mới

ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.

- Tất cả các thông báo tuyển dụng đều phải có điều kiện và tiêu chuẩn rõ ràng.

- Nhận xét đánh giá ứng viên, chế độ thưởng phạt nghiêm minh đối với nhân viênthực hiện tuyển dụng cũng cần được công bố cụ thể trước khi tuyển dụng nhằm

nâng cao hiệu quả tuyển dụng tại Cơng ty.

2.3.3 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại Cơng ty

Q trình tuyển dụng là tiền đề cho quá trình quản trị tài sản con người, là nhân tố

quan trọng quyết định nhất đến việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của

doanh nghiệp.Mỗi Cơng ty thì có các quy trình tuyển dụng khác nhau.Sau khi xem

xét, tìm hiểu các bước tiến hành quá trình tìm kiếm nhân viên thì quy trình tuyển

dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHHSINH NAM METAL (VN) bao gồm hai

quy trình nhỏ đó là quy trình tuyển mộ và quy trình tuyển chọn được mơ tả cụ thể

như sau:

Sơ đồ 2.1 Quy trình tuyển mộ tại cơng ty Sinh Nam Metal (VN).SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM32BÁO CÁO TỐT NGHIỆPXác định nhu cầu và trình duyệt bổ sung nhân lựcXây dựng chiến lược tuyển mộCác giải pháp thay thếTìm kiếm người xin việc(Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự)SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM33BÁO CÁO TỐT NGHIỆPSơ đố 2.2 quy trình tuyển chọn (tuyển dụng) tại công ty Sinh Nam Metal (VN)Chuẩn bị tuyển dụngThông báo tuyển dụngThu thập và sàng lọc hồ sơPhỏng vấn

Ký hợp đồng thử việcRa quyết định tuyển dụng(Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự)Với quy trình trên, các bước tiến hành qua trình tuyển dụng tại Cơng ty được thể

hiện cụ thể như sau:

Đối với quy trình tuyển mộBước 1. Xác định nhu cầu nhân lực và trình duyệt bổ sung nhân lực

Khi một bộ phận nào đó trong Cơng ty có nhu cầu về nhân lực tại một vị trí thì

trưởng phòng sẽ xem xét, lựa chọn trong số các nhân viên của mình ai có đủ khảSV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM34BÁO CÁO TỐT NGHIỆPnăng và phù hợp với cơng việc thì sẽ báo cáo với phòng nhân sự và Ban Giám Đốc

Cơng ty. Trong trường hợp ở bộ phận đó khơng có ai có thể đảm nhận được vị trí đó

thì trưởng bộ phận sẽ gửi phiếu yêu cầu lên phòng nhân sự, phòng nhân sự sẽ căn

cứ vào phiếu u cầu đó để xem xét thực tế nhu cầu có thật sự cần thiết khơng. Khi

xác định u cầu nhân lực đó là cần thiết thì trưởng phòng nhân sự sẽ tập hợp và

thống kê về số lượng CNV cần phải tuyển trình lên Giám đốc phê duyệt trước khi

tiến hành cơng tác lập kế hoạch tuyển dụng.

Bước 2: Các giải pháp thay thế

Do việc tuyển mộ nhân viên rất tốn kém và phải mất thời gian tìm kiếm nên

khi có nhu cầu tuyển dụngLĐ thì Cơng ty Sinh Nam Metal (VN) thường xem xét

các biện pháp thay thế trước khi tiến hành tuyển mộ.

- Chỉ đạo bố trí, sắp xếp lại cơng việc cho hợp lý: Bố trí việc điều động, thuyênchuyển LĐ trong nội bộ Công ty.

- Làm thêm giờ: biện pháp này đôi khi được áp dụng đối với LĐ phục vụ, LĐphòng hành chính.

- Nhân viên tạm thời: Áp dụng khi công việc của Công ty tăng lên trong ngắn hạn,

mặc dù đã tìm cách bố trí điều động, thuyên chuyển LĐ nhưng vẫn thiếu nhân

lực. Công ty Sinh Nam thường sử dụng LĐ tạm thời của công ty ĐÔNG NAM

HẢI. Nếu như các giải pháp thay thế tuyển mộ tỏ ra khơng thích hợp và việc

tuyển dụng nhân viên mới là cần thiết thì Cơng ty sẽ tiến hành xây dựng chiến

lược tuyển mộ.

Bước 3: Xây dựng chiến lược tuyển mộ

- Kế hoạch tuyển mộ của Công ty:bao gồm các thông tin sau:

+ Thông tin về nhu cầu cần tuyển: Số người cần tuyển, vị trí cần tuyển, tiêuchuẩn tuyển dụng …

+ Dự tốn chi phí của quy trình tuyển dụng.

+ Phân cơng nhân sự cho cơng tác tuyển dụng và phối hợp giữa các bộ phận.

- Các nguồn và phương pháp tuyển dụng.Tùy thuộc vào nhu cầu, vị trí và tính chất cơng việc mà Cơng ty sẽ quyết định

lựa chọn cácnguồn tuyển dụngkhác nhau.Có hai nguồn tuyển dụng tại Công ty là

nguồn nội bộ và nguồn bên ngoài.SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM35BÁO CÁO TỐT NGHIỆP+ Đối với nguồn nội bộ:

• Cơng ty tuyển dụng chính những LĐ, thơng qua giám sát, xem xét của giámđốc sẽ trực tiếp bổ nhiệm CNV vào vị trí làm việc cao hơn. Hoặc ln

chuyển LĐ có năng lực phù hợp từ các phòng ban khác để đảm nhiệm vị trí

đang cần.

• Ứng viên thơng qua sự giới thiệu của cán bộ, CNV trong Công ty. ứng cử

viên phù hợp nhất sẽ được lựa chọn một cách nhanh chóng.

Với việc đề bạt này sẽ tăng động lực và thúc đẩy quá trình làm việc của đội

ngũLĐ, tăng năng suất lao động, tránh sự bỡ ngỡ trong công việc. Bên cạnh đó cũng

sẽ có một số hạn chế như: tạo tâm lý đối đầu trong công ty, thiếu sáng tạo, mất đoàn

kết trong nội bộ…

+ Đối với nguồn bên ngoài: Là nguồn LĐ ngoài thị trường

Đây là nguồn tuyển mộ chính của cơng ty. Do Cơng ty có quy mô vừa nên cần

phải thường xuyên chọn người mới. việc tuyển mộ bên ngồi giúp cơng ty đáp ứng

được nhu cầu, đảm bảo được năng suất LĐ, thay đổi chất lượng LĐ cho Cơng ty.

Bên cạnh đó có mặt hạn chế là: sẽ tốn chi phí cao, tốn thời gian và công sức….

- Thời gian, địa điểm tiến hành cơng tác tuyển dụngTùy vào từng vị trí tuyển dụng và chức năng của công việc mà công ty sẽ lựa

chọn cho mình nơi tuyển dụng hợp lý, ví dụ nếu tuyển cơng nhân thì cơng ty có thể

đăng tin tuyển dụng, hoặc liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm, đối với nhân

viên cấp cao có thể liên hệ với các trường đại học- cao đẳng hoặc hội chợ việc làm

Bước 4: Tìm kiếm người xin việc.

Nội dung thông báo tuyển dụng:

- Việc soạn thảo nội dung, thiết kế thông báo tuyển dụng và đăng tin tuyển dụngdo phòng Tổ chức - Hành chính đảm nhiệm. Nội dung của thông báo tuyển dụng

được căn cứ vào phiếu đề nghị tuyển nhân sự mà bộ phận có nhu cầu bổ sung

thêm nhân viên hoặc phòng HCNS đã trình duyệt Giám đốc.

+ Trong quảng cáo thông báo tuyển dụng của Cơng ty thường có những thơng

tin chủ yếu như sau:

+ Đầu tiên là vài lời giới thiệu về công ty.

+ Tiếp theo là chức danh công việc cần tuyển.SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM36BÁO CÁO TỐT NGHIỆP+

+

+

+

+

+

+Số lượng nhân sự cần tuyển.

Giới tính LĐ

Trình độ văn hóa và trình độ chun mơn.

Kỹ năng cần có có tại vị trí tuyển dụng

Kinh nghiệm làm việc

Yêu cầu về sức khỏe

Các yêu cầu về hồ sơ khác

Đối với quy trình tuyển chọn (tuyển dụng)Bước 1: chuẩn bị tuyển dụng

- Công ty sẽ ra quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng: bao gồm những thànhphần cơ bản sau đây:

+

+

+

+Phó Giám đốc (hoặc trợ lý về nhân sự và pháp lý).

Trưởng phòng hành chính – nhân sự.

Cán bộ nhân sự.

Trưởng (Phó) của phòng ban cần tuyển nhân lực.- Bên cạnh đó Hội đồng tuyển dụng phải nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn tuyển chọnsao cho phù hợp với cơng ty, phòng ban, pháp luật và tính chất cơng việc

-Tùy theo tính chất quan trọng của chức danh và vị trí cơng việc mà Cơng ty sẽ bố trí

người tuyển dụng phù hợp, có thể mời thêm các chuyên gia cần thiết để thực hiện

tuyển dụng những người có vị trí cao.(Phiếu đề xuất tuyển dụng nhân sự- phụ

lục 1)

Bước 2: Thông báo tuyển dụng:

Cơng ty thường sử dụng các hình thức sau để thông báo tuyển dụng:

Đăng quảng cáo trên các phương tiện thơng tin đại chúng có thể giúp Cơng ty tìm

được những ứng viên xứng đáng.

Cơng ty thường đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng uy tín như:

https://vn.jora.com, http://www.careerlink.vn, http://hn.vieclam.24h.com.vn

- Sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương: Các cơ quan chính quyền tại địa phươngcũng là một nguồn tuyển dụng rất tốt. Đây là kênh rất thích hợp cho những cơng

-việc khơng đòi hỏi q nhiều kinh nghiệm.

Sử dụng các Công ty hay trung tâm giới thiệu việc làm: Công ty Đông Nam Hải

và Công ty TNHH MTV TM DV vệ sinh Nhà Sạch Đẹp là 2 công ty cung ứng

LĐ mà công ty SINH NAM thường xuyên hợp tác.- Dán thông báo tuyển dụng trên bản thông báo nội bộ để cán bộ CNV đều biếtSV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM37BÁO CÁO TỐT NGHIỆPBước 3. Thu nhận, nghiên cứu và sàng lọc hồ sơ:

Sau quá trình thơng báo tuyển dụng, phòng HCNS sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ.

Trong quá trình thu nhận hồ sơ phòng sẽ kiểm tra hồ sơ theo các tiêu chuẩn xét

duyệt hồ sơ như sau:

- Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Về mặt hình thức: Các giấy tờ cần thiết phải được sắp xếp đầy đủ, gọn gàng

theo thứ tự sau:

• Đơn xin việc –thư ứng tuyển.

• Sơ yếu lý lịch.

• Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ hoặc các giấy tờ thể hiện trình độ, nănglực của ứng viên.

Giấy chứng minh nhân dân.

Bản sao hộ khẩu.

Giấy khám sức khỏe.

Hai ảnh 4x6.Về mặt nội dung:

Hồ sơ phải thể hiện được trình độ chun mơn, năng lực, kĩ năng cũng như các

+kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thông qua phần trình bày của đơn xin việc, sơ

yếu lý lịch phải cụ thể rõ ràng, các bằng cấp liên quan phải có đầy đủ.

Với những yêu cầu trên của bộ hồ sơ, phòng HCNS có thể hiểu một cách khái

quát về từng ứng viên để lựa chọn những bộ hồ sơ có các tiêu chuẩn tương đối phù

hợp với u cầu cơng việc của cơng ty.

Kết thúc q trình nhận hồ sơ: Phòng HCNS sẽ kết hợp với hội đồng tuyển dụng

tiến hành sơ tuyển hồ sơ. Hồ sơ ứng viên được ưu tiên theo thứ tự: bằng cấp, các

loại chứng chỉ, thời gian kinh nghiệm, thâm niên công tác, độ tuổi, sức khỏe.

Sau quá trình sơ tuyển hồ sơ: Nhà tuyển dụng sẽ loại bỏ được các hồ sơ khơng

thích hợp và lập danh sách các ứng viên đáp ứng được các yêu cầu mà Công ty đưa

ra. Tiếp đó, phòng HCNS sẽ lập phiếu đề xuất phỏng vấn và lập danh sách các

thành viên hội đồng phỏng vấn trình giám đốc ký duyệt, sau đó thơng báo cho các

thành viên hội đồng phỏng vấn và cho các ứng viên biết cụ thể thời gian và địa điểm

phỏng vấn.

Có thể thấy rằng:Cơng tác nghiên cứu và lựa chọn hồ sơ của công ty tiến hành

khá bài bản, hạn chế được phần nào những thiếu sót trong việc lựa chọn những ứngSV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM38BÁO CÁO TỐT NGHIỆPviên có đầy đủ năng lực, đảm bảo cơng tác phỏng vấn được thuận lợi và có chất

lượng hơn.

Bước 4: Phỏng vấn

Đây là khâu đặc biệt quan trọng giúp nhà tuyển dụng có thể đánh giá được ứng

viên mà trên các bằng cấp, giấy tờ chưa phản ánh lên được như phong cách làm

việc, nguyện vọng và tính cách ứng viên. Nếu là một nhà tuyển dụng tài ba thì chỉ

cần qua tiếp xúc với ứng viên là đã có thể hiểu được ứng viên là người như thế nào

trong cơng việc, có gắn bó với Cơng ty được lâu khơng và điều đó sẽ giúp nhà tuyển

dụng đưa ra được quyết định dễ dàng hơn. Trước khi phỏng vấn ứng viên cần điền

đầy đủ thông tin mẫu có sẵn. (Thơng tin phỏng vấn- Phụ lục 2)Đối với LĐ phổ thơngBước 1:

Quy trình phỏng vấn của LĐ phổ thơng có thể nói được tiến hành khá sơ bộ.Tồn

bộ thông tin hồ sơ ứng viên được chọn, nhân viên nhân sự sẽ thống kê lập thànhmột danh sách và gửi đến cho trưởng phòng nhân sự để có lịch phỏng vấn (vòng I).

• Bước 2:

Sau khi trưởng phòng nhân sự sắp xếp được thời gian và lịch phỏng vấn, nhân

viên nhân sự tiến hành mời ứng viên đến tham dự buổi phỏng vấn vòng I (sơ tuyển)

Nếu trưởng phòng nhân sự bận thì việc phỏng vấn chỉ do đại diện phòng HCNS

và trưởng bộ phận cần tuyển dụng cũng có thể tiến hành. Đối với cơng nhân trực

tiếp thì phần phỏng vấn này chỉ cần tổ trưởng tổ sản xuất hoặc quản đốc phân

xưởng hướng dẫn cho người ứng tuyển ngồi vào vị trí làm việc và làm thử. Công ty

sẽ dẫn ứng viên trực tiếp xuống xưởng cho ứng viên hàn mẫu kim loại thử để xem

tay nghề hàn của ứng viên hoặc đưa cho ứng viên một hình mẫu kính cửa và u

cầu vẽ tất cả các hình chiếu của mẫu sau đó trưởng bộ phận sẽ cho nhận xét, đánh

giá ứng viên cụ thể rồi gửi về phòng nhân sự và phòng nhân sự sẽ dựa vào đó để có

quyết định ứng viên đạt hay khơng đạt sau đó mới đi đến kí hợp đồng thử việc.

Các tiêu chí để đánh giá ứng viên là LĐ phổ thơng chủ yếu tập trung vào trình

độ tay nghề, năng lực vốn có, và sức khỏe phải đảm bảo vì trong mơi trường làm

việc khá nặng nhọc.

 Đối với nhân viên hoặc các nhà quản lí cấp cao trong Cơng ty

• Bước 1:SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM39BÁO CÁO TỐT NGHIỆPTương tự như phỏng vấn (vòng I) của LĐ phổ thơng

• Bước 2:Trưởng phòng nhân sự trình lên Giám Đốc kết quả (vòng I) - Giám Đốc sắp

xếp thời gian và hẹn lịch phỏng vấn - Phòng nhân sự thông báo cho ứng viên và

mời đến phỏng vấn chun mơn (vòng II) do Trưởng bộ phận và Giám Đốc điều

hành trực tiếp phỏng vấn.

• Bước 3:

Sau khi quá trình phỏng vấn kết thúc sẽ họp hội đồng phỏng vấn để chọn ra

ứng viên phù hợp nhất dựa trên bảng đánh giá kết quả phỏng vấn.Số ứng viên

không đạt sẽ được lưu hồ sơ để có thể sử dụng vào đợt tuyển dụng sau này khi

cần.Ngay sau khi có kết quả phỏng vấn, trưởng phòng HCNS sẽ lập quyết định thử

việc cho ứng viên được chọn và trình Giám đốc ký duyệt.

Bước 5. Kí hợp đồng thử việc:

Phòng HCNS sẽ thông báo ứng viên đến Công ty thử việc.Thời gian thử việc của

Công ty thường là từ một đến ba tháng tùy thuộc vào vị trí cơng việc mà người LĐ

đảm nhiệm. Mức lương thử việc được tính theo hệ số lương của công việc được

đảm nhận và được hưởng 85 % mức lương căn cứ vào định mức lương đối với từng

vị trí và bộ phận cơng tác.

Nhân viên mới được tuyển dụng vào sẽ được Trưởng HCNS trực tiếp hướng dẫn

tạo điều kiện để hội nhập vào môi trường làm việc nhanh nhất. Trưởng các bộ phận

phòng ban quản lý trực tiếp các nhân viên mới này sẽ hướng dẫn cụ thể công việc,

đồng thời theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viên mới.

Bước 6. Ra quyết định tuyển dụng:

Sau khi kết thúc thời gian thử việc, trưởng các bộ phận và người quản lý trực tiếp

nhân viên mới chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá kết quả thử việc, đưa ra

kiến nghị và chuyển lên phòng HCNS trình giám đốc Cơng ty.Nếu được tiếp nhận

người LĐ sẽ tiếp tục làm việc tại cơng ty với tư cách là nhân viên chính thức và

được hưởng đầy đủ các chế độ mà một nhân viên chính thức được hưởng. Sau đây

là căn cứ đánh giá của Trưởng phòng nhân sự áp dụng cho tất cả các ứng viên mới.

- Đối với những ứng viên có kết quả thử việc đạt:SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM40BÁO CÁO TỐT NGHIỆPBộ phận tuyển dụng nên ứng viênthử việc đạt đến nhận việc thông qua thư

mời hoặc gọi điện trực tiếp. Phòng HCNS sẽ ra quyết định tuyển dụng và làm hợp

đồng LĐ.Sau đây là những thông tin bắt buộc cần phải cung cấp khi ứng viên chấp

nhận lời mời làm việc tại Công ty.

+ Xác nhận thời gian bắt đầu làm việc.

+ Cung cấp bản mơ tả cơng việc.

+ Vị trí chức danh được đảm nhận.

+ Trách nghiệm chính của ứng viên.

+ Mơi trường làm việc của ứng viên.

+ Các chỉ tiêu cần đạt được trong công việc.

+ Lương bổng, chế độ phúc lợi dành cho ứng viên.Quyết định tuyển dụng chính thức người LĐ sau giai đoạn thử việc phải làm

hợp đồng theo luật định. Người LĐ chính thức trở thành Cán bộ CNV chính thức

của Cơng ty, được hưởng những quyền lợi như một nhân viên chính thức theo chính

sách sử dụng LĐ tại Cơng ty.

-Đối với những ứng viên có kết quả thử việc khơng đạt:

Phòng HCNS lập thơng báo chấm dứt hợp đồng thử việc. Công ty sẽ gửi thưcảm ơn hoặc gọi điện trực tiếp với lời cảm ơn, lời chào và với hy vọng sẽ được hợp

tác sau này với họ.

2.4 Đánh giá về việc thực hiện công tác tuyển dụng tại Công ty Sinh Nam.

2.4.1 Những kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng tại Công ty

Bảng 2.1 Kết quả tuyển dụng tại Công ty (2011-2013)

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013%Số lượt %A- Tổng số đơn xin việcSố

lượt

1161001251001- Qua giới thiệu3933.64536SV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAM41BÁO CÁO TỐT NGHIỆP2-Tự nộp đơn7766.48064BSố hồ sơ đạt yêu cầu3227.59 4233.6CSố lượng đề nghị tuyển3010038100DSố người được nhận vào làm3010038100(Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự)Nhận xét

Nhờ vào chính sách tuyển dụng của công ty đã gặt hái được những thành công

nhất định. Công ty đã tuyển dụng và thu hút được lực lượng LĐ đến với Công ty

khá lớn.Tổng số hồ sơ nhận được nhiều gấp 3- 4 lần so với yêu cầu tuyển dụng đã

đề ra đó năm 2012 thu được 116 hồ sơ và năm 2013 thu được 125 hồ sơ.

Nhìn chung, số lượng LĐ đạt yêu cầu có xu hướng tăng và đáp ứng được yêu cầu

đã đề ra.

Hệ thống tuyển dụng và đánh giá chất lượng ứng viên của Công ty được xây

dựng khá linh hoạt. Vì vậy, Cơng ty đã lựa chọn được những ứng viên khá tốt, đội

ngũ nhân viên trẻ, năng động và sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu chung của Cơng ty.

Việc áp dụng đún quy trình tuyển dụng khi tuyển dụng nhân sự giúp cho việc

đánh giá ứng viên được thuận lợi và đảm bảo được tính chính xác, rõ ràng hơn.

Nhân viên mới được tuyển dụng sẽ có người phụ trách quản lý, hướng dẫn các

công việc và quy định tại Công ty. Điều này giúp cho nhân viên mới sớm hội nhập

vào bầu khơng khí tập thể tại Công ty và mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc

Các nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng của Công ty rất đa dạng

phong phú, bao gồm nhiều nguồn khác nhau và tuyển dụng trên nhiều kênh góp

phần thúc đẩy khả năng tìm kiếm ứng viên.

Cơng ty thường tuyển LĐ đúng chuyên ngành nên việc bố trí LĐ ở Cơng ty ln

đúng người đúng việc.Điều này góp phần giảm bớt thời gian và chi phí đào tạo của

cơng ty.Thực tế, số LĐ phải đào tạo lại sau tuyển chọn ở Cơng ty là ít chứng tỏ

Cơng ty đã làm tốt công tác tuyển dụng, vừa giúp Công ty tuyển dụng được đúng

người, vừa giảm được chi phí đào tạo lại của Công ty.Công ty nên phát huy và tíchSV: LÊ THỊ LỘCGVHD: TS. TRẦN QUANG NAMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Sinh Nam Metal (VN)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×