Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Xác nhận và tăng cường hỗ trợ phát triển và hoạt động của các quỹ tín

dụng, đặc biệt là các quỹ mới thành lập tại các cụm công nghiệp như Tề Lỗ, Yên

Đồng.

- Tập trung tăng cường thu nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai thơng qua

cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và

thu nợ theo quy định; triển khai lập, rà soát quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

huyện và xây dựng các giải pháp đồng bộ để xây dựng, hoàn chỉnh các khu dân cư

trên địa bàn, khai thác tốt quỹ đất các khu dân cư để đưa ra bán đấu giá cho nhân

dân có nhu cầu về đất ở, tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Tập trung quản lý tốt khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo

việc khai thác phải đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và cấp phép

khai thác, tổ chức thu đúng, thu đủ vào ngân sách từ hoạt động khai thác tài nguyên

khoáng sản. Kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái

phép, truy thu và xử phạt nghiêm các trường hợp khai thác tài khoáng sản trái phép

hoặc không thực hiện nộp tiền khai thác tài nguyên khoáng sản vào ngân sách theo

đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ thủ tục thu hồi đất theo kế hoạch

được duyệt; các cơ quan chun mơn tích cực hướng dẫn, giúp các xã, thị trấn hoàn

thiện hồ sơ thủ tục thu hồi đất; chú trọng triển khai thu hồi đất xen ghép trong dân,

đất ao hồ để lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thanh toán tiền bồi thường cho

các đối tượng có đất bị thu hồi; triển khai xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền

sử dụng đất tăng nguồn thu để trả nợ XDCB hoàn thành, chi đầu tư xây dựng các

cơng trình trọng tâm trọng điểm của huyện.

-Giải quyết tốt các yêu cầu thủ tục theo chương trình cải cách hành chính thuế

đối với người nộp thuế.33-Tích cực bám sát địa bàn, tập trung khai thác tốt nguồn thu, quản lý chặt chẽ

nguồn thu thường xuyên và nguồn thu mới phát sinh, tạo mọi điều kiện cho các

thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, kịp thời giúp Doanh nghiệp tháo

gỡ khó khăn vướng mắc để các Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho

ngân sách nhà nước theo quy định.

-Tích cực thu nợ thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với các đơn vị, cá

nhân chậm nộp thuế theo quy định, hạn chế thấp nhất nợ đọng tiền thuế.

-Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện rà sốt các khoản thu Phí, lệ phí, học

phí; thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.5. VỀ CHI NGÂN SÁCH.

- Điều hành chi ngân sách phải đảm bảo nhiệm vụ chi đúng dự toán được

duyệt, đúng Luật Ngân sách nhà nước, đúng chế độ chính sách quy định,

hạn chế bổ sung các khoản chi ngồi dự tốn.

-Đơn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn hoàn

thiện hồ sơ thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư được phân bổ năm 2017 theo đúng

quy định hiện hành. Đặc biệt là các dự án trực thuộc trung tâm Văn hóa – Thể thao

huyện Yên Lạc.

-Đảm bảo cân đối đủ nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối

thiểu chung, phụ cấp công vụ, điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ

cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định. Đảm bảo kinh phí cho

cơng tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh do trong khoảng thời

gian tháng 7/2017, mưa lớn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt đã gây ra vụ lúa hè – thu

thất bại cùng với dịch sốt xuất huyết lan trên diện rộng.

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách và các khoản

được hỗ trợ của xã, thị trấn, các đơn vị, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu, đảm

bảo chi đúng dự toán, thực hiện đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định.34-Số kinh phí các đơn vị thu phí, lệ phí được để lại chi theo chế độ chính sách

phải dành 40 % để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

-Tập trung giải quyết các vướng mắc trong bồi thường GPMB các dự án đẩy

nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ năm

2017. Chỉ đạo quyết liệt thu hồi, bồi thường GPMB đối với các dự án đầu tư XDCB

thuộc kế hoạch năm 2017.35C.KẾT LUẬNPhòng Tài chính – Kế hoạch đã có thâm niên hoạt động khá lâu và cũng đã

đạt được những thành tựu đáng kể. Trong quá trình thực tập, em đã căn cứ vào tài

liệu thực tế để xác định những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện công việc tại

đây. Từ đó dựa trên lý luận và thực tiễn để đưa ra những giải pháp khắc phục các

tồn tại đó nhằm góp phần hồn thiện cơng tác thực hiện nhiệm vụ Ngân sách.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian thực tập chưa

đủ dài nên bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em

rất mong nhận được những đánh giá và góp ý của thầy cơ giáo, CBCNV Phòng Tài

chính – Kế hoạch huyện n Lạc để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn thực tập TS Nguyễn

Thị Thu Huyền và các cô chú, anh chị nhân viên tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện Yên Lạc vì sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiêt tình trong q em thực tập và hồn

thành bài báo cáo này.36D.

A.

1.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu tiếng Việt

Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách thường niên năm2016 của Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Yên Lạc.

2.

Chính Phủ, 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP: Nghị quyết về những giải

pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh

xã hội.

3.Kim Thanh, Văn bản quy định về luật Ngân sách, luật kế tốn, luật phívà lệ phí, luật thống kê kiểm sốt, thanh tốn, quản lý thu, chi, NXB Hồng Đức.

4.

Chính Phủ, 1995, nghị định của Chính phủ số 63 – CP ngày 7 tháng

10 năm 1995 về việc chia huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú thành hai huyện

Vĩnh Tường và Yên Lạc.

B.

Các website tham khảo

1.

Cổng thông tin – giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc,

http://yenlac.vinhphuc.gov.vn/Pages/HomePages.aspx truy cập ngày

20/07/2017.37NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×