Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN YÊN LẠC VÀ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN YÊN LẠC VÀ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và mối quan hệ giữa các phòng ban

trong UBND huyện.Phòng TC-KHPhòng KT&HHC h ủ tịc h U B N D h u y ệ nPhòng NN&PTNT

Phó Chủ tịch

UBND huyệnPhòng TN&MT

Ban QLDA XDCT

Ban BT GPMB

Trung tâm PTCCN

Văn phòng

UBND&HĐND

Phòng Nội vụ

Phòng Văn hố TT

Phòng LĐTB&XHPhó Chủ tịch

UBND huyệnPhòng Tư pháp

Phòng Y tế

Đài truyền thanh

TT DS KHHGĐ

Trung tâm VH&TTSơ đồ mô tả bộ máy tổ chức và mối quan hệ giữa các phòng ban trực thuộc UBND

huyện Yên Lạc.8- Chủ tịch UBND huyện: Là nguời lãnh đạo và điều hành các công

việc của UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện

nhiệm vụ, quyền hạn của mình (theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ

chức HĐND và UBND năm 2003 của Chỉnh phủ), cùng với tập thể

UBND huyện chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND huyện truớc

HĐND cùng cấp. Phụ trách chung các công việc của UBND huyện và

trực tiếp phụ trách khối nội chính, cơng tác tổ chức cán bộ. Phân cơng

nhiệm vụ cho các phó chủ tịch UBND huyện.

- Giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện gồm hai Phó chủ tịch do

chủ tịch UBND huyện phân công và chịu trách nhiệm truớc Chủ tịch

UBND huyện về việc thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ đuợc giao. Cụ

thể:

Một phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Kinh tế: Cùng với chủtịch UBND thay mặt HĐND giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến

lĩnh vực Kinh tế nhu: Kinh tế - kế hoạch, sản xuất nông nghiệp, quy

hoạch, xây dựng nông thôn, quản lý đất đai.

Một phó chủ tịch phụ trách khối văn xã: Thay mặt chủ tịchUBND huyện trực tiếp phụ trách các lĩnh vực được chủ tịch UBND

huyện uỷ quyền như: Văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số,

gia đình và trẻ em, các chính sách về lao động - xã hội.

- Các phòng, ban (16 phòng ban) trong UBND huyện. Các phòng,

ban trong huyện là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Chịu trách

nhiệm truớc UBND huyện về những vấn đề mà mình phụ trách. Cụ thể:9Mỗi phòng, ban hoạt động theo chế độ thủ trưởng ; tự chịutrách nhiệm và lãnh đạo trực tiếp của chủ tịch UBND (hoặc phó chủ

tịch phụ trách vấn đề đó), tự chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND,

UBND, HĐND huyện và tự chịu trách về những vấn đề liên quan đến

lĩnh vực mà mình phụ trách.

Mỗi phòng, ban trong UBND phụ trách một lĩnh vực riêng,hoạt động một cách độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như:

Phòng Kinh tế phụ trách những vấn đề liên quan đến kinh tế; Uỷ ban

dân số gia đình và trẻ em phụ trách những vấn đề liên quan đến lĩnh vực

dân số, gia đình và trẻ em;...2. TỔNG QUAN VỀ PHỊNG TÀI

CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

N LẠC.

2.1. Đặc điểm và tính chất hoạt động.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc là cơ quan chuyên

môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn

theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, huớng dẫn,

kiểm tra về chun mơn, nghiệp vụ của Sở Tài chính đối với chức năng

về tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư đối với chức năng về kế hoạch đầu tư.

- Phòng chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc, Sở

Kế hoạch và Đầu Tư cùng Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ đạo việc10thu chi theo hướng dẫn của Bộ và Sở Tài chính.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc, thị trấn Yên

Lạc huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng.

Phòng Tài chính - kế hoạch là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện

và Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản

lý về tài chính và ngân sách nhà nước; hoạch định phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn huyện. Cụ thể:

- Về lĩnh vực Tài chính:

 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện xây dựng

dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo

sự chỉ đạo của UBND tỉnh và huớng dẫn của Sở tài chính, trình UBND

huyện và HĐND cùng cấp quyết định.

 Lập dự toán thu ngân sách đối với những khoản thu được phân

cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân

sách cấp xã. Đồng thời lập dự toán điều chỉnh trong truờng hợp cần

thiết.

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán ngân sách

cấp xã.

- Về lĩnh vực thẩm định: Thực hiện thẩm định các dự án đầu

tư do huyện quản lý như: thẩm định công trình xây dựng, thẩm định các

phương án kinh doanh,.. .do ngân sách của huyện đầu tư.

- Về Lĩnh vực Kế hoạch – đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng

quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phuơng; công bố11và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau

khi đuợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ví dụ khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm

hoặc kế hoạch phát triển dài hạn), phòng thực hiện theo quy trình như

sau:

 Bước 1, phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa

bàn toàn huyện (thông qua số liệu thu đuợc từ điều tra, từ số liệu của Sở

Thống kê,...)

 Bước 2, xác định các nguồn lực có khả năng huy động để phát

triển kinh tế - xã hội của huyện.

 Bước 3, xây dựng các phương án phát triển dựa trên các nguồn

lực có thể huy động được (thường khoảng 2 hoặc 3 phương án).

 Bước 4, căn cứ vào thực tế phát triển của huyện, mục tiêu phát

triển chung của tỉnh để có thể xác định phương án phát triển tối ưu.

Sau đó, đệ trình lên UBND và HĐND cùng cấp phê duyệt. Đồng

thời báo cáo UBND cấp tỉnh.

Như vậy, có thể thấy quy trình hoạt động của phòng đối với cơng

tác xây dựng kế hoạch phát triển của huyện là khá hoàn chỉnh và đã đạt

được những thành tựu đáng kể góp phần phát triển kinh tế - xã hội của

huyện trong thời gian qua.

2.3.Cơ cấu tồ chức bộ máy của phòng:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện n Lạc nay thuộc hệ thốnghành chính nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, phòng có cơng

quyền và con dấu riêng được mở tài khoản nhằm phục vụ vai trò của

mình và hiện đang hoạt động độc lập với các cơ quan khác như: Kho12bạc, Ngân hàng, Thuế và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của

UBND huyện, Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Sở Kế hoạch – Đầu tư Vĩnh

Phúc.Trưởng phòng

Tài chính – Kế hoạchPhó phòngPhó phòngTài chính – Kế hoạchTài chính – Kế hoạchBộ phậnBộ phậnTài chính – Ngân sáchKế hoạch – Đầu tưSơ đồ bộ máy quản lý phòng Tài chính - Kế hoạch huyện n LạcPhòng Tài chính-Kế hoạch huyện n Lạc gồm 01 Trưởng phòng,

02 Phó Trưởng phòng và 07 chun viên và cán bộ. Với mỗi cán bộ

công nhân viên lại được phân chia thành từng bộ phận cụ thể, mỗi bộ

phận lại có nhiệm vụ riêng của mình. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

n Lạc chia ra làm 2 bộ phận là bộ phận Tài chính-Ngân sách và bộ

phận Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng chịu trách nhiệm lãnh, chỉ đạo

tồn bộ cơng việc của cơ quan. 01 Phó Trưởng phòng chỉ đạo cơng việc

liên quan tới bộ phận Tài chính-Ngân sách, 01 Phó Trưởng phòng chỉ

đạo cơng việc liên quan tới bộ phận Kế hoạch và Đầu tư.132.4.Định hướng hoạt động của phòng.

Trong năm 2017, ngồi những cơng việc, nhiệm vụ thường niênhàng năm mà UBND giao phó đối với cả ba lĩnh vực (tài chính, thẩm

định xây dựng, kế hoạch - đầu tư ) như: lập dự toán ngân sách cho các

đơn vị trực thuộc; thẩm định các cơng trình xây dựng do ngân sách

huyện uỷ đầu tư; lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,...

Điểm nổi bật nhất trong cơng tác của phòng tài chính – Kế hoạch

huyện Yên Lạc trong năm 2017 là:

Đổi với lĩnh vực tài chính: Thực hiện chủ trương tiết kiệm đối với

các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, Huyện uỷ Yên Lạc

khoán chi đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sử dụng nguồn kinh phí

do ngân sách nhà nước cấp, phòng đã được UBND huyện giao nhiệm

vụ lập kế hoạch tổng hợp dự toán thu, chi của các đơn vị trên địa bàn

huyện. Trên cơ sở đó, giao mức khốn chi đối với từng đơn vị đóng trên

địa bàn của huyện.

Đổi với lĩnh vực kế hoạch - đầu tư: Trong năm 2017 phòng Kế

hoạch - Tài chính tiếp tục được UBND huyện uỷ nhiệm cùng các đơn vị

có liên quan tiếp tục nghiên cứu nhằm hồn thiện kế hoạch xây dựng

mơ hình “Vườn - Ao - Chuồng” nhằm đưa mơ hình này đi được nhân

dân trên toàn địa bàn của huyện.

2.5. Thủ tục lập dự tốn , quyết tốn thu, chi ngân sách cấp

huyện.

2.5.1. Trình tự thực hiện.

- Bước 1: Đơn vị dự toán chuẩn bị hồ sơ (dự tốn kinh phí năm,

bảng lương, bảng thuyết minh các khoản chi trong năm).14- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã,

thành phố.

- Bước 3: Cơng chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ,

căn cứ vào định mức UBND tỉnh giao để thảo luận và thống nhất số liệu

tạm giao dự toán thu và phân bổ kinh phí cho các đơn vị.

- Bước 4: Cơng chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu,

lập dự toán theo các biểu mẫu luật ngân sách Nhà nước quy định và gửi

UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Bước 5: UBND huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp

phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

- Bước 6: UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì họp giao dự toán

cho các đơn vị.

2.5.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Phòng Tài chính –

Kế hoạch.

2.5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Nghị quyết HĐND huyện, thị xã, thành phố phê chuẩn

phân bổ dự toán ngân sách;

- Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố giao dự

toán thu, chi ngân sách; Bảng cân đối ngân sách cấp huyện;

- Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước; Biểu tổng

hợp phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước;

- Dự toán chi ngân sách địa phương;

- Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã; Biểu tổng hợp số

bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn;

- Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước

(có phụ lục đính kèm);

- Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực

hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với các đơn vị

sự nghiệp cơng lập (Có phụ lục đính kèm);

Kế hoạch phân bổ kinh phí XDCB);15-Số lượng hồ sơ: 05 bộ.2.5.4. Yêu cầu về thời gian và cách thức làm việc.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện, thị xã, thành phố.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Khơng.

- Lệ phí: Khơng

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Khơng1617CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Biểu 1TT

1

*

INéi dung kho¶n thu2

Tỉng thu NSNN trên địa bàn

(I+II)

Thu cân đối NSNN theo DTĐVT: Triệu đồng

DT thu

NSNN

năm

2017

3

167.16

3

119.63

0Trong đó

Thu

NSHThu

NSX4

84.135

36.8025

37.11

2

37.11

2Ước thực hiện 6 tháng

Thu

NSNN6

123.70

3

109.11

37

135.95

8

117.66

824Tỷ

lệ

%Thu

NSH89Trong đó

Tỷ

Thu

lệ

NSX

%

10

11Tỷ

lệ

%

128142.8065173.4371989832.1798765.7741775804951Thu từ DNQD địa phơng2Thu ngoài quốc doanh31.20012.6421.32213.21517.713577.3005865049Thu từ các DN Ngoài Q doanh27.50011.80411211.82215.755576.8205872643.7008381.2101.3931.95853480575784812.0008.7601.1209.24010.250856.85078869788404696503019542455543.0273.20080320644.3094.45016588369.615126400

55.68

06269.6152.650

13.93

5473680525445702800230511005690322.4007.2827.50030007.600317900501.4592.8005628056014.59018.2903810.627227.6632.11.180Thực

hiện

Thu

NSNN 5

tháng3Thu từ các hộ cá thể ngoài Q

doanh

Thu lệ phí trớc bạ4Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp2.2004605Thuế thu nhập cá nhân4.0005006Thu phí và lệ phí7Thu tiền sử dụng đất2.700

55.30

0300

12.50

08Thu tiền thuê đất1.3009609Thu tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản4501802.210Các khoản thu tại xã2.50011Thu xổ số kiến thiết1.800012Thu khác ngân sách5.000

47.5

33500

47.33

3IICác khoản thu để lại QL qua NS18650

30.50

030111183Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN YÊN LẠC VÀ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×