Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH

II. CÁC BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.Tên bài: BTH-DV-HSI-01-CONFIG

2.1.1.Lý thuyết

- Tổng quan về dịch vụ HIS

-Các thành phần chính trong mạng cung cấp dịch vụ HIS-Mơ hình thực hiện2.1.2.Mơ hình thực hiện, trang thiết bị, dụng cụTài khoản truy nhập internet đã được khai báo trên BRAS:

username=cdit, password=cdit

Modem được bật nguồn và kết nối tới IP DSLAM qua mạng

cáp đồng

Máy tính bật sẵn và kết nối tới modem qua cáp CAT5 RJ45

2.1.3. Nội dung

2.1.3.1 Các bước thực hiện

- Bước 1: Đặt địa chỉ IP động cho máy tính để máy tính nhận

được IP do modem cung cấp.6-Bước 2: Mở trình duyệt web bất kì gõ địa chỉ http://192.168.1.1 sau đó nhập tài khoản và password để vào cấu

hình modemBước 3: Cấu hình giao diện wan của modem để kết nối tới internet

với các thông số kết nối cơ bản như sau:

Click Interface setup--->Internet, thiết lập các tham số:Các tham số mạch ảo PVC thuộc lớp ATM: VPI=0, VCI=33,

tham số này phụ thuộc vào cấu hình DSLAM

7Loại kết nối: PPPoEKiểu đóng gói: PPPoE LLCPPPoE:nhậpusername=hndsl-131217-718password=d596715 ( ở đây tài khoản và mật khẩu đã bị

đổi, tài khoản và mật khẩu sẽ được nhà cũng cấp dịch vụ

cấp cho sau khi mình đăng kí internet) ở đây là mạng Fpt

telecom

Lưu cấu hình: Kéo chuột xuống click nút save lưu cấu hình

đã khai báo.82.1.3.2.Ghi nhận phân tích kết quả

Kết quả mong muốn:

- Giao diện wan modem nhận được địa chỉ IP do BRAS cấp

- Truy cập vào được internet.

Kết quả thực hiện:

- BRAS cấp cho giao diện wan của Modem địa chỉ IP:

100.73.32.250

- Truy cập vào được internet.Kiểm tra kết nối đến http://google.com9Kiểm tra kết nối tới BRASKiểm tra kết nối Internet đến trang http://ptit.edu.vn/102.2.BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Tên bài: BTH-DV-HSI-02-INTERNET

2.2.1.MỤC ĐÍCH – U CẦU

Mục đích:

-Hiểu được ý nghĩa và kiểm chứng thủ tục PPP/PPPoE-Tìm hiểu luồng số liệu trao đổi khi truy nhập internet sử dụng

các giao thức HTTP, DNS. Nhận dạng được các gói tin theo địa

chỉ MAC, IPYêu cầu:

-Sử dụng phần mềm Wireshark-Nắm được các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối

PPP/PPPoE.-Hiểu được ý nghĩa của các giao thức HTTP,DNS, TCP/IP2.2.2.CHUẨN BỊ

2.2.2.1.Lý thuyết

- Tổng quan về dịch vụ HIS

-Các giao thức chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ HIS-Các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối PPP/PPPoE1.2.2.2.Mơ hình thực hiện, trang thiết bị, dụng cụ:11Modem đã được cấu hình truy nhập internet bình thường.

Máy tính cài đặt phần mềm wireshark và thiết bị modem,

máy tính

2.2.3.NỘI DUNG

2.2.3.1.Các bước thực hiện

Bước 1: Bật phần mềm WireShark trên 02 máy tính tại các

điểm bắt như hình vẽ.

Bước 2: Tắt Modem, sau đó bật lại.

Bước 3: Truy nhập vào internet.

Bước 4: Tắt Modem.

2.2.3.2.Ghi nhận phân tích kết quả:

2.2.3.2.1.Kết quả mong muốn:

Bắt được các bản tin mô tả các phiên, pha trong thủ tục kết

nối PPP/PPPoE

Flow được quá trình PPP/PPPoE như trong lý thuyết.

Bắt được các bản tin mô tả giao thức HTTP, DNS khi truy nhập

internet chỉ ra và phân biệt được địa chỉ MAC nguồn, đích, IP

nguồn, đích.

122.2.3.2.2.Kết quả thực hiện

Bản tin DHCP để cấp IP động cho ModemChi tiết bản tin DHCP ACK xác nhận địa chỉ IP cấp cho Modem

Ở đây địa chỉ IP được cấp là 192.168.1.55 từ DHCP có địa chỉ là

192.168.1.113Bản tin giao thức DNS hỏi địa chỉ IP trang web có URL:

http://24h.com.vn/Bản tin DNS trả về phân giải địa chỉ URL-:http://24h.com.vn/ thành

địa 6 chỉ IP- 125.212.233.246, 125.212.233.248, 125.212.247.121,

125.212.247.52, 125.212.233.249, 125.212.247.1814Bản tin TCP15Bắt được các bản tin mô tả giao thức HTTP: Bao gồm các gói tin

HTTP GET để yêu cầu dữ liệu web và HTTP OK để thông báo là đồng

ý gửi :

Bản tin HTTP GET16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×