Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B.Khám cơ quan vận động

B.Khám cơ quan vận động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình trước mổX quangChẩn đốn

 Gãykín trên hai lồi cầu xương cánh tay T độ IIIAHình trong và sau mổTài liệu tham khảo

PHÂN ĐỘ TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH

TAY Ở TRẺ EM THEO GARLANDtypeI

- undisplaced

or minimally

displacedGartland

Classificaitontype II displaced

but with

intact cortexGartland

Classificaitontype III completely

displacedIIIA

 complete posterior displacement with no cortical contactTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B.Khám cơ quan vận động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×