Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn lao màng não

Giai đoạn lao màng não

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI



ĐÀO THỊ HÀ



NGHI£N CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN L

ÂM SàNG, CáC YếU Tố THUậN LợI Và TíNH

KHáNG THUốC

TRONG LAO MàNG NãO NGƯờI LíN



ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUN KHOA II



HÀ NỢI – 2017



BỢ Y TÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI



ĐÀO THỊ HÀ



NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN L

ÂM SàNG, CáC YếU Tố THUậN LợI Và TíNH

KHáNG THUốC

TRONG LAO MàNG NãO NGƯờI LớN

Chuyờn ngành:Lao

Mã số: CK. 62 72 24 01



ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA II



NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:



PGS.TS Nguyễn Viết Nhung



HÀ NỢI – 2017



CÁC CHỮ VIẾT TẮT

(+)



: Dương tính



(-)



: Âm tính



AFB



: Trực khuẩn kháng cồn toan ( Acid fast bacilli)



AIDS



: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

( Acquired immuno de ficiency syndrome)



CS



: Cộng sự



CTCLQG



: Chương trình chống lao quốc gia



DNT



: Dịch não tủy



ELISA



: Phản ứng miễn dịch gắn men

(Enzyme linked Immuno Sorbent Assa)



HIV



: Virus gây suy giảm miễn dịch

( Human immuno de ficiency virus )



HCMN



: Hội chứng màng não



LMN



: Lao màng não



L



: Bạch cầu lymphocit ( Lymphocid )



N



: Bạch cầu đa nhân trung tính ( Neutrophil )



n



: Số bệnh nhân



PCR



: Phản ứng chuỗi Polymezaza

(Polymeraza Chain Reaction)



Gene -Xpert



: Gene - Xpert MTB/RIF



SLBC



: Số lượng bạch cầu



SLHC



: Số lượng hồng cầu



WHO



: Tổ chức y tế thế giới (World health organization )



XNVK



: Xét nghiệm vi khuẩn



MỤC LỤC

PHỤ LỤC



DANH MỤC BẢNG



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn lao màng não

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×