Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu hiện hoạt động của QL giá trị và QL giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ

Biểu hiện hoạt động của QL giá trị và QL giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC

QUYỀN NHÀ NƯỚC

CNTBĐQNN là một nấc thang phát triển của

CNTBĐQ. Khi CNTB tự do cạnh tranh chuyển

sang giai đoạn CNTBĐQ, nó đã tìm thấy những

khả năng phát triển mới... Nhưng chẳng bao lâu

CNTBĐQ đã gặp phải trở ngại trong sự phát

triển.. Từ đó, xuất hiện và ngày càng thống trị của

một hình thức mới của CNTBĐQ: CNTBĐQNN

Xu hướng phát triển CNTBĐQNN xuất hiện

trong những năm chiến tranh TG I1. Bản chất và nguyên nhân hình thành

a) Bản chất:

Khái niệm: CNTBĐQNN là hình thức phát triển mới của

CNTBĐQ, là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức ĐQ tư

nhân với sức mạnh của NN tư sản thành một thiết chế

thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức ĐQ và

cứu nguy cho CNTB

CNTBĐQNN bắt nguồn từ sự xã hội hoá LLSX phát triển

tới mức khiến cho sở hữu ĐQ tư nhân TBCN phải được

thay thế bằng các hình thức sở hữu hỗn hợp: giữa tư nhân

và nhà nước.

Ở đây, nhà nước tư sản xuất hiện như một chủ sở hữu tư

bản, một nhà nước tư bản xã hội, đồng thời lại là người

quản lý xã hội băng pháp luật với bộ máy bạo lc to lnBản chất của CNTB độc quyền Nhà nớcSức mạnh

độc quyền

t nhânCNTB

độc

quyền

nhà nớcSức mạnh

Nhà nớc t

sảnQuan hệ kinh tế

chính trị xã hội

Là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức ĐQ t nhân với

sức mạnh của nhà nớc TS trë thµnh mét thiÕt chÕ vµ thĨ

chÕ thèng nhÊt nhằm phục vụ lợi ích của tổ chức ĐQ và

cứu nguy cho CNTBNgun nhân hình thành

CNTBĐQNN

Tích tụ và tập trung TB càng lớn thì tích tụ và tập

trung SX càng cao do đó đẻ ra cac cơ cấu KT lớn đòi

hỏi cần có một sự điều tiết xã hội đối với SX và phân

phối, một sự kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm

Sự phát triển của phân công LĐXH đã làm xuất hiện

một số ngành mà các tổ chức ĐQ tư bản tư nhân

không thể hoặc không muốn kinh doanh.. buộc nhà

nước tư sản phải gánh vác nhiệm vụ đóSự thống trị của CNTB độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giai

cấp trong xã hội TB buộc nhà nước tư sản phải có những chính sách để xoa

dịu xung đột xã hội, như trợ cấp thất nghiệp, phát triển các phúc lợi xã hội

v.v..

Cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các

liên minh ĐQ đã vấp phải những hàng rào QG, dân tộc và xung đột lợi

ích.. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các nhà nước của các

QG tư sản để điều tiết các mối quan hệ chính trị và KT quốc tế

Như vậy CNTB ĐQNN không phải là một chế độ KT mới so với CNTB,

lại càng không phải chế độ tư bản mới so với CNTB độc quyền. CNTB

ĐQNN chỉ là CNTBĐQ có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước về KT, là

sự kết hợp sức mạnh của tư bản ĐQ với sức mạnh của nhà nước về KT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu hiện hoạt động của QL giá trị và QL giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×