Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỐN GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG.

CHƯƠNG 2 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỐN GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

24

Phương thức thanh tốn áp dụng trong cơng ty đa dạng (tiền mặt, chuyển

khoản, chuyển tiền điện, thanh toán bằng L/C ... ), tùy theo đối tượng khách hàng và

đặc điểm của đơn hàng mà công ty sẽ áp dụng các phương thức thanh toán khách nhau

Hạch toán chi tiết thanh toán với người bán, người mua được kế toán thực hiện

trên các sổ chi tiết công nợ theo khách hàng và bảng đối chiếu cơng nợ theo phòng

kinh doanh thiết kế trên phần mềm kế tốn có kết cấu hợp lý, đảm bảo quản lý hiệu

quả tình hình thanh toán với người bán, người mua. Kế toán dựa vào thông tin trên sổ

chi tiết để lập Biên bản đối chiếu cơng nợ giúp theo dõi tình hình thanh tốn và nhắc

nhở khách hàng thanh tốn nợ cho cơng ty, thực hiện thu hồi nợ một cách có hiệu quả.

Các khoản phải thu và phải trả không chỉ được thể hiện trên các báo cáo tài

chính mà cả báo cáo quản trị chi tiết theo đối tượng nợ, thời hạn nợ, số lượng nợ và

khả năng thu hồi nợ.

2.2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỐN GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ

KHÁCH HÀNG.

2.2.1. u cầu hồn thiện

Để có thể thực hiện tốt kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa người bán và

khách hàng thì các phương hướng và biện pháp đưa ra phải đảm bảo một số yêu cầu

sau:

Hoàn thiện cơng tác kế tốn phải được thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ các

chính sách kinh tế của Nhà nước nói chung và chế độ kế tốn, chuẩn mực kế tốn do

Bộ tài chính ban hành. Nhà nước quản lý nền kinh tế thông qua các công cụ kinh tế vĩ

mơ, để có thể tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải

chấp hành đầy đủ các quy định nhà nước ban hành. Doanh nghiệp phải tn thủ chính

sách chế độ kế tốn thơng tin kế tốn mới thống nhất, việc kiểm tra kiểm sốt của nhà

nước mới có thể thực hiện được.

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa người bán và khách hàng phải đảm

bảo việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời phản ánh các hoạt động tài chính trong

doanh nghiệp, khơng để xảy ra tình trạng thơng tin bị dồn ứ không cung cấp kịp thời

cho nhu cầu quản trị trong nội bộ công ty cũng như những đối tượng quan tâm khác.

Việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời là rất quan trọng nhưng cũng khơng vì

thế mà kế tốn có thể đưa ra các thơng tin thiếu chính xác. Các thơng tin như vậy sẽ25

khơng thực sự có giá trị trong việc ra quyết định. Do vậy việc hồn thiện cơng tác kế

tốn khơng chỉ đảm bảo tính kịp thời mà cả tính chính xác của thơng tin kế tốn.

Việc hồn thiện kế tốn các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa người bán và khách

hàng phải đảm bảo tuân thủ những yêu cầu trên thì mới đạt hiệu quả cao, hỗ trợ cho

cơng tác quản trị doanh nghiệp nói chung và quản lý tài chính nói riêng.

2.2.2. Phương hướng và giải pháp hồn thiện

Dựa trên những nghiên cứu thực tiễn về tình hình thanh toán vốn giữa người

bán và khách hàng và trên cơ sở u cầu và ngun tắc hồn thiện kế tốn em xin đưa

ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán thanh toán vốn giữa người bán và khách hàng

như sau:

Thứ nhất: Về tính bảo mật trong thơng tin kế toán

Kế toán trưởng của doanh nghiệp nên phân quyền sử dụng cho mỗi kế toán

phần hành. Với việc giao quyền rõ ràng như vậy sẽ giúp cho kế toán trưởng quản lý

được thơng tin kế tốn của doanh nghiệp khơng để lọt thơng tin tài chính ra ngồi mà

khơng có sự cho phép của kế tốn trưởng đồng thời có thể dễ dàng quy trách nhiệm

nếu có gian lận hay sai sót xảy ra.

Thứ hai: Về việc áp dụng chiết khấu thanh tốn

Để thúc đẩy q trình thu hồi nợ thì cùng với những biện pháp như lập riêng

một bộ phận chun biệt có nhiệm vụ thu hồi cơng nợ phải thu, bán nợ cho các doanh

nghiệp đòi nợ doanh nghiệp nên áp dụng biện pháp chiết khấu thanh toán để khuyến

khích khách hàng trong việc thanh tốn nợ sớm hơn so với thời hạn đã thỏa thuận

trong hợp đồng bán hàng

Thứ ba : Về việc hạn chế thanh toán bằng tiền mặt

Doanh nghiệp nên chuyển dần tất cả các hoạt động thanh tốn sang chuyển

khoản, khơng sử dụng tiền mặt để thanh toán với người mua, người bán để hạn chế tối

thiểu số tiền mặt tồn két. Tiền tồn két chỉ cần đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày

trong phạm vi doanh nghiệp như vậy tiền sẽ được sử dụng hiệu quả hơn tránh được

gian lận mất mát có thể xảy ra.26

KẾT LUẬN

Kế tốn các nghiệp vụ thanh tốn vốn giữa người bán và khách hàng có vị trí

hết sức quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nó là thước đo cho sự lành mạnh và mức độ an toàn về tình hình tài chính của doanh

nghiệp.

Trong q trình viết đề tài em đã có cơ hội tìm hiểu kế toán thanh toán vốn giữa

người bán và khách hàng, trên cơ sở đó em nhận thức được ưu điểm và tồn tại trong

thanh toán vốn giữa người bán và khách hàng. Em hy vọng những ý kiến của em sẽ

góp phần nào giúp cơng tác kế tốn các nghiệp vụ thanh tốn vốn giữa người bán và

khách hảng hồn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thị Yến đã giúp đỡ em

hoàn thành chuyên đề này.27DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

-Giáo trình Kế tốn tài chính-Chế độ kế tốn doanh nghiệp – Quyển 1-Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 2-Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán-Chuyên khảo về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tàichính – PGS.TS Nguyễn Văn Cơng

-Kế tốn thương mại và dịch vụ - TH.S Nguyễn Phú Quang-Tạp chí kế tốn-Tạp chí kiểm tốn-Thơng tư 228/2009/TT-BTC-Giáo trình tổ chức hạch tốn kế tốn – TS. Trần Thị Cẩm ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỐN GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×