Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 10)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2.Bài 3.a) 1 + 5 + 9 + 13 + 17 +…. + x =507528

Ta có 5 = 2 + 3; 9 = 4 + 5; 13 = 6 + 7; 17 = 8 + 9…

Suy ra x = a (a + 1) (với a ϵ N)

Nên 1 + 5 + 9 + 13 + 17 +…. + x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ….+ a (a + 1)

=507528

Hay ( a + 1) (a + 1 + 1) : 2 = 507528( a + 1) (a + 2) = 1015056 = 1007. 1008

Suy ra: a = 1006

Do đó: x = 1006 + (1006 + 1) = 2013

b)Ta có:

q = (m + n + p + q) – (m + n + p) = 40 – 51 = -11

p = (m + n + p + q) – (m + n + q) = 40 – (-19) = 59

n = (m + n + p + q) – (m + p + q) = 40 – 27 = 13

m = (m + n + p + q) – ( n + p + q) = 40 – (-11 + 59 + 13) = 40 – 61 = - 21

Bài 4.Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC nên

∠ABC = ∠ADB + ∠DBC ; ∠DBC =∠ABC - ∠ADB

∠DBC = 55o-30o=25o

Xét hai trường hợpTrường hợp 1: Tia Bx và BD nằm trên

hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là AB.

Ta có∠ABx = ∠DBx - ∠DBA=90o-30o=60o

Trường hợp 2: Tia Bx và BD nằm cùng nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là AB.

Ta có ∠ABx = ∠DBx + ∠DBA=90o+30o=120o

Bài 5.Xét 4 trường hợp:

Trường hợp 1: C và D nằm ngoài đoạn thẳng AB

CD = CA + AB + DB = 1 + 5 + 3 = 9cm

Trường hợp 2: C nằm ngoài đoạn thẳng AB, D nằm giữa A và B

CD = CA + AD = CA + (AB – DB) = 1 + (5 – 3) = 3cm

Trường hợp 3: D nằm ngoài đoạn thẳng AB và C nằm giữa A và B

CD = CB + DB = (AB – AC ) = 5 - 1 + 3 = 7cmTrường hợp 4: C và D nằm giữa A và B

CD = AB – (AC + DB) = 5 – (1 + 3) = 1cm

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 11)

Bài 1. (2 điểm) Tính

a) (4,53 . 0,2 + 6,165.3) :2,5Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm x biết: 50 : (x – 27 ) = 25

b) Tập hợp A = {500; 502;…….; 2012} có bao nhiêu phần tử?

Bài 3. (2 điểm)

a) Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp (****) × 9 = 1234*

b) Tìm số thự nhiên nhỏ nhất để khi nhân số đó với số 12345679 thì được một số

gồm tồn số 6.

Bài 4. (2 điểm) Một đám ruộng hình chữ nhật có chu vi là 162m. Tính diện tích

đám ruộng đó, biết rằng khi tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 10m thì

đám ruộng trở thành hình vng.Bài 5. (2 điểm) Một hình thang có đáy lớn 8cm, đáy nhỏ 4cm. Nếu kéo dài đáy lớn

sang đáy phải 3cm thì diện tích tăng thêm 6 cm3 . Tính diện tích hình thang chưa

mở rộng.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a)(4,53 . 0,2 + 6,165.3) :2,5 = (0,906 +18,495) : 2,5 = 19,401 : 2,5 =7, 7604Bài 2.

a)50 : (x – 27 ) = 25

x – 27 = 50 : 25

x – 27 = 2

x = 29

b)Tập hợp A có (2012 - 500) : 2 + 1 = 757 (phần tử)

Bài 3.

a)Ta có 1234* ⋮ 9. Do đó: 1 + 2 + 3 + 4 + * = (10 + *) ⋮ 9 x = 8Mà 12348 : 9 = 1372. Ta có phép tính hồn chỉnh là : 1372 . 9 = 12348

b)Vì thừa số thứ nhất có 8 chữ số (số 123456789) nên tích của số này với một số

tự nhiên khác 0 phải có ít nhất 8 chữ số.

Xét số: 66666666 :123456789 có dư (loại) (8 chữ số 6)

Ta có: 666666666 : 123456789 = 54 (thích hợp) ( 9 chữ số 6)

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất để khi nhân số đó với 123456789 thì được một số gồm

tồn chữ số 6 là 54.

Bài 4.

Nửa chu vi đám ruộng là: 162 : 2 = 81 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là: 10 + 5 = 15 (m)

Chiều rộng đám ruộng là: (81 – 15 ) : 2 = 33 (m)

Chiều dài đám ruộng đó là: 33 + 15 = 48 (m)

Diện tích đám ruộng là : 33 . 48 = 1584 (m2)

Bài 5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×