Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2. Ta có:Bài 3.c) |x - 1| = 25%Bài 4.

Số học sinh giỏi của lớp 6A là:40 . 22,5% = 9 (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

9 . 200% = 18 ( học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6A là:

40 – 9 – 18 = 13 (học sinh)

Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là:Đề kiểm tra 15 phút Tốn 6 Chương 2 Hình

học (có đáp án - Đề 1)

Bài 1. Xem hình bên, cho biết:

a) Tia AB nằm giữa hai tia nào?

b) Tia AC nằm giữa hai tia nào?Bài 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho

∠xOy = 100o, ∠xOz = 50o

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ tia Oz là phân giác góc xOy

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) Tia AB nằm giữa hai tia AC và AE ; AD và AE

b) Tia AC nằm giữa hai tia AB và AD; AD và AE

Bài 2.a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy, Oz và ∠xOz <

∠xOy (vì 50o < 100o) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.

b) Ta có: ∠xOz + ∠zOy = ∠xOy (vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy)

50o + ∠zOy = 100o

∠zOy = 100o - 50o

∠zOy = 50o

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và ∠xOz = ∠zOy = 50o nên tia Oz là tia phân

giác của ∠xOy

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Bài 1. Cho hình vẽ bên:

a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó.

b) Điểm A trên tia Ox (A khác O), điểm B trên tia Oz (B khác O). Đoạn thẳng AB

cắt những tia nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×