Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài

8 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.26 Mơ hình ứng dụng Loadcell đo lực cắt cây cảnh cở nhỏ77Chương 5

KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Sau một thời gian dài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành mơ hình đo lực

cắt cành cây cỡ nhỏ đã đạt được một số kết quả sau:

Hoàn thành việc thiết kế, chế tạo mơ hình đo lực cắt cành cây cỡ nhỏ và mạch

điều khiển mơ hình.

Thiết kế được sơ đồ điểu khiển, sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển, sơ đồ giải

thuật của mơ hình.

Thiết kế được giao diện điều khiển bằng phần mềm Matlab, đo được lực cắt

trong quá trình thử nghiệm, vẽ biểu đồ lực cắt đo được thơng qua máy tính kết nối với

vi điều khiển Arduino.

Khảo nghiệm lấy số liệu lực cắt, thiết lập được bảng số liệu tính được lực cắt

trung bình với mỗi loại cây.

5.2 Kiến nghị

Do thời gian thực hiện đề tài và kinh phí có hạn nên chưa thể thử được nhiều cơ

cấu cắt khác nhau để tìm ra cơ cấu tối ưu nhất cũng như chưa đạt được mức độ ổn định

và chính xác lớn. Vì thế cần chế tạo lại với quy mô lớn hơn cùng loadcell với độ chính

xác cao, tải trọng lớn để có thể khảo nghiệm được nhiều loại cành cây hơn từ loại cần

lực nhỏ đến loại cần lực lớn thu được số liệu hiệu quả và chính xác hơn thêm vào đó

cần nghiên cứu nhiều cơ cấu cắt hơn nhằm tìm ra được cơ cấu nào là tối ưu nhất, cơ

cấu nào là phù hợp cho từng loại cây tăng hiệu quá cắt.78TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] PGS.TS. Bùi Văn Miên – Máy Chế Biến Thức Ăn Gia Súc - Nhà xuất bản

nông nghiệp TPHCM - 2004

[2] Trần Quang Khánh –Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng Tập 1 – Nhà xuất bản

khoa học và kĩ thuật

[3] Phan Quốc Phơ - Nguyễn Đức Chính, Giáo trình cảm biến, NXB Khoa học

và kỹ thuật – 2000.79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×