Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm thực tế và kết quả.

5 Khảo nghiệm thực tế và kết quả.

Tải bản đầy đủ - 0trang

00

 12

h2

0p

00

 12

h2

5p

00

 12

h3

0p

0000

 12

h2

0p

00

 12

h2

5p

00

 12

h3

0p

00g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g 5 12 12 Đ 6h3

5p

00

 12

h4

0p

00h3

5p

00

 12

h4

0p

00ú

n

g

 S

a

i 12 12 Đ 2 3 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 HoạtĐđộng

tốt HoạtĐđộng

tốt Bơm 1Satắt,

bơm 2

không

tắt

 Hoạt

động

tốtĐ

 1 1 1 1 Cả haiSabơm

không

hoạt

động

 Hoạt

động

tốth4

h4

ú

Đ

5p

5p

n

00

00

g

8

 12

 12

 Đ

 1

 1h5

h5

ú

Đ

0p

0p

n

00

00

g

9

 12

 12

 Đ

 1

 1h5

h5

ú

Đ

5p

5p

n

00

00

g

1

 13

 13

 Đ

 1

 10

h0

h0

ú

Đ

0p

0p

n

00

00

g

Bảng 4.2: Kết quả khảo nghiệm với chế độ hẹn giờ cả 2 bơm. Số lần đúng Số lần sai Kết quả 8 2 Tỉ lệ đúng 80%

64 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Thực hiện điều khiển bơm 1:

 Bảng 4.3: Khảo nghiệm 10 lần với chế độ hẹn giờ bơm 1.

 L Đặt Ki K

nthờ

i

gia

nm

tướ

i

(gi

ờ/p

hút

/gi

ây)ểm

tra

th

ời

gia

n

th

ực

qu

á

trì

nhmới

(gi

ờ/

ph

út/

giâ

y)imk

ho

n

g

h

im Đ

t K Kimimt

r

at

r

at

r

at

hit

ì

n

hg

i

a

nt

hit

ì

n

ht

rn

gq

u

ág

i

a

nt

rn

gh

ot

đn

g

ca

b

ơ

mt

r

ì

n

h

t

ưi

(

p

h

ú

t

)t

hc

q

u

á

t

r

ì

n

h

t

ưi

(

p

h65h

ot

đn

g

ca

b

ơ

m Đánhgiá

hiện

trạng

bơm

và thời

gian

sai

lệch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 13 Đh0

5p

00

13

h1

0p

00

13

h1

5p

00

13

h2

0p

00

13

h2

5p

00

13

h3

0p

00h0

5p

00

13

h0

0p

00

13

h1

5p

00

12

h2

0p

00

13

h2

5p

00

13

h3

0p

00ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 S

a

i 13 13 Đh3

5p

00

 13

h4

0p

00

 13

h4

5p

00

 13

h5

0p

00h3

5p

00

 13

h4

0p

00

 13

h4

5p

00

 13

h5

0p

00ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g S 1 1 1 1 1ú

t

)

 1 1 1 1 1a

i

 Đ 1 1ú

n

g66 Đ Hoạtú

n

g

Đ

ú

n

g

Đ

ú

n

g

Đ

ú

n

g

S

a

iđộng

tốt Đú

n

g

 1 1 1 1 1 1 1 1 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Bơmbật trễ

5 giây

 Bơmkhông

hoạt

động

 Hoạt

động

tốt Đ Hoạtú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

gđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốtBảng 4.4: Kết quả khảo nghiệm với chế độ hẹn giờ bơm 1. Số lần đúng Số lần sai Kết quả 9 1 Tỉ lệ đúng 85%67 Thực hiện điều khiển bơm 2:Bảng 4.5: Khảo nghiệm 10 lần với chế độ hẹn giờ bơm 2.

 L

 Đặt

 Ki

 K

 Đ

 Kthờ

ểm

ii

n

i

tratgia

th

m

m

k

t

n

ời

h

t

h

tgiarr

m

n

o

a

i

a

tướ

th

i

ực

n

t

g

t

(gi

qu

g

ì

i

h

ờ/p

á

h

n

ahút

trì

i

h

n

i

/gi

nhây)t

q

g

m

m

r

u

i

á

a

ới

n

n

(gi

t

g

ờ/

r

t

ph

h

ì

h

út/

o

ngiâh

c

y)

t

t

q

đ

ư

u

á

n

i

t

g

(

r

c

p

ìh

n

a

ú

h

t

b

t

)

ơ

ư

mi

(

p

h

ú

t

68 Kim

t

r

a

t

ì

n

h

t

rn

g

h

ot

đn

g

ca

b

ơ

m Đánhgiá

hiện

trạng

bơm

và thời

gian

sai

lệch 1 14 14 Đh0

0p

00

 14

h0

5p

00

 14

h1

0p

00

 14

h1

5p

00h0

0p

00

 14

h0

5p

00

 14

h1

0p

00

 14

h1

5p

00ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g 5 14 14 Đ 6h2

0p

00

 14

h2

5p

00h2

0p

00

 14

h2

5p

00ú

n

g

 Đ

ú

n

g 1 14 14 Đ 1h3

0p

00

 14

h3

5p

00

 14

h4

0p

00

 14

h4

5p

00h3

0p

00

 14

h3

5p

00

 14

h4

0p

00

 14

h4

5p

00ú

n

g

 S

a

i 2 3 4 7 8 9 10 Đú

n

g

 Đ

ú

n

g 1 1 1 1 1 1 1 1)

 1 1 1 1 Hoạtú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

g

 Đ

ú

n

gđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt

 Hoạtđộng

tốt 1 Đ Hoạtđộng

tốt 1ú

n

g

 Đ

ú

n

g Hoạt Đ Hoạtú

n

g

 S

a

iđộng

tốt 1 1 1 Đ 1ú

n

g

 Đ

ú

n

gBảng 4.6: Kết quả khảo nghiệm với chế độ hẹn giờ bơm 2.

69 Đđộng

tốt Bơmkhông

hoạt

động

 Hoạt

động

tốt

 Hoạtđộng

tốt Số lần đúng Số lần sai Kết quả 9 1 Tỉ lệ đúng 90%70Thực hiện điều khiển bơm trực tiếp bằng chế độ gọi điện.

Bảng 4. 7: Khảo nghiệm 10 lần với chế độ gọi điện.

Số lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Trạng thái bơm khi

gọi điện đến lần 1BậtBậtBậtBậtBậtBậtBậtKhông bậtBậtBậtTrạng thái bơm khi

gọi điện đến lần 2TắtTắtKhông tắtTắtTắtTắtTắtKhông tắtTắtTắtBảng 4.8: Kết quả khảo nghiệm với chế độ gọi điện. Số lần đúng Số lần sai Kết quả 80 2 Tỉ lệ đúng 80% Kết luận: độ chính xác trung bình của bốn lần thử nghiệm là:

 (80%+85%+90%+80%)/4 = 83.75%.

 Nhận xét:

 Từ kết quả cho thấy với chế độ hẹn giờ tưới làm việc có khả năng tương đốicao. Tuy nhiên ở một số trường hợp thì máy bơm khơng hoạt động điều này là

do q trình truyền tải dữ liệu thơng qua mạng dữ liệu 2G và quá trình truyền

nhận cuộc gọi GSM là 2 phương thức khác nhau do đó nếu sim đang trong q

trình nhận cuộc gọi sẽ khơng lấy được dữ liệu ngay lúc đó mà phải đợi đến khi

cuộc gọi hồnh tất thì thơng tin mới được tải về. Ngược lại, nếu sim đang nhận

dữ liệu thì cuộc gọi đến sẽ làm gián đoạn truyền nhận cũng như là gián đoạn

việc bật tắt bơm. Vấn đề có thể khắc phục nếu ta tiến hành với một thiết bị tách

biệt hoặc quản lý hoàn toàn trên giao diện web.71

Chương 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊKết luận.5.1

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo và vận hành điều khiển tướicây, đề tài đã thực hiện được một số kết quả:

- Hồn thành tìm hiểu về các phương pháp giám sát và điều khiển tưới câytự động.

- Hoàn tất việc thiết kế, xây dựng phần cơ khí mơ hình tưới cây tự động.

- Xây dựng giải thuật điều khiển tự động mơ hình tưới với 2 mode tưới là

hẹn giờ tưới cây trên web server với giao diện đơn giản, có các thơng số

về ẩm độ, nhiệt độ để tiện giám sát cho khu vườn nhỏ và gọi điện để trực

tiếp điều khiển tưới cây.

- Xây dựng mạch điều khiển để giám sát và điều khiển tưới cây tự động.

- Thiết bị có khả năng vận hành theo thơng số đã cài đặt.

- Khảo nghiệm và đánh giá mơ hình.Kiến nghị5.2Để điều khiển hẹn giờ trên web một cách tối ưu hơn cùng với việc nênphát triển giao diện web có thể thiết kế sinh động thêm với nhiều tính năng có thể điều

khiển thẳng máy bơm trên web. Việc điều khiển trên web ổn định hoặc thêm chức

năng thì phải phụ thuộc vào tốc độ truyền dự liệu từ sim lên server. Khắc phục việc

mạng 2G và GSM để điều khiển k bị gián đoạn khi chuyển từ chế độ này sang chế độ

kia.

Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên thiết bị chỉ dừng lại ở mức độmơ hình giám sát và điều khiển tưới cây. Vì thế nên mơ hình máy chỉ mang tính chất

khảo nghiệm, vân hành , phương thức điều khiển và đánh giá. Vì vậy, cần chế tạo sản

phẩm hồn chỉnh với quy mô lớn hơn và sử dụng công nghệ chế tạo hiện đại để mơ

hình có thể đạt được hiệu quả cũng như năng suất làm việc tối ưu nhất72Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng việt

 [1] Nguyễn Ngọc Cần, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại họcQuốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

 [2] Phan Quốc Phơ - Nguyễn Đức Chính, Giáo trình cảm biến, NXB Khoa họcvà kỹ thuật – 2000.

 Tài liệu tiếng Anh

 [1] SIM800-Series_AT-Command-Manual_V1.09.pdf

 [2] Arduino Cookbook – Michael Margolis

 [3] AT Command Reference and Applications User’s Guid

 Tài liệu Internet

 [1] Data sheet các linh kiện điện tử - Nguồn internethttp://www.alldatasheet.com/

 [2] Tìm hiểu lập trình web HTML và CSS trên https://www.w3schools.com/

 [3] https://thachpham.com/web-development/html-css/html-va-css-can-ban-danh-cho-cho-moi-nguoi.html73Phụ lục Code điều khiển arduino

 #include "SIMFunc.h"(sobom.toInt() == 1 && #include "SENSORFunc.h"thoigiantatbom1 == "") || #include "RELAYFunc.h"(sobom.toInt() == 3 && unsigned long timer = millis();(thoigiantatbom2 == "" || void setup() {thoigiantatbom1 == ""))) {Serial.begin(115200);Serial.print("Bat bom: ");relaybegin();Serial.print(sobom);simbegin();Serial.print("\tTrong: ");Serial.println(ngaygio());Serial.print(sophut.toInt()); }Serial.println("phut"); void loop() {batbom(sobom.toInt(),simcheck();if (millis() - timer > 1000) {sophut.toInt());

}checkbom();}checkbonchua();ifif (Alarm.indexOf(giophut(1))(Alarm.indexOf(ngaygio()) !=

-1) {!= -1) {

String sobom =Alarm.substring(Alarm.indexOf(Alarm.substring(Alarm.indexOf(ngaygio()) + 20,giophut(1)) + 10,Alarm.indexOf(ngaygio()) + 21);Alarm.indexOf(giophut(1)) +

11);

String sophut =

Alarm.substring(Alarm.indexOf(String sophut =ngaygio()) + 23);Alarm.substring(Alarm.indexOf(

giophut(1)) + 13);

String sobom =if ((sobom.toInt() == 2 &&

thoigiantatbom2 == "") ||if ((sobom.toInt() == 2 &&(sobom.toInt() == 1 &&thoigiantatbom2 == "") ||thoigiantatbom1 == "") ||

74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm thực tế và kết quả.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×