Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

484950Các bơm hút chân không khô không s ử dụng chất l ỏng mà d ựa vào khe h ở gi ữa cánh

qu ạt và nhà ở và t ốc độ quay cao h ơn để gi ảm l ượng khí thốt ra. Vi ệc thi ếu m ột ch ất b ịt

kín l ỏng c ũng gây ra vi ệc x ả nhi ệt độ cao h ơn giúp duy trì tính n ăng "khơ" c ủa b ơm b ằng

cách giúp đỡ để gi ữ h ơi quá trình trong giai đo ạn bay h ơi t ừ đầu vào x ả. Các b ơm khô

không đượ c h ưởng l ợi do tác d ụng ng ưng t ụ nh ưng không đượ c h ưởng l ợi b ằng cách

giữ các dung môi áp suất hơi cao nh ư Methylene Chloride, Acetone, MEK, vv trong pha

h ơi trong khi đi qua b ơm. M ột s ố máy b ơm khơ có th ể x ử lý m ột l ượng nh ỏ ch ất l ỏng quá

trình mang sang nh ưng n ếu đi ều này x ảy ra liên t ục b ơm s ẽ khơng duy trì d ặc đi ểm

"khơ" và hiệu suất cũng s ẽ trở thành hạn ch ế b ởi áp su ất h ơi c ủa ch ất l ỏng.

Khi x ử lý q trình ăn mòn ch ất l ỏng,b ơm chân khơng vòng n ước có th ể s ử d ụng m ột

vật liệu chống ăn mòn của xây d ựng nh ư 316 SST trong khi b ơm khô d ựa vào s ử d ụng

một chống ăn mòn ph ủ nh ư teflon và gi ữ ch ất l ỏng trong giai đo ạn bay h ơi để gi ảm thi ểu

khả năng ăn mònác vành đai nước đòi hỏi phải sử dụng nước làm kín các khe h ở và làm mát

lượng nhiệt đó bao gồm BHP c ủa máy b ơm và l ượng nhi ệt ng ưng t ụ. trong

một số trường hợp nước đượ c sử dụng nh ư keo khi q trình dung mơi đượ c

x ử lý là immiscible ho ặc chỉ c ần m ột l ượng nh ỏ có th ể tr ộn v ới n ước và có th ể

được chiết trong m ột b ể tách l ớn.Máy bơm hút chân khơng vòng

nước thường dựa vào xử lý các chất lỏng quá trình t ại đầu vào và ng ưng t ụ

chúng vào pha l ỏng khi đi qua máy b ơm,. K ể t ừ khi b ơm hút chân khơng vòng

nước ho ạt độ ng v ới dung dịch n ước nó có th ể x ử lý chuy ển ti ếp các dung mơi

liên tục từ q trình này tới quá trình khác.51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×