Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Nền Móng

Đức



GVHD: Trần Văn



qc = 80*105Pa

=2 E=160*105 Pa

Độ lún của các lớp phân tố :

( với β= 0,8)



SVTH: Nguyễn Thị Hạnh



Nhóm: 01



Page



Đồ án Nền Móng

Đức



GVHD: Trần Văn



Áp dụng phương pháp cộng lún các lớp phân tố ta có bảng :

Lớ



z



h

(



p



ST Điể



(



đấ



T



m m



t

3



m



0

1

1

2



2



3



3



4



4



5



5



6



6



7



7



)

0



σbt



28.3

5



0.



5



5



37.8

0. 47.2



5

1. 0.

5

2



3



5



0

0,5

1



56.7 1,5



5

0. 66.1



5

2. 0.

5



b



P

k0



5



2



75.6 2.5



5

0. 85.0



3



1



5



SVTH: Nguyễn Thị Hạnh



E



S



(kN/m (KN/m (cm

2)



2)



)



205



0,9



191.



33

0,7



26

151.



41

0,5



9

109.



35

0,3



67

77.6



79

0,2



9

56.9



78

0,2



9

42.8



5

5

09

3. 0. 94.5 3.5 0,1

5



σgl



)

0.



1



2z/



2

33



198.13 16000



130.78 16000

93.68

16000



3

0.3

2

0,2

3

0.1

6

0.1



49.9



2

0.1



37.91



61

Nhóm: 01



95

0.4



171.58



67.34



0.4



Page



Đồ án Nền Móng

Đức



8



8



9



9



10



10



GVHD: Trần Văn



4



0. 103.



5 95

4. 0. 113.

5

5



5

4

0. 122.

5



85



4

4.5

5



0.1



26.0



27

0,1



3

25.0



22

0,0



1



8



16.4



0.0



29.51

25.56



16000



20.7



7

0.0

6

0.0

5



Dừng lại ở lớp phân tố thứ 5 vì có: σbt=122.85(kN/m2) ; σgl=16.4

(kN/m2).

Nên thỏa mản quan hệ σbt > 5 σgl



SVTH: Nguyễn Thị Hạnh



Nhóm: 01



Page



2.3 Tính tốn kết cấu móng



Sơ đồ tính chống xun thủng

2.3.1 Kiểm tra điều kiện chọc thủng.



ΔP=Pttmax – Pttmin = – = 126.98kN/m2

(2.4-0,3)=273.38



.07



Thay các hệ số vào bất phương trình sau:

A1h03 + A2h02 + A3ho +A4≥ 0







26.45*h03 + 956.32*h02 +248.07*ho ≥ 0

ho ≥ 0,5082



Vậy ta chọn

ho = 0.6 (m) = 60 (cm)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×