Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ba thuật toán mã hóa hiện đại :

Ba thuật toán mã hóa hiện đại :

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.Mã hóa TDES :

Mã hóa TDES là mã hóa DES nhiều lần . Điểm mấu

chốt của TDES mạnh hơn DES thơng thường là giải

mã . TDES có thể dược sử dụng với ba hoặc hai khóa

khác.3.3.Mã hóa RSA :

3.3.1. Hoạt động :

Để tạo ra cặp hóa RSA, thực hiện theo các bước

sau :

1.Chọn hai số nguyên tố p và q giữ bí mật chúng .

2.Tính n=p*q.

3.Tính Ø(n)=(p-1)(q-1).

4.Chọn e sao cho e là số đầu tiên tương ứng với Ø(n).

5.Xác định d sao cho (d)(e)-1 mod Ø(n) và d<Ø(n).3.3.2. Ví dụ :

1.Đầu tiên chọn hai số nguyên tố .Trong trường hợp

này chọn p =11 và q=13.

2.Bây giờ ta tính n=p*q. Tức là n=11*13=143.

3.Tính Ø(n)=(p-1)(q-1)=(11-1)(13-1)=120.

4.Chọn một số e đầu tiên tương ứng vơi Ø(n)=120 .

Chọn e=7.

5.Xác định d sao cho (d)(e)=1 mod Ø(n). Bởi vậy (d)

(7)=1 mod 120 và d phải nhỏ hơn 120. Chúng ta tìm

thấy d = 103 (103 nhân với 7 bằng 721. 721 chia cho

130 bằng 6 cộng 1).

6.Khóa riêng là {103,143}.

7.Khóa cơng cộng là { 7,143 }.4.Thuật toán Diffie Helman :

4.1.Lý do ra đời :

Whitfield và Martin Helman phát triển hệ thống

mã hóa cơng cộng của họ vào năm 1976. Sự trao

đổi khóa Diffie Helman được phát triển để giải

quyết vấn đề phân pối khóa của các hệ thống mã

khóa riêng.Ý tưởng cho phép một phương thức

bảo mật khóa riêng khơng có phí tổn cho việc gửi

khóa thơng qua bởi phương thức khác.4.2 Hoạt động :

Thuật tốn Deffie Hellman hoạt động như sau :

1.Giả sử, có hai người cần truyền thơng bảo mật và

vì thế cần một khóa mã hóa :

2.P1 và P2 chấp nhận 2 số nguyên lớn a và b mà

1
3.Tiếp đó P1 chọn một số ngẫu nhiên và tính I =ai

mod b. P1 gửi I đến P2.

4.P2 sẽ chọn một số ngẫu nhiên j và J=aj mod b. P2

gửi J cho P1.

5.P1 tính k1=Ji mod b.

6.P2 tính k2=Ij mod b.

7.Chúng ta có k1=k2=aij mod b và vì thế k1 và k2 là

những khóa cần tìm để sử dụng cho truyền thơng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ba thuật toán mã hóa hiện đại :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×