Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại lạm phát và nguyên nhân của lạm phát



Nguyên nhân lạm phát











Lạm phát do cầu kéo

Lạm phát chi phí đẩy

Lạm phát ỳ

Lạm phát do tăng trưởng tiền tệ



Nguyên nhân gây ra lạm phát



Lạm phát do cầu kéo





AD tăng có thể do













Tiêu dùng tăng

Đầu tư tăng

Chi tiêu của chính phủ

tăng

Xuất khẩu ròng tăng



Nguyên nhân gây ra lạm phát



Lạm phát do chi phí đẩy









Tổng cung ngắn hạn giảm

gây ra lạm phát kèm suy

thối

ASSR giảm có thể do

















Giá dầu mỏ tăng (xét quốc

gia nhập khẩu dầu mỏ)

Giá các yếu tố đầu vào khác

như thép, phân bón tăng

Thời tiết bất lợi làm giảm

sản lượng nông nghiệp

Tiền lương của người lao

động tăng



Nguyên nhân gây ra lạm phát



Lạm phát dự kiến (lạm phát ỳ)













Là tỷ lệ lạm phát cân bằng trong

ngắn hạn

Sản lượng duy trì ở mức tự

nhiên Y*, trong khi P tăng với

một tỷ lệ ổn định theo thời gian

Tỷ lệ lạm phát dự kiến một khi

đã hình thành thì trở nên ổn định

và tự duy trì trong một thời gian



P

AS3

AS2

P3



E3



P2



E2



P1



E1



Y*



AS1

AD3

AD2

AD1

Y



Lạm phát ỳ



Giá cả trong trường hợp này tăng đều

đều với một tỷ lệ tương đối ổn định



Nguyên nhân gây ra lạm phát



Lạm phát do tăng trưởng tiền tệ









Tăng trưởng tiền tệ được coi là nguyên nhân duy nhất

gây ra tình trạng lạm phát kéo dài

Phương trình số lượng tiền tệ

 PxY=MxV



Tổn thất do lạm phát



Đối với lạm phát được dự tính trước













Chi phí mòn giày

Chi phí thực đơn

Phân bổ sai nguồn lực

Nhầm lẫn và bất tiện

Méo mó do hệ thống thuế gây ra



Tổn thất do lạm phát



Đối với lạm phát không được dự tính trước





Phân bổ lại thu nhập bất hợp lý

















Người cho vay và người đi vay

 Lãi suất dự kiến = lãi suất danh nghĩa – lạm phát dự kiến

 Lãi suất thực tế = lãi suất danh nghĩa - lạm phát thực tế

Người hưởng lương và ông chủ

Người mua và người bán tài sản tài chính

Người mua và người bán tài sản thực

Giữa các doanh nghiệp

Giữa chính phủ và cơng chúng



Mối quan hệ lạm phát và thất nghiệp



Đường Phillips ngắn hạn





















Đường Phillips thể hiện mối quan hệ ngược chiều giữa lạm

phát và thất nghiệp

Có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp khi thực hiện

CSTK và CSTT để điều tiết tổng cầu

Đường Phillips ngắn hạn có độ dốc đi xuống và vị trí của

nó phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát dự kiến

Trong dài hạn thì tỷ lệ lạm phát dự kiến và tỷ lệ lạm phát

thực tế sẽ bằng nhau

Đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển khi nền kinh tế đối

mặt với các cú sốc cung

14



Mối quan hệ lạm phát và thất nghiệp



Đường Phillips ngắn hạn

- Năm 2010: CPI = 100

- Năm 2011:

+ AD thấp, ĐCBA (Y=7500;

CPI=102; u=7%; lạm phát

=2%).

+ AD cao, ĐCBB (Y=8000;

CPI=106; u=4%; lạm phát =6%).



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại lạm phát và nguyên nhân lạm phát Phân loại lạm phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×