Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô

Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khácSản phẩm quốc dân ròng (NNP)

NNP = GNP – Dep

Dep: Khấu hao là sự hao mòn TSCĐ (Chúng

khơng trở thành nguồn thu nhập của cá nhân và

xã hội và không tham gia vào quá trình phân

phối cho các thành viên trong xã hội)

NNP quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao

mức sống của người dân(Net national Product - NNP)Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khácThu nhập quốc dân (NI)

Phản ánh tổng thu nhập từ yếu tố sản xuất: lao

động, vốn đất đai, tài nguyên,…

NI = W + i + R + Pr + OI(Thu nhập quốc dân ròng theo chi phí cho các

yếu tố sản xuất)

Hay, sau khi khấu trừ thuế gián thu ròng ra khỏi

NNP ta được một tổng lượng về thu nhập là thu

nhập quốc dân

NI = NNP – Te

(National Income - NI)Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khácThu nhập cá nhân (PI)

Là khoản thu nhập mà các hộ gia đình và

doanh nghiệp phi cơng ty (non-corporate

businesses) nhận được từ các doanh nghiệp

cho các dịch vụ yếu tố và từ các chương trình

trợ cấp của chính phủ về phúc lợi và bảo hiểm

xã hội

PI = NI – Pr (giữ, nộp) + Chi chuyển nhượng(Personal Income - PI)Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khácThu nhập khả dụng (Yd)

Thu nhập khả dụng là phần thu nhập quốc dân

còn lại sau khi các hộ gia đình nộp thuế trực thu

và các khoản phí, lệ phí.

Yd = C + S

- Trong đó:

+ C: tiêu dùng của hgđ

+ S: tiết kiệm của hgđMối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm

và thu nhập

NFANFAKhấu hao

(Dep)NX

G

GNP

IThuế gián

thu

ròng(Te)GDP

NNPCNIThuế trực

thu-trợ

cấpYdGDPdanh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDPGDP danh nghĩa (GDPn)

GDP danh nghĩa (Nominal GDP – GDP n) là giá trị sản

lượng hàng hoá và dịch vụ tính theo giá hiện hành

nGDP = ∑ qit pit

t

ni =1Trong đó:

i: biểu thị mặt hàng cuối cùng thứ i với i= 1,2,3,…,n

t: biểu thị cho thời kỳ tính toán

q: biểu thị lượng từng mặt hàng, q i là lượng mặt

hàng i

p: biểu thị giá từng mặt hàng, pi là giá mặt hàng iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×