Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Bước 2:Mở Server Manager > Chuột phải lên Roles > Chọn Add RolesQuản Trị Mạng- 18/26IV.Cài đặt RRAS trong window server

2008

Bước 3: Chọn NextQuản Trị Mạng- 19/26IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Bước 4: : Chọn Network Policy and Acess Services >

Chọn NextQuản Trị Mạng- 20/26IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Bước 5: tiếp tục chọn nextQuản Trị Mạng- 21/26IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Bước 6: Chọn Routing and Remote Access Services > chọn NextQuản Trị Mạng- 22/26IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Bước 7: chọn InstallQuản Trị Mạng- 23/26IV.Cài đặt RRAS trong window server

2008

Bước 8: chọn close để kết thúcQuản Trị Mạng- 24/26Các tài liệu tham khảo

• https://quantrimang.com/

• https://

en.wikipedia.org/wiki/Routing_a

nd_Remote_Access_Service

• https://www.microsoftpressstore

.com/articles/article.aspx?p=22

28452&seqNum=2Quản Trị Mạng- 25/26Quản Trị Mạng- 26/26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Cài đặt RRAS trong window server 2008

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×