Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. MỞ ĐẦU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc chủ động chấp hành đúng các nguyên tắc chi, điều kiện chi NSNN còn diễn ra

tại nhiều địa phương, đơn vị.

Nhận thức được những bất cập trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tơi đã lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát

chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang”, để đưa ra

những giải pháp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế trong cơng

tác Kiểm sốt chi thường xun tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho nói riêng và qua

Kho bạc Nhà nước nói chung hiện nay.



H

U







2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung



TẾ



Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi thường xuyên



H



NSNN ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện



N



cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho trong



KI



thời gian tới.





C



2.2. Mục tiêu cụ thể



H



- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cơng tác kiểm sốt chi thường xun



ẠI



NSNN qua Kho bạc Nhà nước.



Đ



- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà



G



nước Mỹ Tho trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và







N



nguyên nhân chủ yếu.



TR

Ư



- Đề xuất những giải pháp có tính thực tiễn và khoa học nhằm hồn thiện kiểm



sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là thực trạng

cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.

Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn nghiên cứu kiểm soát chi thường xuyên NSNN

qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho giai đoạn 2015 - 2017.

Nội dung nghiên cứu: Cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách Nhà

nước qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, gồm có: Chi thường xuyên, chi đầu tư và



2



phát triển và chi trả nợ vay, chi công trái - trái phiếu… Tuy nhiên, đề tài này chỉ tập

trung nghiên cứu sâu về cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN.

Khơng gian nghiên cứu: cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho

Thời gian nghiên cứu: Phần thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên

NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho sẽ lấy số liệu và thực tế cơng tác kiểm sốt

chi tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho trong khoảng thời gian tính từ năm 2015 đến năm

2017, giải pháp đề xuất cho giai đoạn từ năm 2018 - 2020.



H

U







4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu



TẾ



Phương pháp khảo cứu tài liệu để hệ thống lý thuyết, tổng hợp kết quả nghiên



H



cứu từ các đề tài khoa học, tạp chí Quản lí ngân quỹ quốc gia, hệ thống văn bản của



N



Bộ Tài Chính có liên quan đến cơng tác kiểm soát chi thường xuyên để làm rõ thêm



KI



về cơ sở lí luận và thực tiễn về cơng tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc





C



Nhà nước Mỹ Tho



H



4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu



ẠI



Số liệu thứ cấp: được lấy từ Báo cáo chi NSNN mẫu B3-03, mẫu B3- 01, báo



Đ



cáo tình hình hoạt động năm, báo cáo tình hình sử dụng dự tốn của các đơn vị sử



G



dụng ngân sách năm 2015-2017 tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tổng quan về Kho







N



bạc Nhà nước Mỹ Tho



TR

Ư



Số liệu sơ cấp: các dữ liệu sơ cấp được thu thập dựa trên phương pháp phỏng



vấn có sử dụng bảng hỏi được thiết kế sẵn, đối tượng được phỏng vấn bao gồm 06

cơng chức làm nhiệm vụ kiểm sốt chi thường xuyên tại tổ kế toán KBNN Mỹ Tho

và khảo sát qua hộp thư điện tử (email) của 50 kế toán đơn vị sử dụng NSNN trực

tiếp giao dịch về chi thường xuyên với KBNN Mỹ Tho. Kết quả khảo sát được tổng

hợp và xử lý bằng phần mềm excel.

4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu:

Dựa trên phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích kinh tế, kết hợp phương

pháp logic, so sánh, đánh giá…để chọn lọc các nguồn số liệu và tài liệu hữu ích



3



phục vụ nghiên cứu và giải quyết từng vấn đề cụ thể của đề tài. Việc nghiên cứu đề

tài chủ yếu vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, trên

cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước dựa trên lý thuyết

kinh tế - tài chính cũng như thừa kế kết quả các nghiên cứu trước đây.

5. Kết cấu của Luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm:

Chương 1: Cơ sở khoa học về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước

ở cơ quan Kho bạc Nhà nước.



H

U







Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho giai đoạn 2015-2017



TR

Ư







N



G



Đ



ẠI



H





C



KI



N



H



sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.



TẾ



Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân



4



PHẦN II. NỘI DUNG

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CƠ QUAN KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1.1. Khái niệm về Ngân sách Nhà nước

Ngân sách Nhà nước (NSNN) là phạm trù kinh tế, lịch sử gắn liền với sự hình

thành và phát triển của một quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, NSNN ngày càng



H

U







khẳng định là công cụ đắc lực của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mơ

như: duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế, bình ổn giá cả thị



TẾ



trường, giảm chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền...



H



Khái niệm về NSNN trong Luật NSNN của nước ta được quy định khác nhau



N



qua từng giai đoạn lịch sử, cụ thể:



KI



Theo điều 1, Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội





C



thì: “NSNN là tồn bộ những khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà



H



nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực



ẠI



hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.



Đ



Theo điều 4, Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội



G



thì: “NSNN là tồn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện



N



trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết



TR

Ư







định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.

Bản chất của NSNN là hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và các



chủ thể trong xã hội thông qua các hoạt động thu, chi ngân sách, đây là quá trình

phân phối và sử dụng nguồn tài chính của xã hội từ đó hình thành nên quỹ tiền tệ

của Nhà nước. Các khoản thu, chi của NSNN luôn gắn liền với việc sử dụng quyền

lực của Nhà nước, được thể chế hóa bằng luật pháp.

NSNN ở nước ta bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội

đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND).



5



NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG







NGÂN SÁCH

CẤP XÃ



H

U



NGÂN SÁCH

CẤP HUYỆN



TẾ



NGÂN SÁCH

CẤP TỈNH



NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG



H



Sơ đồ 1.1: Hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam



N



(Nguồn: Quốc hội (2002), Luật NSNN)



KI



1.2. TỔNG QUAN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN





C



1.2.1. Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên NSNN



H



1.2.1.1. Khái niệm chi thường xuyên NSNN



ẠI



Chi thường xuyên là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực Tài chính của



Đ



Nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức



G



chính trị xã hội thuộc khu vực cơng, qua đó thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước







N



ở các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hố



TR

Ư



thơng tin, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ môi trường và các hoạt động

sự nghiệp khác.

1.2.1.2. Đặc điểm chi thường xuyên NSNN

- Nguồn lực tài chính trang trải cho các khoản chi thường xuyên được phân bố

tương đối đều giữa các quý trong năm, giữa các tháng trong quý, giữa các năm

trong kỳ kế hoạch.

- Việc sử dụng kinh phí thường xuyên chủ yếu chi cho con người, sự việc nên

nó khơng làm tăng thêm tài sản hữu hình của quốc gia.



6



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×