Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ Chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; được Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Top 10 Thương hiệu nổi

Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ Chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; được Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Top 10 Thương hiệu nổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

46

triển hệ thống ngân hàng và kinh tế, xã hội của đất nước. Đa dạng hóa sản

phẩm dịch vụ, tiện ích, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giữ

vững vai trò chủ lực trên thị trường nơng nghiệp, nơng thơn. Nâng cao năng

lực tài chính đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II, góp phần đảm bảo an toàn hệ

thống, ổn định thị trường tiền tệ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế nghiệp vụ tạo hành lang thuận lợi

cho hoạt động kinh doanh và phát triển hệ thống Agribank. Điều chỉnh mơ

hình tổ chức trụ sở chính, các chi nhánh, hệ thống cơ chế về quản trị điều

hành phù hợp với cơ chế thị trường và chủ động trong kinh doanh của chi

nhánh. Tạo sự công bằng tương đối giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa quyền

hạn và trách nhiệm.

Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh

tỉnh Kon Tum: Được thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch do Trụ sở

chính chỉ định, giao về cho chi nhánh. Trên cơ sở đó, cơng tác xác định mục

tiêu, nhiệm vụ cho cơng tác huy động nhận tiền gửi được Agribank chi nhánh

tỉnh Kon Tum thực hiện định kỳ hàng quý tại các hội nghị tổng kết, giao ban

và triển khai hoạt động kinh doanh sau mỗi kỳ kinh doanh.

- Hàng năm, thực hiện chỉ tiêu giao kế hoạch huy động tiền gửi của hội

sở chính là tăng từ 25 đến 30%. Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đề ra mục

tiêu tăng trưởng trong huy động tiền gửi cá nhân của chi nhánh là 30%. Căn

cứ vào các chỉ tiêu hội sở chính giao, cụ thể là nhiệm vụ về huy động nhận

tiền gửi. Chi nhánh tiến hành đánh giá, phân tích, tổng hợp và đưa ra các mục

tiêu hoạt động marketing trong huy động tiền gửi. Đồng thời giao chỉ tiêu huy

động cụ thể cho các chi nhánh loại III, phòng giao dịch trực thuộc và các

phòng ban tại chi nhánh. Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu do hội sở chính giao.

Huy động nhận tiền gửi KHCN của Agribank chi nhánh tỉnh KonTum

không chỉ dừng lại ở mức độ thỏa mãn nhu cầu trực tiếp của người tiêu dùng



47

về chất lượng, số lượng, chủng loại SPTG, giá cả SPTG, tức là không chỉ

dừng lại ở việc tác động vào môi trường vật chất mà còn tác động vào cả mơi

trường tinh thần của con người, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc

sống cuộc sống của con người trên mọi lĩnh vực cả vật chất lẫn tinh thần.

- Toàn bộ cán bộ nhân viên thuộc bộ phận giao dịch trực tiếp với khách

hàng phải hiểu và nắm bắt, hiểu rõ tuyệt đối về các SPDV huy động tiền gửi

để hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu. Nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng giao

tiếp, bán chéo sản phẩm kịp thời.

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc cần phải thực hiện

đúng các quy định của Agribank, đặc biệt chú trọng về cơ sở vật chất, mặt

bằng hoạt động, vị trí, trang thiết bị. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc

chăm sóc, phục vụ khách hàng.

- Thực hiện nghiêm túc văn hóa doanh nghiệp, ngày càng nâng cao vị

thế của chi nhánh trên địa bàn.

Mục tiêu đã được xác định rõ ràng về mặt định lượng nhưng chưa có

giải pháp về mặt chất lượng dịch vụ. Do đó trong q trình triển khai còn

nhiều vướng mắc dẫn đến đầu ra của dịch vụ chất lượng còn kém. Chưa thỏa

mãn nhu cầu của khách hàng để đem đến sự hài lòng.

Một trong những mục tiêu quan trọng trong huy động nhận TG KHCN

là nâng cao năng lực cạnh tranh của NH trên thị trường. Thơng qua q trình

tạo lập vị thế cạnh tranh của huy động giúp ngân hàng giành thị phần về huy

động tiền gửi trên thị trường mục tiêu.

2.2.3.Các giải pháp mà Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đang áp

dụng trong nhận tiền gửi cá nhân

Trong những năm qua, nhận tiền gửi cá nhân luôn được Agribank Kon

Tum quan tâm và là một trọng những công tác trọng tâm trong hoạt động kinh



48

doanh của chi nhánh. Thấy được tầm quan trọng của hoạt động nhận tiền gửi

cá nhân, với mục tiêu không ngừng tăng trưởng quy mô huy động, gia tăng thị

phần huy động trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Agribank Kon Tum đã và đang áp

dụng quyết liệt nhiều biện pháp nhằm tăng cường nhận tiền gửi.

a. Các giải pháp liên quan đến lập và đánh giá thực hiện kế hoạch

nhận tiền gửi cá nhân

Hàng năm, chi nhánh thực hiện xây dựng kế hoạch tăng trưởng số dư

nhận tiền gửi cá nhân trên cơ sở năm sau cao hơn năm trước từ 25%-30%,

trong đó xác định tăng trưởng nhận tiền gửi tại nhóm khách hàng cá nhân và

có kỳ hạn là mục tiêu chính tối thiểu 25%. Giải pháp này đã góp phần tích cực

trong tăng trưởng nhận tiền gửi cá nhân tại chi nhánh, giúp quy mơ nhận tiền

gửi có sự tăng trưởng qua từng năm.

Trên cơ sở kế hoạch xây dựng và kế hoạch TW giao, chi nhánh thực

hiện phân giao kế hoạch nhận tiền gửi cá nhân (gồm số dư cuối kỳ, bình quân,

số lượng phát triển khách hàng mới) theo từng đối tượng đến tất cả bộ phận

và cán bộ tại chi nhánh.

Chi nhánh thực hiện định kỳ đánh giá hàng tháng/quý tình hình thực

hiện của các bộ phận. Đối với các bộ phận có sự sụt giảm so với kỳ trước thực

hiện báo cáo giải trình ngun nhân, khó khăn vướng mắc và giải pháp trong

thời gian tới.

Thực hiện chấm điểm xếp loại hoàn thành tập thể và cá nhân trên cơ sở

điểm số thì tiêu chí hồn thành chỉ tiêu nhận tiền gửi được xem là điều kiện

bắt buộc kèm theo.

Nhìn chung, kể từ khi áp dụng giải pháp này trong công tác nhận tiền

gửi cá nhân tại Agribank Kon Tum cho thấy đây là giải pháp có tính thiết

thực đem lại hiệu quả.



49

b. Thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm

nhận tiền gửi cá nhân

Để tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng đặc biệt nhân dịp các

ngày lễ lớn trong năm, ngày quan trọng của khách hàng. Agribank Kon Tum

đã thành lập một bộ phận chuyên trách nhằm có thể chăm sóc khách hàng tốt

hơn thơng qua xây dựng và hồn thiện các chương trình.

Tiếp tục hồn thiện chương trình phân đoạn khách hàng: chương trình

phân đoạn khách hàng nhằm xác định nhóm của khách hàng từ đó giúp chi

nhánh có thể đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với mục

tiêu chi phí đề ra.

- Là đơn vị đầu mối thực hiện thơng báo và triển khai các chương trình

tiền gửi cá nhân đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn như các sản phẩm tiết kiệm

dự thưởng, lộc xuân may mắn...

- Bên cạnh việc quản lý, chăm sóc khách hàng, bộ phận chun trách

này còn có chức năng nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các tính năng, lãi suất

sản phẩm của các đổi thủ, từ đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu sản phẩm của

Agribank để sản phẩm của Agribank ngày càng hồn thiện.

Nhìn chung, giải pháp này góp phần đem lại hiệu quả cho hoạt động

nhận tiền gửi cá nhân tại Agribank Kon Tum tuy thực sự chưa cao. Trong quá

trình thực hiện giải pháp này cho thấy còn nhiều hạn chế như cơng tác chăm

sóc khách hàng chưa được chun nghiệp hóa, còn sự chồng chéo giữa các bộ

phận ra chương trình chăm sóc khách hàng, tiêu chí phân đoạn chưa thể hiện

được sự hiệu quả của từng khách hàng đem lại cho ngân hàng, công tác tìm

hiểu và đánh giá sản phẩm hiện có trên thị trường không được thực hiện

thường xuyên và thiếu sự giám sát chỉ chỉ đạo kịp thời.

c. Giải pháp tuyên truyền, quảng cáo



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ Chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; được Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Top 10 Thương hiệu nổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×