Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Tải bản đầy đủ - 0trang

37

khăn, với cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu còn rất nghèo nàn, điều kiện làm

việc thiếu thốn và hạn chế. Nhận bàn giao khi tách tỉnh với số dư nợ hữu hiệu

ít ỏi 4 tỷ đồng nhưng phải ni đội ngũ cán bộ cơng nhân viên 224 người,

bình quân dư nợ 18 triệu đồng cho một CBCNV.

Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam có Quyết định số 214/QĐNHNN ngày 30/01/2011 về chuyển đổi ngân hàng nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam (Agribank) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do nhà nước

làm chủ sở hữu. Theo đó Agribank Kon Tum thay đổi đăng ký kinh doanh vào

ngày 05/09/2012 nội dung thay đổi tên chi nhánh từ ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Kon Tum thành tên công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, nhưng với sự cố

gắng nỗ lực của ban giám đốc và đội ngũ cán bộ cơng nhân viên, chi nhánh đã

khẳng định được mình trong cơ chế thị trường đầy biến động, góp phần tăng

trưởng kinh tế của tỉnh nhà và thực thi có hiệu quả các chính sách tiền tệ tín

dụng của nhà nước.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh

tỉnh Kon Tum có 01 Hội sở, 08 chi nhánh loại III và 02 phòng giao dịch. Tại

hội sở tỉnh gồm các khối phòng chuyên đề : khối quan hệ khách hàng, khối

quản lý rủi ro, khối tác nghiệp, khối nội bộ….

Cơ cấu tổ chức của chi nhánh theo mơ hình trực tuyến, chức năng38Sơ đồ 2.1. Mơ hình hoạt động tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum39

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh

Kon Tum giai đoạn 2016-2018

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Kon Tum

giai đoạn 2016-2018

Chênh lệch

2017/2016

STT1Chỉ tiêuHuy động vốn2Dư nợ cho vay3Kết quả hoạt động

kinh doanh

(Thu nhập)Năm

2016Năm

2017Năm

20183.224.3162.440.2263.960.5314.924.5645.503.0886.359.101684.785607.788602.505Chênh lệch

2018/2017Số tiềnTăng/

giảm

(%)Số tiềnTăng/

giảm

(%)-784.09024,311.520.30562,311,7856.01315,6-5.283-0,87578.524

-76.997-11,24ĐVT: Triệu đồng,%(Nguồn: Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 của

Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum)

Kết quả ở bàng 2.1 cho thấy:

Về hoạt động huy động vốn, Trong bối cảnh kinh tế khó khăn tổng nguồn

vốn huy động tiền năm 2017 và 2018 đạt được mức tăng trưởng khá. Tuy

nhiên, năm 2017 tình hình huy động nhận tiền gửi của chi nhánh giảm mạnh

so với cùng kỳ 2016 (giảm 784.090 triệu đồng tương ứng với giảm 24,31%).

Đến năm 2018 đã có đà tăng trưởng trở lại (tăng 1.520.035 triệu đồng tương

ứng với tăng 62,3% so với năm 2017).

Dư nợ cho vay của chi nhánh cũng có sự tăng trường đều qua các năm.

Năm 2017 dư nợ cho vay tăng 578.524 triệu đồng so với năm 2016 tương ứng

với mức tăng là 11,7%. Đến năm 2018 dư nợ cho vay tăng 856.013 triệu

đồng so với năm 2017 tương ứng với mức tăng là 15,6%.40

Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có nhiều thay đổi trong giai đoạn

từ năm 2016 đến 2018, doanh thu năm 2017 đạt 607.788 triệu đồng giảm

76.997 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng mức giảm khoảng 11,24%.

Sang năm 2018 tuy mức giảm có ít hơn (giảm 0,87% so với năm 2017) nhưng

chi nhánh cũng cần quan tâm để cải thiện kết quả này trong thời gian tới. Tính

đến 31/12/2018, doanh thu đạt 602.505 triệu đồng giảm 5.283 triệu so với

năm trước. Các khoản thu nhập này có được từ lãi từ hoạt động cho vay của

ngân hàng đối với khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, thu nhập

phí từ hoạt động dịch vụ và các thu nhập khác…. Trong đó, doanh thu có

được từ hoạt động cho vay chiếm tỉ trọng chủ yếu.

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

2.2.1 Bối cảnh hoạt động của chi nhánh

Mỗi một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên một địa bàn cụ thể đều

chịu tác động bởi các yếu tố bên ngồi đó là tình hình kinh tế xã hội, điều kiện

tự nhiên, văn hóa khu vực… cũng như các yếu tố nội tại bên trong doanh

nghiệp. Ngân hàng Agribank Kon Tum cũng vậy, tìm hiểu về hoạt động của

ngân hàng trong giai đoạn 2016-2018 có thể thấy một số yếu tố ảnh hưởng

như sau:

a. Bối cảnh bên ngoài

Bối cảnh bên ngoài ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động nhận tiền gửi

khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Kon Tum.Có thể kể đến một số

đặc điểm cơ bản bên ngoài ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoạt động nhận tiền

gửi cá nhân của chi nhánh như sau:

- Tình hình kinh tế trên địa bàn41

Tính bình qn giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng GDP tăng

6,04% trong đó ngành nơng, lâm, ngư nghiệp 4,7%, ngành công nghiệp - xây

dựng 9,6%, ngành dịch vụ 7,5%; Thu ngân sách 6.424 tỷ đồng; Huy động vốn

đầu tư toàn xã hội 17.000 tỷ đồng, chiếm 16,46% so với GDP; Kim ngạch

xuất nhập khẩu đạt 489,41 triệu USD. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế

của tỉnh ước đạt 9,28%; vượt chỉ tiêu đề ra và cao nhất so với các năm trước

đó. Đây là điều kiện tốt cho hoạt động phát triển kinh doanh của các ngân

hàng trong đó có Agribank Kon Tum.

- Chính sách của ngân hàng nhà nước

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định lạm phát, ngân

hàng nhà nước liên tục có những chính sách về lãi suất huy động, cho vay, tỷ

giá…để can thiệp vào thị trường. Trong năm 2018, NHNN đã chủ động, linh

hoạt điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài

khóa cũng như các chính sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm ổn định nền kinh tế,

kiểm sốt lạm phát dưới 4%. Nhờ đó, Việt Nam đã được nâng xếp hạng tín

nhiệm quốc gia, điều này góp phần cải thiện hình ảnh ngành ngân hàng trong

mắt các nhà đầu tư quốc tế. Là tiền đề và điều kiện thuận lợi cho hoạt động

ngân hàng trong nước nói chung và ở Kon Tum nói riêng phát triển.

Mỗi chính sách của NHNN trong từng thời kỳ đều có ảnh hưởng đến

tình hình huy động tiền gửi cá nhân tại chi nhánh, đặc biệt là cách điều hành

lãi suất để phù hợp với quy định chung vừa đảm bảo số dư huy động cũng

như lượng khách hàng truyền thống của chi nhánh.

- Đặc điểm của khách hàng cá nhân trên địa bàn

Khách hàng giao dịch là cá nhân có nhiều đặc điểm khác nhau về nghề

nghiệp, tầng lớp xã hội, trình độ văn hóa, độ tuổi…nên có những nhu cầu về

sản phẩm khác nhau. Người trung niên, hưu trí có nhu cầu tiết kiệm với mong

muốn an toàn và hưởng lãi nên thường chọn các ngân hàng thương mại nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×