Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 9)

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 9)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giá trị

A.0B.1/2bằng:

C.2/3D.1Câu 3 (0,5 điểm)Giá trị

A.0B.1/2bằng:

C.1D.3/2Câu 4 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y’ bằng:Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số y= tan2x - cot2x . Đạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y” bằng:Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)Chứng minh rằngkhông tồn tại.Bài 2 (1 điểm)

Chứng minh rằng hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:Bài 3 (3 điểm)Bài 4 (1 điểm)Cho hàm sốa. Tìm a, b sao cho

b. Tính y(n).Đáp án Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 9)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 9)Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 2: Đáp án A

Lời giải:Ta có:Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 9)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×