Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta lần lượt có:a. Với (A) thì từ:

b.do đó (A) là sai

Với(B)thìtừ:

do đó(B) là sai.c. Với (C) thì từ :A nằm giữa BC=> B không thể là trung điểm của đoạn AC do đó (D) là sai.

Câu 5: Đáp án D

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD

Sử dụng quy tắc trung điểm, ta có:Từ (1) và (2) suy raCâu 7: Đáp án A

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy chính bằng AH.

Trong ΔHAA’, ta có ∠A = 30°,AH= AA'.sin∠A = a.sin30°=a/2.

Câu 8: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:Thay (2) và (3) vào (1), ta được:Câu 9: Đáp án A

Câu 10: Đáp án D

Lời giải:Câu 11: Đáp án A

Câu 12: Đáp án B

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

a.b. Với t = 0, ta được:Bài 2:

Lời giải:Xét ∆ACD và ∆BCD, ta có:

CD chung

AC = AD = BC = BD

Suy ra: AJ = BJ ⇔ ∆JAB cân tại J => IJ ⟘ AB.

Xét ∆CAB và ∆DAB, ta có:

AB chung và AC = AD = BC = BD.

Suy ra: DI = CI => ∆ICD cân tại I => IJ ⟘ CD.

Trong ∆AJC vng tại J, ta có:

AJ2 = AC2 – CJ2 = a2 – x2 => AJ = √(a2-x2 ) .

Nhận xét rằngTrong ∆AJB vng tại J, ta có:Nhận xét rằng

(ABC) ᴒ(ABD)=AB

DI ⟘ AB

Do đó, để (ABC) ⟘(ABD) điều kiện là:

DI ⟘ (ABC) => DI ⟘ CI ⇔ ∆ICD vuông đỉnh I

⇔ IJ = 1/2 CD⇔ a = x√3.

Vậy, với a = x√3 thì hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) vng góc với nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×