Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 3 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số :

A.2 sốB.4 sốC.8 sốD.16 sốCâu 4 (0,25 điểm)

Các thành phố A,B,C,D được nối với nhau bởi các con đường như hình sau. Từ A

đến B có 4 cách đi, từ B đến C có 2 cách đi, từ C đến D có 3 cách đi.

ố cách đi từ A đến D, qua B và C chỉ một lần là:

A.24 cáchB.12 cáchC.8 cáchD.6 cáchCâu 5 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác

nhau:

A.2 sốB.4 sốC.16 sốCâu 6 (0,25 điểm)

Lựa chọn công thức đúng:Câu 7 (0,25 điểm)D.24 sốGiátrịcủabằng:

A.nB.2n C.3n D.4nCâu 8 (0,25 điểm)

Hệ số của x7 trong khai triển (3-2x)15 là:Câu 9 (0,25 điểm)

Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác

suất để lấy được cả hai quả cầu trắng là:

A. 9/30B. 12/30C. 10/30D. 6/30Câu 10 (0,25 điểm)

Lấy hai con bài từ cỗ tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

A. 104B. 1326Câu 11 (0,25 điểm)C. 450D. 2652Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần

hoặc giảm dần (kể từ trái sang phải) bằng:

A. 120B. 168C. 204D. 216Câu 12 (0,25 điểm)

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện

mặt sấp là:

A. 4/16B. 2/16C. 1/16D. 6/16Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 ( điểm)

Chứng minh rằng: 1.1!+2.2!+3.3!+⋯+n.n! < (n+1)! .

Bài 2 ( điểm)

Cho tập hợp E={0,1,2,3,4,5,6,7}, có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số

khác nhau đôi một lấy từ E?

Bài 3 ( điểm)

Giải phương trình:Bài 4 ( điểm)

Cho P(A)= 1/3, P(B)= 2/9 và P(A|B)= 1/2. Tính P(¯AB).Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:Một số gốm 2 chữ số có dạngvới ∝ ∈ A = [1, 2, 3, 4].Trong đó:

∝1 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

∝2 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

Như vậy, ta có : 4 x 4 = 16 số.

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Để đi từ A đến D, qua B và C chỉ một lần ta thấy:

Từ A → B có 4 cách.Từ B → C có 2 cách.

Từ C → D có 3 cách.

Vậy, số cách đi bằng: 4.2.3 = 24 cách.

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Một số gồm 4 chữ số hình thành từ tập A = [1, 5, 6, 7] có dạngvới ∝i∈ A.

Số có 4 chữ số khác nhau thì:

∝1 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

∝2 được chọn từ tập A\{∝1} (có 3 phần tử) nên có 3 cách chọn.

∝3 được chọn từ tập A\{∝1,∝2}(có 2 phần tử) nên có 2 cách chọn.

∝4 được chọn từ tập A\{∝1,∝2, ∝3}(có 1 phần tử) nên có 1 cách chọn.

Như vậy, ta có: 4.3.2.1 = 24 số.

Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×