Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chủ động bố trí kịp thời các nguồn vốn để chi trả cho các công trình mà UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hạng mục công trình và kế hoạch vốn cho từng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt và giao chỉ tiêu cụ thể và việc ...

Chủ động bố trí kịp thời các nguồn vốn để chi trả cho các công trình mà UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hạng mục công trình và kế hoạch vốn cho từng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt và giao chỉ tiêu cụ thể và việc ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

để đưa vào kế hoạch xây dựng cơ bản. Thường xuyên thực hiện thẩm tra và trình

UBND tỉnh phê duyệt quyết tốn các dự án cơng trình kịp thời, bố trí nguồn vốn chiTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUtrả trong một năm, tránh kéo dài nhiều năm./.73TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Tài chính (2015), Nghị Định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính

phủ qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Hà Nội.2.Bộ Tài chính (2012), Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 10/03/2016 của Bộ

Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình, Hà Nội.3.Bộ Tài chính (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ

Tài Chính quy định về quản lý, thanh tốn vốn đầu tư thuộc ngân sách xã,UBộ Tài chính (2016), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ TàiH4.phường, thị trấn, Hà Nội.TẾchính quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TTBTC, Hà Nội.Bộ Tài chính (2017), Thơng tư số 82/2012/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ TàiN

H5.6.

Ckế hoạch vốn đầu tư cơng, Hà Nội.KIchính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh tốn

Bộ Tài chính (2017), Thơng tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ TàiẠIHChính quy định việc quyết tốn tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngânĐsách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. Hà Nội.

Quốc hội (2014), Luật đầu tư số 67/2014/QH13, Hà Nội.8.Quốc hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, Hà Nội.9.Chính phủ (2015), Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủNG7.10.TRƯquy định chi tiết về hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư, Hà Nội.

Chính phủ (2015), Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Hà Nội.11.Trần Mạnh Hà (2015), Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm sốt chi đối với

lĩnh vực khoa học cơng nghệ.12.Kho bạc Nhà nước (2015), hướng dẫn thực hiện kiểm sốt cam kết chi, Cơng

văn 517/KBNN - THPC ngày 21/03/20157413.Phan Thanh Mão (2003), Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu

tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Luận án

tiến sỹ Kinh tế, Đại học kinh tế Quốc dân14.Kho bạc Nhà nước (2012), Quy trình kiểm sốt thanh tốn vốn đầu tư và vốn sự

nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Quyết

định số 282/QĐ - KBNN, ngày 20/4/201215.Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông (2015,2016, 2017), Hệ thống báo cáo

tài chính, báo cáo kế tốn, cơng tác tổ chức cán bộ KBNN Tân Phú ĐôngKho bạc Nhà nước (2017), Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 củaU16.HKho bạc Nhà nước về thống nhất đầu mối kiểm soát chi các khoản chi Ngân

17.TẾsách Nhà Nước qua Kho bạc Nhà nướcTrịnh Thị Thúy Hồng (2012), Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư

Bùi Mạnh Cường(2013), Đầu tư xây dựng cơ bản – Thực trạng và giải pháp ởKI18.N

HXDCB trên địa bàn tỉnh Bình Định, Luận văn Tiến sỹ kinh tế, Hà Nội.19.

CViệt Nam.Hoàng Thị Ánh Hồng(2017), Hoàn thiện quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN tại thị

Dương Đức Hào (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xâyĐ20.ẠIHxã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Huế.Lê Quốc Hùng (2005), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và kiểmN21.Gdựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại KBNN Thừa Thiên Huế”soát chi vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN, Đề tài: nghiên cứu khoa học

22.TRƯcấp ngành, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

Nguyễn Mạnh Tiến, Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát chi vốn đầu

tư XDCB từ thực tiễn của KBNN Thái Nguyên, Đề tài NCKH cấp ngành,

KBNN Thái Nguyên 2006

23.Trang Webstie

- Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn

- Kho bạc Nhà nước: www.kbnn.gov.vn

- Tỉnh Tiền Giang: www.tiengiang.gov.vn75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ động bố trí kịp thời các nguồn vốn để chi trả cho các công trình mà UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hạng mục công trình và kế hoạch vốn cho từng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt và giao chỉ tiêu cụ thể và việc ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×