Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.23 Sơ đồ công nghệ của phương án 1

Hình 2.23 Sơ đồ công nghệ của phương án 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Chú thích:

Đường dẫn nước

Đường dẫn hóa chất

Đường dẫn khíĐường dẫn bùn

Đường dẫn rác thơ

Máy bơmThuyết minh cơng nghệ phương án 1:

Trước khi vào hố thu gom có song chắn rác. Tại đây, rác thô được giữ lại và lấy ra

bằng cơ khí, tại hố thu gom các hạt cát lớn được tách và lắng xuống đáy và được làm vệ

sinh 2 năm một lần. Nước được bơm lên qua song chấn rác tinh (rác được chứa vào

thùng chuyên dụng và cho vào kho chứa rác), trước khi được bơm lên bể cân bằng. Tại

bể điều hòa mực nước được điều khiển bằng phao mực nước nhằm đảm bảo mực nước

đạt 70% thể tích và được bơm tự động (trong đó có 1 bơm dự phòng) sang bể keo tụ tạo

bơng, nước thải được trung hòa bằng hóa chất nhờ máy đo pH điều khiển tự động bơm

hóa chất. Sau đó được châm phèn và polymer để keo tụ các chất bẩn có trong nước thải

làm giảm nồng độ ơ nhiễm trước khi qua bể Anoxic, Sau đó nước tự chảy qua lắng (bể

lắng 1) tại đây quá trình lắng bơng cặn nước thải diễn ra. Nhằm giảm nồng độ chất ô

nhiễm quá cao trước khi qua các cơng trình sinh học phía sau, hàm lượng chất lơ lửng

sau bể lắng 1 cần đạt 150mg/l . Bùn tại đây được gom lại hố gom bùn đầu bể nhờ bùn

nhờ bơm bùn đặt chìm dưới hố thu gom bùn.

Nước trong bể lắng 1sau khi lắng sẽ được chảy tràn sang bể Anoxic, tại đây xảy ra

q trình thiếu khí nhằm xử lý triệt để các chất ơ nhiễm còn lại trong nước thải dưới tác

dụng của vi sinh thiếu khí sẽ phân hủy các chỉ tiêu ơ nhiễm như BOD5, COD, N, P.

Đồng thời làm nhiệm vụ đệm trước khi dẫn đến q trình xử lý hiếu khí. Tại bể Anoxic,

lượng nước và bùn tuần hoàn sẽ được khuấy trộn nhờ cánh khuấy lắp trong bể, nhằm

tạo điều kiện xử lý nitơ và giúp khí N2 giải phóng ra khỏi nước dễ dàng, đảm bảo lượng

Nitơ, Photpho vào bể Arotank khơng q lớn . Sau đó nước sẽ theo đướng ống chảy

sang bể Aerotank. Aerotank hay còn gọi là bể bùn hoạt tính với sinh trưởng lơ lửng,

nước thải chảy liên tục vào bể sinh học hiếu khí. Trong đó, khí được cấp vào để xáo trộn

nước thải với bể khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính, cung cấp oxi cho vi sinh vật

phân hủy chất hữu cơ. Trong đó q trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với

bùn trong điều kiện sục khí liên tục. Các vi sinh vật dùng chất nền (BOD) và chất dinh

dưỡng (N, P) làm thức ăn, chuyển hóa chúng thành chất trơ không tan và tạo ra tế bào

mới. Q trình chuyển hóa đó được thực hiện đan xen và nối tiếp nhau cho đến khiSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

55Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.khơng còn thức ăn cho hệ vi sinh vật nữa. Nước thải sau khi xử lý sinh học hiếu khí

được đưa qua bể lắng 2.

Tại bể lắng 2 nước được lắng nhờ q trình trọng lực lắng các bơng bùn hoạt hính và

kéo theo các chất rắn trong nước. Tại bể lắng 2 bùn hoạt tính được tuần hồn một phần

nhằm đảm bảo độ bùn trong bể anoxic, nếu nước thải sau bể lắng 2 nồng độ chất hữu cơ

còn cao sẽ được tuần hoàn lại bể anoxic để được xử lý lại. Phần bùn dư được bơm qua

bể nén bùn, sau đó chạy qua máy ép bùn.

Nước thải sau khi được xử lý sinh học sẽ được khử trùng trước khi xả vào nguồn tiếp

nhận. Việc khử trùng là cần thiết nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh có trong nước

thải. Hợp chất khử trùng thường là hợp chất có chứa Clo được châm vào bể qua hệ

thống định lượng và châm hóa chất. Trong bể khử trùng có chứa các vách ngăn đảo

dòng chảy làm tăng khả năng khuấy trộn nước thải với hóa chất khử trùng. Nước thải

sau khi khử trùng được xả vào nguồn tiếp nhận.SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

56Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Phương án 2

SCR thơNước thảiKho rácHố thu gomSCR tinh

Tuần

hồn

nước

sau ép

bùnBể điều hòaMáy thổi khíBể keo tụ tạo bơngChâm phèn, polymerBể lắng 1Bể trung gianBùn

Bể SBRclorinBể khử trùngBể nén bùnNguồn tiếp nhậnMáy ép bùnHình 2.24 Sơ đồ cơng nghệ của phƣơng án 2SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

57Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Chú thích:

Đường dẫn nướcĐường dẫn bùnĐường dẫn hóa chấtĐường dẫn rác thơĐường dẫn khíMáy bơmThuyết minh cơng nghệ phương án 2:

Trước khi vào hố thu gom có song chắn rác. Tại đây, rác thô được giữ lại và lấy ra

bằng cơ khí, tại hố thu gom các hạt cát lớn được tách và lắng xuống đáy và được làm vệ

sinh 2 năm một lần. Nước được bơm lên qua song chấn rác tinh (rác được chứa vào

thùng chuyên dụng và cho vào kho chứa rác), trước khi được bơm lên bể cân bằng. Tại

bể điều hòa mực nước được điều khiển bằng phao mực nước nhằm đảm bảo mực nước

đạt 70% thể tích và được bơm tự động (trong đó có 1 bơm dự phòng) sang bể keo tụ tạo

bơng, nước thải được trung hòa bằng bằng hóa chất nhờ máy đo pH điều khiển tự động

bơm hóa chất.Sau đó được châm phèn và polymer để keo tụ các chất bẩn có trong nước

thải làm giảm nồng độ ô nhiễm trước khi qua bể sử lý sinh học. Sau đó nước tự chảy

qua bểlắng (bể lắng 1) tại đây q trình lắng bơng cặn nước thải diễn ra. Nhằm giảm

nồng độ chất ô nhiễm quá cao trước khi qua các cơng trình sinh học phía sau, hàm

lượng chất lơ lửng sau bể lắng 1 cần đạt 150mg/l . Bùn tại đây được gom lại hố gom

bùn đầu bể nhờ bơm bùn đặt chìm dưới hố thu gom bùn.

Nước trong bể lắng sau khi lắng sẽ được chảy tràn sang bể trung gian, nước sau khi

qua bể chứa trung gian sẽ có nhiệm vụ trung hòa lưu lượng nước và ổn định nước thải

trước khi qua bể SBR.

Tại bể SBR được thiết kế 3 bể thông nhau trong đó 2 ngăn là ngăn trung gian, ngăn 1

và 2 là ngăn thay nhau lắng và sục khí, hoạt động theo mẻ. Việc sục khí kết hợp với trộn

nước thải với bùn hoạt tính trong bể (các vi sinh vật) vì vậy khi trộn nước thải với

khơng khí có oxy chúng sẽ phân hủy các chất hữu cơ tạo thành cặn và sẽ lắng xuống ở

tại bể SBR. Nước trong bể SBR được gạn ra khỏi bể bằng thiết bị thu nước bề mặt.Chu

kỳ tuần hoàn bao gồm làm đầy, sục khí, lắng, chắt, nghỉ bởi thao tác vận hành gián đoạn

vậy nên khả năng xử lý Nitơ và Photpho cao. Phần bùn dư được bơm qua bể ép bùn sau

đó chạy máy ép bùn. Sau khi xử lý Nito và Photpho trong nước sẽ chảy sang bể khử

trùng.

Nước thải sau khi được xử lý sinh học sẽ được khử trùng trước khi xả vào nguồn tiếp

nhận. Việc khử trùng là cần thiết nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh có trong nước

SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.23 Sơ đồ công nghệ của phương án 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×