Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số thu BHXHTN ngày càng tăng của người dân đang tham gia đóng BHXHTN để hưởng khi về già cũng ngày một tăng. Chọn mức đóng trung bình đóng BHXHTN của người dân hiện nay cũng cao hơn mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định.

Số thu BHXHTN ngày càng tăng của người dân đang tham gia đóng BHXHTN để hưởng khi về già cũng ngày một tăng. Chọn mức đóng trung bình đóng BHXHTN của người dân hiện nay cũng cao hơn mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

41

Tốc độ tăng tuy biến thiên nhưng cao hơn mức tăng trưởng chung tham gia

BHXH.

Phát triển về số lượng BHXHTN cần thiết mở rộng đối tượng tham gia

BHXH. Là một địa phương mà nơng nghiệp còn chiếm vai trò quan trọng,

phần lớn lao động sống ở nông thôn và làm việc trong nơng nghiệp thì cần

thiết quan tâm tới đối tượng này.

Bảng 2.6. Số lượng tham gia BHXH tự nguyện của nông dân trên địa bàn

huyện Tây Giang

2013201420152016201751606365100135151145159225Số lượng người (người)

Đối tượng là nông dân

Đối tượng là Phi nông

nghiệpTỷ lệ tăng số lượng nông dân tham gia (%)

Đối tượng là nông dân27.428.430.329.030.872.671.669.771.069.2Đối tượng là Phi nông

nghiệp(Nguồn: Bảo hiểm xã hội huỵên Tây Giang)

Xem xét các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nơng dân

tham gia còn khơng nhiều. Trong tổng số người tham gia BHXHTN của

huyện thì tỷ lệ là nơng dân tuy có tăng nhưng hiện chỉ chiếm 30.8%. Những

phân tích này đã chỉ ra rằng tiềm năng để phát triển BHXHTN ở huyện Tây

Giang còn khá lớn nếu tập trung mở rộng đối tượng tham gia là nơng dân.

Tuy nhiên cũng cần có những giải pháp phù hợp thì mới có thể thu hút được

đối tượng này.42

Một số chính sách và biện pháp mà BHXH huyện đã thực hiện nhằm

phát triển BHXHTN ở đây.

Khảo sát nhu cầu tham gia BHXHTN

Đây là công tác quan trọng qua đá khơng chỉ biết nhu cầu mà còn xem

xét các yếu tố tác động tới hành vi của họ nhờ đó có các giải pháp để thay đổi

hành vi của họ

- BHXH nói chung, BHXHTN cho người dân nói riêng là nhằm đáp ứng

nhu cầu cơ bản và thiết thân của người lao động, do đó được nhà nước rất

quan tâm. Quan điểm, chủ trương của Đảng là đa dạng hóa các loại hình

BHXH và bảo hiểm tự nguyện khác, nhằm mở rộng cơ hội cho mọi người lao

động tham gia bảo hiểm, tiến tới BHXH cho tất cả những người lao động.

Chủ trương đó từng bước được thể chế hóa về mặt nhà nước. Đặc biệt là luật

BHXH về BHXH TN được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm

2008, trong đó quy định BHXH tự nguyện đây là cơ sở pháp lý cao nhất để

lao động tự do chính thức tham gia BHXH.

- Nhu cầu tham gia BHXH của người dân ở huyện, kinh tế - xã hội của

huyện đã có nhiều phát triển nhưng chưa cao, đời sống nhân dân từng bước

được cải thiện cho nên nhu cầu về BHXH ngày càng đa dạng, phong phú và

ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người dân

chưa cao. Nếu chính sách BHXH tự nguyện cho khu vực này được thiết kế

mức đóng và hưởng hợp lý, linh hoạt, có sự hỗ trợ của cộng đồng và nhà

nước, nhất là cho đối tượng yếu thể, người nghèo thì khả năng tham gia của

người dân trên địa bàn huyện sẽ cao hơn.

- Từ khi Luật BHXH về BHXH tự nguyện có hiệu lực, dù mới chỉ có

khoảng 325 người tham gia trong khi đó dân số trong độ tuổi lao động từ 15

tuổi trở lên là 11.501 lao động. Đây là con số rất thấp so với tiềm năng lao

động trong nơng nghiệp hiện có của tỉnh, nhưng nhu cầu tham gia của người43

nơng dân có xu hướng ngày càng tăng, đó là những tiền đề quan trọng và mơ

hình thực tiễn tốt để tỉnh điều chỉnh chính sách nhằm mở rộng độ bao phủ

tham gia BHXHTN theo luật BHXH. Mặc dù tỷ lệ người nơng dân tham gia

còn ít, mức hưởng chưa cao, nhưng kết quả tham gia BHXH tự nguyện của

người dân trong địa bàn huyện vừa qua đã phần nào ổn định đời sống người

lao động, khắc phục những khó khăn trong các trường hợp rủi ro do mất khả

năng lao động dẫn đến tổn thất về thu nhập. Qua số liệu điều tra với 100 mẫu

tại 5 địa phương cho thấy:

Bảng 2.7. Kết quả khảo sát Nhu cầu tham gia BHXHTN của người dân

Đơn vị: %Nội dung1, Nhu cầu tham gia BHXHTNCó nhu

cầuKhơng

có nhu

cầuKhơng

trả lờiTổng số96401001, BH hưu trí901001002. Chế độ tử tuất802001004, Thai sản742061005, Chế độ BHYT100001006, Chế độ ốm đau10000100* Chế độ mong muốn tham gia(Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát của tác giả).

Kết quả trên phản ánh nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người nông

dân là rất lớn 96%, 90% người dân mong muốn tham gia đối với bảo hiểm hưu

trí, 10% khơng muốn tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Có tới 80% số đối

tượng khảo sát sẵn sàng tham gia chế độ tử tuất (20% không muốn tham gia chế44

độ tử tuất tự nguyện), chế độ thai sản có 74% muốn tham gia, chế độ BHYT thì

tỷ lệ mong muốn tham gia cao nhất 100%, cuối cùng chế độ ốm đau có 96%

người nơng dân mong muốn tham gia, từ số liệu điều tra trên cho thấy nhu cầu

và sự mong muốn tham gia các chế độ BHXHTN đối với người dân trên địa bàn

huyện là rất lớn, nếu dùng tỷ lệ này suy rộng ra cho nông dân tồn tỉnh thì nhu

cầu tham gia BHXH tối đa lên tới gần 10.350 người (trong độ tuổi từ 15 tuổi trở

lên). Nhu cầu này của người nông dân là rất rõ ràng, song khả năng thực tế là

không thể, vì yếu tố quyết định để người lao động có thể tham gia BHXHTN là

khả năng đóng BHXHTN dựa trên thu nhập của chính người dân (ngoại trừ yếu

tố có sự trợ giúp của bên ngồi như chồng, con có việc làm thu nhập cao ở khu

vực khác hỗ trợ hoặc được nhà nước hỗ trợ).

- Thực tế vừa qua về sự tham gia BHXH tự nguyện của người dân có thể

rút ra được kinh nghiệm và những bài học quý, để chúng ta tiếp tục hoàn thiện

hệ thống, bổ sung và sửa đổi chính sách, đặc biệt là tăng cường các giải pháp

về phát triển BHXHTN. Trong đó, đặc biệt là phải đặt chính sách BHXHTN

cho người dân trong tổng thể hệ thống chính sách BHXH chung của nhà

nước, linh hoạt và có thể hỗ trợ lẫn nhau; phải có chiến lược và lộ trình để mở

rộng độ bao phủ đối tượng tham gia, thơng qua đa dạng hóa các loại hình

BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT) và

khuyến khích phát triển bảo hiểm tự nguyện đối với người dân, nhất là nhóm

người nghèo, yếu thế muốn tham gia BHXH tự nguyện phải có sự hỗ trợ của

cộng đồng của nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền đến các đối tượng có khả năng tham gia.

Huyện Tây Giang đang trên đà phát triển và đang trong giai đoạn cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế - xã hội phát triển liên tục, thu nhập của

người dân cũng dần khá hơn và nhu cầu của họ cũng dần tăng theo. Do vậy,45

luật BHXH về BHXH tự nguyện ra đời đáp ứng từ chính nhu cầu và nguyện

vọng của người dân lao động, tạo điều kiện cho nông dân có cơ hội tham gia.

Hoạt động khơng vì mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu của hệ thống BHXH là

mục tiêu xã hội, điều này được thể hiện thông qua việc chi trả chế độ BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được thay thế hoặc bù đắp một phần thu

nhập khi họ bị giảm hoặc mất khả năng lao động. Quỹ BHXH tự nguyện cũng

hoạt động trên nguyên tắc ‘lấy của số đơng bù cho số ít’. trên góc độ vĩ mơ,

BHXH tự nguyện góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội,

góp phần xóa đói giảm nghèo.

Bảng 2.8. Kinh phí tun truyền BHXH tỉnh Quảng Nam giao và tình hình

sử dụng kinh của BHXH huyện Tây Giang

NămDự toán giaoSử dụng(triệu đồng)Tỷ lệ sử dụng (%)(triệu đồng)201250501002013757093,332014959296,8420151201201002016130150115,38(Nguồn: Bảo hiểm xã hội huyện Tây Giang)

Điều này cho thấy tình tình thực hện BHXHTN cho người dân tuy là một

chính sách và mới được triển nhưng có chiều hướng phát triển tốt, tỷ lệ người

tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước, công tác mở rộng đối tượng, phát

triển nguồn thu BHXHTN cho người dân đã đáp ứng được những mục tiêu cơ

bản, vận động được số người tham gia ngày càng tăng, các văn bản hướng

dẫn thực hiện được ban hành kịp thời, công tác thu, chi, quản lý quỹ được quy46

định cụ thể, rõ ràng là điều kiện thuận lợi cho dân tham gia.

Bên cạnh đó là cơng tác tun truyền được cơ quan BHXH tổ chức

thường xuyên,đa dạng nên từng bước đã có tác động tốt đến người dân để họ

nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và quyền lợi để họ tự giác tham gia

BHXH tự nguyện. Công tác tuyên truyền ngày càng được quan tâm, thể hiện

ở việc kinh phí tuyên truyền năm 2017 tăng 25% so với năm 2016.

Những thành công về phát triển BHXHTN về số lượng khá lớn nhưng

qua kết quả thực hiện trên cho thấy việc tăng cường thực hiện BHXHTN cho

người nông dân trong thời gian qua chưa đạt được yêu cầu, cả huyện mới có

325 đối tượng tham gia, chiếm tỷ lệ 0,0087% so với số lao động tiềm năng, có

nghĩa là phải còn trên 99,99% người lao động chưa được tham gia, chưa được

hưởng các chế độ BHXHTN theo quy định của luật. Điều này đòi hỏi trong

thời gian đến các cấp, các ngành cần đưa ra các giải pháp mạnh để tăng cường

mở rộng đối tượng là người dân tham gia BHXHTN để nhằm góp phần an

sinh xã hội, phát triển kinh tế của huyện.

2.2.2. Thực trạng phát triển về chất lượng BHXH TN tại huyện Tây

Giang

Phần này sẽ xem xét những thay đổi về chất lượng BHXH tự nguyện ở

huyện Tây Giang những năm qua.

Chất lượng BHXHTN là vơ hình gắn liền với quá trình tạo ra và sử

dụng. Do vậy để đánh giá thường phải thông qua cảm nhận của người hưởng

dịch vụ này. Kết quả khả sát về chất lượng dịch vụ thể hiện trên một số khái

cạnh như sau:

Đánh giá về chất lượng dịch vụ BHXHTN tại BHXH huyện

Số liệu khảo sát cho thấy những yếu tố liên quan tới chất lượng dịch vụ

cho các đối tượng tham gia BHXHTN ở huyện Tây Giang còn nhiều vấn đề47

nếu muốn cải thiện chất lượng qua đó thúc đẩy sự phát triển BHXHTN ở đây.

Cụ thể:

Với thủ tục hành chính liên quan tới BHXHTN, kết quả khảo sát ở bảng

2.6 cho thấy chỉ có 47% người khảo sát cho rằng thủ tục dễ thực hiện, cũng có

nghĩa là 53 % cho rằng thủ tục khó thực hiện có thể do rườm rà, phức tạp hay

chưa được hướng dẫn kỹ. Rào cản này cũng cần phải tháo gỡ vì chính no đơi

khi làm nản lòng các đối tượng muốn tham gia.

Bảng 2.9. Đánh giá chất lượng dịch vụ cho đối tượng BHXH tự nguyện

Nội dungSố ý kiếnTỷ lệ (%)- Dễ dàng thực hiện4747- Khó thực hiện5353- Phù hợp5252- Chưa phù hợp4848Hài lòng4848Khơng hài lòng52521. Các thủ tục hành chính2. Thời gian giải quyết thủ tục3. Thái độ của công chức cơ quan

BHXH(Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát của tác giả).

Thời gian giải quyết các thủ tục liến quan tới BHXHTN được đánh giá

khá hơn chút so với thủ tục hành chính. Nhưng mức đánh gia thời gian giải

quyết phù hợp cũng chỉ ở mức 52%. Như vậy đây cũng vẫn là một trong48

những vấn đề cần giải quyết. Nhưng không chỉ liên quan tới con người mà

còn cả bộ máy và trang thiết bị.

Thái độ của công chức cơ quan BHXH đối với khách hàng là một vấn đề

khi chỉ có 48% đối tượng tham gia đánh giá khơng hài lòng. Đây cũng là một

trong những vấn đề cần xem xét giải quyết ngay để nâng cao chất lượng

BHXHTN.

Liên quan tới các quy định của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

hiện hành

Theo kết quả khảo sát bảng 2.6 cho thấy:

- Về phương thức đóng: trong số đối tượng được khảo sát 100% khơng

khó khăn đối với phương thức đóng theo quy định. Việc cho phép đối tượng

tham gia có thể lựa chọn đóng hàng tháng, hàng quý, 6 tháng 1 lần đã tạo điều

kiện để đối tượng tham gia dễ dàng hơn so với trường hợp yêu cầu phải đóng

hàng tháng (như BHXH bắt buộc). Như vậy, các quy định về phương thức

đóng hiện hành là phù hợp với đại đa số đối tượng tham gia BHXH tự

nguyện.

- Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: trong số đối tượng được

khảo sát, 82% cho rằng quy định thời gian đóng tối thiểu là 20 năm thì được

hưởng lương hưu hàng tháng khi đối tượng đến tuổi nghỉ hưu là phù hợp,

nhưng cũng có 18% số đối tượng đang tham gia cho rằng quy định 20 năm là

dài mà nên cho phép đóng mức tối thiểu là 15 năm là được hưởng chế độ hưu

trí. Việc giảm số năm đóng và tăng mức đóng cao hơn so với những người lựa

chọn đóng theo quy định 20 năm để đảm bảo số tiền đóng vào quỹ BHXH tự

nguyện của đối tượng lựa chọn đóng 15 năm đương tương với số tiền của đối

tượng lựa chọn đóng 20 năm thì sẽ thỏa mãn được nhu cầu của một bộ phận

người lao động.49

Bảng 2.9A. Đánh giá về thời gian và phương thức đóng sách BHXH

tự nguyện

Nội dungSố ý kiếnTỷ lệ (%)1. Phương thức đóng

- Phù hợp10010000- Phù hợp8282- Chưa phù hợp1818- Chưa phù hợp

2. Thời gian đóng(Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát của tác giả).

Về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xây dựng chính sách phù hợp với nhu cầu của đối tượng đã là một thành

cơng còn việc tổ chức cung cấp thơng tin về chính sách và cung cấp thơng tin

dịch vụ làm sao để đối tượng biết và tham gia sẽ quyết định mức độ thành

cơng của chích sách.

Hoạt động phổ biến, tun thơng chính sách đến đối tượng: Có 50% số

đối tượng biết về chính sách BHXH TN qua các kênh chính thống (chính

quyền, bạn bè, phương tiện thơng tin đại chúng). Như vậy, công tác tuyên

truyền về BHXH đã đa dạng hóa các kênh truyền dẫn để tiếp cận đối tượng

Và 50% số đối tượng tham gia biết chính sách BHXH TN qua chính

quyền địa phương và qua phương tiện truyền thong điều này cho thấy nhà

nước rât quan tâm quan tâm và khuyến khích người dân tham gia đóng bảo

hiểm xã hội tự nguyện. đây cũng là điểm thuận lợi cho việc phát triển các đối

tượng tham gia BHXH TN.

- Về thủ tục đăng ký tham gia: thủ tục tham gia BHXH TN được đông50

đảo người lao động đánh giá là thuận lợi, đơn giản .

- Về địa điểm đóng phí BHXH tự nguyện: hiện nay các đối tượng tham

gia BHXH TN đóng phí tại các đại lý thu và thông qua bưu điện nên rất thuận

lợi cho việc tham gia đăng ký mới .

Bảng 2.10. Kết quả khảo sát về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã

hội tự nguyện BHXH tự nguyện

Nội dungSố ý kiếnTỷ lệ (%)1. Biết thông tin về BHXH tự nguyện

- Qua bạn bè, người thân3030- Qua chính quyền địa phương5050- Phương tiện thông tin đại chúng2020- Đơn giản, thuận tiện9090- Phức tạp, khó khăn1010- Thuận lợi100100- Khó khăn002. Thủ tục đăng ký tham gia3. Địa điểm đóng phí(Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát của tác giả).

Về mức độ hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Có 40% số đối tượng được khảo sát cho rằng đã hài lòng với các chế độ

khi tham gia BHXH TN, 60% còn lại chưa hài lòng với chế độ chính sách

BHXH TN. Điều này hàm ý rằng có một bộ phận đối tượng có các kênh đầu51

tư hoặc tiết kiệm khác hấp dẫn hơn so với việc tham gia BHXH TN hoặc là

do thu nhập khơng ổn định, mức đóng phí cao, thời gian đóng hưởng chế độ

q dài cũng có thể khơng có nhu cầu tham gia nữa.

Bảng 2.11. Kết quả khảo sát về mức độ hấp dẫn các chính sách BHXH

tự nguyện

Nội dungSố ý kiếnTỷ lệ (%)1. Mức độ hấp dẫn của chính sách

- Hài lòng về chế độ CS BHXH TN4040- Khơng được hài lòng6060Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát của tác giả).

- Chất lượng BHXHTN thơng qua mức đóng còn nhiều bất cập, vì việc

xác định mức đóng BHXH tự nguyện trên cơ sở thu nhập của người lao động

sẽ do người lao động lựa chọn trong khoảng mức thu nhập giới hạn của sàn

dưới và trần trên theo quy định của luật. Tuy nhiên, tâm tư chung của người

lao động khi tham gia BHXH tự nguyện thông thường là chọn mức đóng thấp,

họ chưa thật hiểu việc tham gia đóng BHXH tự nguyện với mức thấp sẽ ảnh

hưởng đến mức hưởng thụ sau này của họ, đồng thời để đảm bảo tương quan

với những người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

- Chất lượng về sản phẩm của thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức

cho nông dân là một trong những nguyên nhân quan trọng nhưng chưa được

các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng nên

người NLĐ chưa có hiểu biết, chưa thấy được lợi ích của việc tham gia

BHXH tự nguyện và chưa tin tưởng vào hệ thống BHXH hiện nay dẫn đến tỷ

lệ người tham gia chưa cao.

Chưa tổ chức các cuộc tập huấn cho các báo cáo viên thuộc hệ thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số thu BHXHTN ngày càng tăng của người dân đang tham gia đóng BHXHTN để hưởng khi về già cũng ngày một tăng. Chọn mức đóng trung bình đóng BHXHTN của người dân hiện nay cũng cao hơn mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×