Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả đo đạc đợt 1

2 Kết quả đo đạc đợt 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.2.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nhiệt độ khơng khí

trong lớp học trong 3 ngày đo đợt 1 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.3 Bảng thống kê các giá trị nhiệt độ đo đạc được ngày 1/11, 3/11 và 8/11

NgàyNhiệt độ trung bình

(oC)Phương saiĐộ lệch chuẩn1/1129,10,710,063/1128,40,670,068/1125,40,510,04Nhiệt độ trong phòng học các ngày 1/11 và 3/11 khá cao, gần 29oC và

thường tăng cao sau giờ ra chơi. Nhiệt độ trong phòng học ngay 8/11 lại thấp hơn so

với 2 ngày còn lại và giá trị trung bình đạt 25,4oC. Tương tự như các ngày trước,

nhiệt độ trong phòng đều tăng sau giờ ra chơi do hoạt động chạy nhảy của các em

trong phòng học trong suốt giờ ra chơi.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương37Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.1 Nhi

Nhiệt độ trong phòng học các ngày 1/11, 3/11 và 8/11.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương38Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.2.2 Độ ẩm

Độ ẩm trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nhiệt độ khơng khí trong

lớp học trong 3 ngày đo đợt 1 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.4 Bảng thống kê các giá trị độ ẩm đo đạc được ngày 1/11, 3/11 và 8/11

NgàyĐộ ẩm trung bình

(%)Phương saiĐộ lệch chuẩn1/11402,750,223/11381,690,148/11582,560,21Độ ẩm trong phòng học các ngày 1/11 và 3/11 đều tương đối ổn định và hầu

hết đều ở mức dưới 40% và có xu hướng giảm vào cuối giờ, do lúc này các hoạt

động của các em giảm tải. Tuy nhiên, độ ẩm trong phòng học ngày 8/11 tại cao một

cách đột ngột, tại mỗi thời điểm các giá trị hầu hết đều trên 50% và độ ẩm trung

bình buổi học ngày 8/11 là 58% cho dù nhiệt độ ngày này lại thấp nhất trong 3 ngày

đo của đợt 1. Lý do có thể là do máy đo bị trục trặc vào ngày này, điều này cũng

xảy ra tương tự đối với thông số nồng độ CO được trình bày trong phần sau.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương39Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.2 Độ ẩm trong phòng họcc các ngày 1/11, 3/11 và 8/11

8/11.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương40Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian Nhận xét về điều kiện vi khí hậu:

Bảng 3.5 Bảng so sánh các giá trị về nhiệt độ và độ ẩm trong các ngày 1/11,

3/11 và 8/11 so với tiêu chuẩn ASHRAE 2011

Độ ẩm

Nhiệt độ

theo tiêu

trung

chuẩn

bình

ASHRAE

(oC)

(%)Nhiệt độ

theo tiêu

chuẩn

ASHRAE

(oC)Độ ẩm

Nhiệt độ

theo

theo

TCVN

TCVN

5687:2010 5687:2010

(%)

(oC)NgàyĐộ ẩm

trung

bình (%)1/114029,14023,1 - 26,770 - 6023 - 263/113828,44023,1 - 26,770 - 6023 - 268/115825,46022,8 - 25,870 - 6023 - 26Nhiệt độ trong phòng của các ngày được so sánh với tiêu chuẩn ASHRAE

dựa vào độ ẩm trong phòng được để hiện trong hình 3.3. Dựa vào hình 3.3 ta có thể

thấy hầu hết nhiệt độ ngày 1 và 3/11 đều vượt ngoài nhiệt độ khuyến nghị của

ASHRAE. Riêng ngày 8/12 có độ ẩm trung bình khá cao (gần 60%) nên nhiệt độ

trong phòng theo khuyến nghị của ASHRAE là từ 22,8 đến 25,8oC. Tuy vậy, nhiệt

độ của ngày này đạt chuẩn khuyến nghị của ASHRAE, chỉ cao hơn không đáng kể ở

đầu giờ và cuối giờ học.

Độ ẩm đo đạc được trong 3 ngày so sánh với TCVN 5687:2010/BXD là khá

tốt và đều thấp hơn so với độ ẩm được quy định trong tiêu chuẩn là từ 70 đến 60%.

Nhiệt độ quy định trong TCVN 5687:2010/BXD tương tự như trong tiêu chuẩn của

ASHRAE 2011. Đồ thị so sánh nhiệt độ đo đạc được trong 3 ngày so với tiêu chuẩn

được trình bày trong hình 3.3.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương41Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.3 Nhiệt độ trong phòng h

học các ngày 1/11, 3/11 và 8/11 so vớii tiêu chu

chuẩn ASHRAE.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương42Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.2.3 Nồng độ CO trong phòng

Nồng độ CO trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nhiệt độ khơng khí

trong lớp học trong 3 ngày đo đợt 1 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6 Bảng thống kê các giá trị nồng độ CO đo đạc được trong phòng học

ngày 1/11, 3/11 và 8/11NgàyNồng độ CO trung

bình trong suốt

buổi học (ppm)Phương saiĐộ lệch chuẩn1/111125,300,433/111036,450,538/11988,980,74Kết quả đo đạc nồng độ CO theo từng phút trong suốt buổi học của các ngày

được trình bày trong hình 3.4. Nồng độ CO đo đạc được trong phòng học đều dưới

130 ppm trong 3 ngày đo. Ngày 8/11 có giá trị nồng độ CO trung bình thấp nhất,

tuy nhiên độ dao động, chênh lệch của các giá trị tại các thời điểm là khá lớn, tương

tự như với các thông số về điều kiện vi khí hậu. Điều này có thể giải thích là do lỗi

kỹ thuật, trục trặc của máy đo trong ngày này.

Nhìn vào biểu đồ nồng độ CO theo trung bình 15 phút được trình bày trong

hình 3.4 ta có thể thấy, CO trong phòng học có xu hướng tăng vào cuối buổi đối với

cả 3 ngày. Nồng độ CO theo trung bình 15 phút trong 3 ngày quan trắc đợt 1 đều

cao hơn rất nhiều so với nồng độ theo khuyến nghị của Sổ tay hướng dẫn chất lượng

khơng khí trong nhà của Tổ chức Y tế thế giới đối với châu Âu (86 ppm trung bình

mỗi 15 phút). Cụ thể, nồng độ CO trung bình 15 phút ngày 1/11 cao nhất là 119ppm

và cao gấp 1,4 lần so với khuyến nghị của WHO. Tương tự như vậy, nồng độ CO

trung bình 15 phút cao nhất ngày 3/11 và 8/11 đều cao gấp khoảng 1,3 lần so với

khuyến nghị của WHO.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương43Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.4 Nồng độ CO (theo trung bình phút) trong phòng họcc các ngày 1/11, 3/11 và 8/11.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương44Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.5 Nồng độ CO (trung bình m

mỗi 15 phút) trong phòng họcc các ngày 1/11, 3/11 và 8/11.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương45Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.2.4 Kết quả học tập của học sinh

Kết quả học tập của các em học sinh được đánh giá qua một bài kiểm tra

toán, được thực hiện và giờ ra chơi. Kết quả của các bài kiểm tra được trình bày

trong bảng 3.5 và hình 3.4.

Bảng 3.7 Bảng thống kê kết quả bài kiểm tra toán ngày 1/11, 3/11 và 8/11

NgàySố lượng học

sinhĐiểm trung

bìnhPhương saiĐộ lệch

chuẩn1/11199,320,820,193/11199,320,750,178/11199,790,540,12Điểm bài kiểm tra tốn của các em học sinh thực hiện trong 3 ngày đợt 1 là

khá cao. Ở ngày 8/11, hầu hết các em đều đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, rất khó để

đánh giá mối quan hệ giữa các điều kiện vi khí hậu cũng như nồng độ CO trong nhà

đến hiệu quả học tập của các em, lý do là do các em cùng trình độ tiếng Anh tuy

nhiên độ tuổi là khơng đồng đều. Chính vì lý do như vậy nên trong đợt điều chỉnh

thiết bị và đo đạt đợt 2 vào tháng 12, nghiên cứu không tiến hành cho các em học

sinh trong lớp làm bài kiểm tra toán mà chỉ tập trung vào quan trắc và đánh giá các

thông số đo đạc.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương46Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianHình 3.6 Điểm bài kiểm trong tốn của các em học sinh các ngày 1/11, 3/11 và 8/11.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả đo đạc đợt 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×