Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Họ tên: Nguyễn Thị S

Họ tên: Nguyễn Thị S

Tải bản đầy đủ - 0trang

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Ký hiệu

SNA (0)

SNB (0)

ANB (0)

OP/SN (0)

YAngle (0)

FH/N-Pg (0)

FH/Go-Me (0)

I/SN (0)

I/Pal (0)

I/NA (0)

I-NA (mm)

i/MP (0)

i/NB (0)

i-NB (mm)

I/i (0)

N-Me (mm)Giá trị

85,99

84,23

1,76

7,9

62,41

88,62

28,04

82,22

107,95

23,23

4,51

84,61

24,39

3,34

130,67

114,3917

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30N-ANS (mm)

ANS-Me (mm)

N-ANS/N-Me

Li-E (mm)

Li-S (mm)

Ls-E (mm)

Ls-S (mm)

Li-SnPg’ (mm)

Ls-SnPg’ (mm)

Cm-Sn-Ls (0)

Sn-Ls/ Li-Pg' (0)

Pn-N'-Pg' (0)

Li-B'-Pg' (0)

Gl'-Sn-Pg' (0)51,48

62,91

0,45

-3

-0,4

-5,06

-0,82

2,61

1,71

104,10

162,76

23,63

131,44

174,841-15,20-36,39,42-53,5516-19,37,38,40,41,54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Họ tên: Nguyễn Thị S

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×